Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 30.09.2013

OPĆINA KLADANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 99-1-2-1-23/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Kladanj
Kontakt osoba: Senahid Šarić
Adresa: Kladanjske brigade br.2
Poštanski broj: 75280
Opština/Grad: Kladanj
IDB/JIB: 4209176440008
Telefon: 035621150
Faks: 035621150
Elektronska po{ta: opcinakl@kladanj.ba
Internet adresa:www.kladanj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: KLADANJ
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području
Općine Kladanj za sezonu 2013/2014.
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor obuhvata čišćenje snijega sa kolovoza puteva na širem
području općine i ulica u gradu, posipanje puteva abrazivnim
materijalom i nabavku abrazivnog materijala.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
28.10.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20 KM za svaki Lot posebno
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 28.10.2013. Vrijeme: 14:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.10.2013. Vrijeme: 14:30
Mjesto: zgrada općine Kladanj-sala
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Novčana naknada za svaki lot posebno iznosi 20 KM i uplaćuje se
na račun Općine Kladanj 3383002250353944 - UniCredit banka,
vrsta prihoda 722135, šifra općine 047.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području
MZ Stupari, MZ Tarevo, Mz Starič i MZ Turalići - Općina Kladanj
za sezonu 2013/2014.
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor obuhvata čišćenje snijega sa kolovoza lokalnih i
nekategorisanig puteva, čišćenje ulica, posipanje puteva
abrazivnim materijalom i nabavku abrazivnog materijala.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
45.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
5 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Kladanj- područje četiri predmetne mjesne zajednice
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području
MZ Kladanj, MZ Brateljevići i MZ Tuholj - Općina Kladanj za
sezonu 2013/2014
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor obuvata čišćenje snijega sa kolovoza lokalni i
nekategorisanih puteva, ulica u gradu, posipanje puteva abrazivnim
materijalom i nabavku abrazivnog materijala.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
48.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
5 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
područje općine Kladanj - predmetne mjesne zajednice
(A-14080-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: