Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje Skupštine dioničara Galax-Niskogradnja d.d. Brčko

Datum objave: 03.06.2023. 08:38 / Izvor: Dnevni Avaz, 03.06.2023.

 

DD "GALAX-NISKOGRADNJA"

BRČKO

 

Broj: 56/23

Dana: 02.06.2023. god.

 

Na osnovu Člana 224 stav 2. Zakona o preduzećima Brčko Distrikta BiH i Člana 23. i 24. Statuta DD GALAX-NlSKOGRADNJA Brčko direktor Društva objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

SAZIVU SKUPŠTINE „ GALAX-NISKOG RADNJE" DD BRČKO

 

Skupština dioničara ,,Galax-Niskogradnje'dd Brčko održaće se dana 06.07.2023.g. sa početkom u 15 sati u prostorijama d.d. ,,Galax-Niskogradnja „ Brčko.ul.Bosne Srebrne br.30. Za sjednicu se predlaže sledeći

 

Dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i verifikacione komisije,

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine

3. Donošenje odluke o imenovanju članova nadzornog odbora

4. Izvještaj o poslovanju Društva za 2022.g.

5. Revizorski izvještaj o poslovanju Društva za 2022.g.

6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti

7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2023.g

 

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dna objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uz obrazloženje takvog prijedloga.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na skupštini dioničara može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji mora imati punomoć potpisanu od strane dioničara i ovjerenu od nadležnog organa.

Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću „ZA" ili „PROTIV“ prijedloga odluke.

Imenovanje članova Nadzornog odbora izvršiće se u skladu sa odredbama člana 223.stava 1. tačke 3) u vezi člana 202-221. Zakona o preduzećima BD BiH.

Za sve informacije u vezi sa održavanjem skupštine dioničara mogu se obratiti na tel. 049/216-390. Materijal za  sjednicu skupštine  možete  razgledati u sjedištu   preduzeća, a dopunska obrazloženja iznijeće se na skupštini.

 

D i r e k t o r

Krimić Željko

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: