Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje 30. redovne Skupštine dioničara Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Srebrenik

Datum objave: 30.05.2023. 10:41 / Izvor: Dnevni list, 30.05.2023.

Na osnovu člana 229. i čiana 230. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine F BiH", broj: 81/15 i 75/21), člana 55. Statuta JP Vodovod i kanalizacija "Srebrenik" dioničko društvo Srebrenik i Odluke Nadzornog odbora broj 02-906/23 od 19.05.2023. godine, Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija "Srebrenik" d.d. Srebrenik, objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 30. redovne Skupštine dioničara Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija "Srebrenik" dioničko društvo Srebrenik

 

I

Skupština dioničara Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija "Srebrenik" d.d. Srebrenik, održat će se dana 22.06.2023. godine (četvrtak), u sjedištu Preduzeća, u ulici 211. Oslobodilačke brigade b.b. Srebrenik, sa početkom u 15,30 sati.

 

II

Za sjednicu Skupštine se predlaže slijedeći: D n e v n i  r e d:

1.Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),

2.Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. go'dinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

3.Razmatranje prijedloga Etičkog kodeksa Društva,

4.Donošenje Odluke o rapodjeli dobiti iz 2022. godine

 

III

Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili njihovi punomoćnici koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine, najkasnije u roku od tri dana, prije dana odredenog za održavanje Skupštine.

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su upisani na listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije dana odredenog za održavanje Skupštine, ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može osvariti lično ili putem punomoćnika. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima. Skupština može odlučivati ukoliko je zastupljeno više od 75% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

 

IV

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine.

 

V

Glasanje na Skupštini Društva vrši se putem glasačkih listića koji sadrže: ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

 

VI

Dioničar ili njegov ovlašteni punomoćnik može ostvariti uvid u materijale pripremljene za Skupštinu u sjedištu Društva u ulici 211. Oslobodilačke brigade b.b. u Srebreniku.

 

VII

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine, da dodu 15 minuta prije zvanično utvrdenog termina za početak rada Skupštine Društva, radi blagovremenog evidentiranja i utvrdivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

 

 

Predsjednik Nadzornogodbora:

mr.sci. Jasmin Imširović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: