Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(zahtjev za izražavanje zainteresovanosti) Nabavka konsultantskih usluga za istraživanje stepena zadovoljstva korisnika uslugama RUGIPP-a

Datum objave: 27.09.2019. 09:14 / Izvor: Akta.ba, 27.09.2019.

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA

Kredit br.: 51880-BA

 

 ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANjE ZAINTERESOVANOSTI

 

Naziv zadatka: Istraživanje stepena zadovoljstva korisnika uslugama RUGIPP-a

Ref br. : BA-RERP-51880BA-BL-CQ-CS-19-C.3.1.2.

 

Bosna i Hercegovina i Republika Srpska kroz supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom, je dobila kredit od Svjetske banke za troškove Projekta za registraciju nepokretnosti i namjerava da dio sredstava utroši za podobna plaćanja po ugovoru za konsultantske usluge “Istraživanje stepena zadovoljstva korisnika uslugama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP)“.

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina poziva kvalifikovane konsultante  (u daljem tekstu “Konsultanti”) da izraze svoj interes za obavljanje navedenih usluga.

 

Konsultantske usluge (u daljem tekstu“usluge“) obuhvataju sljedeće:

 

Glavni cilj ovog zadatka je da procijeni stepen zadovoljstva korisnika uslugama RUGIPP korišćenjem odgovarajuće metodologije, implementacijom i analizom istraživanja u izabranim reprezentativnim oblastima Republike Srpske.

 

Istraživanje će dati procjenu kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti usluga RUGIPP, usredsređujući se na kvalitet usluga pruženih korisnicima i njihovo zadovoljstvo. Istraživanje će procijeniti poznavanje usluga od strane korisnika, utisak koji kvalitet pruženih usluga ostavlja u javnosti kao i zahteve korisnika za novim uslugama. Takođe će dati preporuke u pogledu načina na koji se sistem katastra i upisa prava može modifikovati kako bi sve zainteresovane strane iskoristile, i imale pristup, mogućnostima koje nova institucionalna struktura pruža.

 

Konsultant će, kroz odgovarajuće kancelarijske analize, terenska istraživanja i razgovore obaviti sljedeće:

 

Istraživanje stepena zadovoljstva korisnika

 

1.  Osmisliti, implementirati i analizirati zadovoljstvo korisnika u svim reprezentativnim oblastima RS;

2. Procijeniti kvalitet, efikasnost i efektivnost pružanja usluga zemljišne administracije od strane sistema katastra nepokretnosti i upisa prava fokusirajući se na kvalitet usluga. Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti vremenskom periodu koji je potreban za završetak procesa upisa prava, formalne/neformalne troškove za različite vrste registracija i informacija;

3. Procijeniti stepen javne svijesti i informisanosti građana o funkciji i vrsti djelatnosti koju rade područne jedinice RUGIPP, o neophodnosti, važnosti i beneficijama registracije imovine u KN;

4. Procijeniti dostupnost informacija, takse, odgovor na pritužbe, procedure rešavanja žalbi, pravnu pomoć, atmosferu prostora u kome se primaju korisnici, nivo zadovoljstva korisnika;

5. Procijeniti stepen opšteg zadovoljstva korisnika uslugama pruženim od strane RUGIPP-a i ulogu drugih faktora kao što su porezi, formalne i neformalne (korupcijske) takse i troškovi, tržište na dijelu u raznim sektorima, prepreke, neophodna poboljšanja, ograničenja usljed većih formalnosti i pristup kreditu;

6. Procijeniti stepen zadovoljstva među članovima ranjivih grupa sa uslugama koje pruža RUGIPP (pristup informacijma, pravna pomoć, fizička asistencija-pomoć, oslobađanje od plaćanja,...) ;

7. Utvrditi sposobnost korisnika da shvate razliku između RUGIPP/KN servisa u poređenju sa drugim servisima i uslugama koje pružaju opštinske i druge vlasti (Agencija za urbanističko planiranje i izgradnju, lokalne samouprave, sudovi, bivša zemljišna knjiga, Poreske uprave) ;

8. Procijeniti uticaj „novog“ Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske (2012) na kvalitet i efikasnost usluga RUGIPP-a;

9. Procijeniti opšti stepen zadovoljstva korisnika informacijama i servisima dostupnim na RUGIPP web stranici (fokusirajući se na nivo informacija i tehničke karakteristike postojećih web-servisa, potrebe korisnika za za novim web-servisima);

10.Procijeniti stepen do kojeg korisnici koriste zvaničnu RUGIPP web stranicu radi pretrage podataka;

11. Utvrditi mišljenje korisnika na temu troškova povezanih sa realizacijom pojedinih zahtjeva, kao i sa stepenom kompleksnosti tih procedura;

12. Izvesti zaključak o “kulturi registracije imovine (upisa prava)” u Republici Srpskoj;

13.Izvesti zaključak o učinku RUGIPP u skladu sa principima dobrog upravljanja – „transparentnost, integritet i odgovornost“;

 

Istraživanje stepena zadovoljstva opština i privatnog sektora  uslugama koje pruža RUGIPP

 

Procijeniti do kog stepena opštine i profesionalni privatni sektor koriste informacije i usluge koje pruža RUGIPP;

2. Procijeniti opšti stepen zadovoljstva opština i profesionalnog privatnog sektora podacima i uslugama koje pruža RUGIPP. Utvrditi koja unapređenja u uslugama bi RUGIPP mogao da učini, kako bi se uvećao stepen zadovoljstva pruženim uslugama kod opština, privatnih geodetskih organizacija, notara, agencija za nepokretnosti, banaka i sudova;

3. Utvrditi do kog stepena opštine i privatni sektor koriste web-servise RUGIPP-a (Geoportal, e-katastar, SRPOS) ;

4. Procijeniti stepen zadovoljstva opština i privatnog sektora informacijama i web-servisima dostupnim putem interneta (fokusirajući se na nivo informacija i tehničke karakteristike postojećih web-servisa, potrebe korisnika za novim web-servisima);

5. Procijeniti dostupnost informacija, odgovor na pritužbe, procedure rešavanja žalbi i pružanje pravne pomoći;

6. Utvrditi do kog su stepena opštine i privatni sektor zadovoljni visinom naknada za korišćenje  podataka i usluga RUGIPP-a;

7. Procijeniti da li bi implementacija tržišne cijene vrijednosti nepokretnosti kao jedne od usluga RUGIPP-a bilo od koristi za opštine i privatni sektor;

8. Procijeniti da li će implementacija Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (NSDI) doprinijeti olakšavanju radnih procesa opština i privatnog sektora;

9. Analizirati koja poboljšanja RUGIPP može da uvede kako bi unaprijedio saradnju i razmjenu podataka sa opštinama i privatnim sektorom;

 

Kvantitativna analiza stepena zadovoljstva klijenata sastojaće se od reprezentativnog uzorka koji uključuje 1000 korisnika i potencijalnih korisnika usluga.

 

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

 

Kvalifikovane konsultantske firme (konsultanti) i njihovo osoblje za ovaj posao trebaju posjedovati veliko iskustvo u pružanju gore navedenih usluga. Sljedeća potrebne minimalne kvalifikacije koje Konsultanti trebaju posjedovati i koje će biti predmet evaluacije od strane Klijenta su:

• Potvrda o registraciji konsultantske firme

• Najmanje 5 godina radnog iskustva u dizajniranju, implementaciji i analizi anketa o zadovoljstvu kupaca ili drugom sličnom (istraživačkom) radu; (30%)

 

• Barem jedan (1) sličan zadatak koji je uspješno obavljen u posljednje tri (3) godine. Sličnost će se temeljiti na fizičkoj veličini, složenosti, metodama / tehnologiji i / ili drugim karakteristikama datim u opisu usluga ovog Projektnog zadatka. (40%)

• Stručni tim (glavni i terenski timovi) uključuje stručnjake koji pokrivaju sve vještine potrebne za obavljanje opisanih zadataka. Glavni anketni tim treba da uključuje sljedeće pojedinačne stručnjake (ali ne ograničavajući se na njih): (i) rukovodilac ankete - vođa tima s bogatim iskustvom u dizajniranju i provođenju anketa i analiziranju podataka ankete; (ii) rukovodilac terenskog rada; (iii) menadžer za unos podataka. Te će osobe biti odgovorne za sveukupni nadzor na terenu, koordinaciju, praćenje prikupljanja podataka, unos podataka i aktivnosti upravljanja podacima i moraju imati najmanje univerzitetsku diplomu i, najmanje, 7 godina profesionalnog iskustva. Osoblje terenske ankete bili bi timovi sastavljeni od supervizora i 4-6 anketara (popisivača). (30%)

• Radno iskustvo u oblasti politika katastra nepokretnosti, imovinsko-pravnih poslova i poslova katastra nepokretnosti je prednost;

 

Zainteresovani konsultanti će dostaviti dokaze da ispunjavaju zahtijevane kvalifikacije i imaju odgovarajuće iskustvo za obavljanje predmetnih usluga. Zainteresovani konsultanti će uz pismo o izražavanju  zainteresovanosti dostaviti dokaze o zahtijevanim  kvalifikacijama i spisak angažovanog osoblja (uz biografije) sa opisom angažovanja u sličnim poslovima, njihovih kvalifikacija i ostalih vještina, te kopije diploma i izjave o iskustvu.

 

Izbor konsultanta će se vršiti u skladu sa smjernicama Svjetske banke World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, izdatim januara 2011. godine (“Consultant Guidelines”)  i otvoren je za kvalifikovane konsultante kako je definisano u pomenutim smjernicama, a odabir se vrši na bazi kvalifikacija konsultanta, prema CQS metodi u skladu sa smjernicama Svjetske banke za izbor konsultanata.

 

Dodatne informacije o Projektnom zadatku možete dobiti na adresi ili brojevima telefona niže navedenim, svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 časova.

 

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokazima treba da budu dostavljeni na dole navedenu adresu najkasnije do 14.10.2019. godine, do 11:00 časova.

 

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina

PROTOKOL

Trg Republike Srpske 8

78000 Banja Luka,

Tel/Fax:+38751338032; +38751338034

E-mail: rerp@rgurs.org; jovana.stankovic@rgurs.org

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: