Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje postupka) Nabavka usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine u 2019.godini i usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i poginulih boraca, umrlih i nestalih branilaca Kantona Sarajevo za 2019. godinu - lot 2

Datum objave: 30.09.2019. 13:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.09.2019.


OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

920-1-2-16-4-35/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200662450000
Kontakt osoba Velid Imamović, Elzira Arifhodžić i Osman Smajlović
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-012
Faks (033) 562-251
Elektronska pošta mbp@ks.gov.ba
Internet adresa www.ks.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 - pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelj
a Bosne i Hercegovine u 2019.godini i Lot 2 - pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica z
a finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i poginulih boraca,
umrlih i nestalih branilaca Kantona Sarajevo za 2019. godinu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1 - Predmet javne nabavke je prikupljanje ponuda poslovnih banaka za pružanje usluga plasmana i povrata odobreni
h novčanih pozajmica Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo namjenjenih rješavanju stambenih potreba boraca-
branitelja Bosne i Hercegovine u 2019.godini.
Sredstva za finansiranje programa obezbjeđuje Kanton Sarajevo u skladu sa budžetskim sredstvima i sredstvima iz povrata
ranije plasiranih pozajmica za finansiranje programa (revolving sredstva).
Planirani iznos za ove namjene u Budžetu Kantona za 2019.godinu je 1.110.000 KM (slovima: jedanmilionstotinudesethiljada
KM).
Lot 2 - Za 2019. godinu je planiran plasman sredstva u iznosu od 310.000,00 KM (slovima:tristotinedesethiljada KM), a ista ć
e se plasirati sukcesivno u zavisnosti od dinamike odobravanja pozajmica i dinamike obezbjeđivanja sredstava u Budžetu
Kantona Sarajevo za 2019.godinu. Plasman može nastaviti i u narednoj budžetskoj godini, a najviše do plasmana ukupno
planiranog iznosa, odnsno u roku od najduže godinu dana od dana potpisivanja Ugovora, a na način i pod uslovima
propisanim Zakonom o javnim nabavakama BiH.
Javni poziv Korisnicima će objaviti nakon obabira Poslovne banke, kada će biti utvrđen tačan broj zahtjeva koji će biti
dostavljen na obradu, kao i njihovi pojedinačni iznosi. Procjenjuje se odobravanje do 13 kredita iznosa 10.000-60.000KM, pri
čemu će pojedinačni odobreni iznosi će zavisiti i od kreditne sposobnosti i osiguranog kolaterala korisnica pozajmice.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za
branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i poginulih boraca, umrlih i nestalih branilaca Kantona Sarajevo za 2019.
godinu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Za 2019. godinu je planiran plasman sredstva u iznosu od 310.000,00 KM (slovima:tristotinedesethiljada KM), a ista će se
plasirati sukcesivno u zavisnosti od dinamike odobravanja pozajmica i dinamike obezbjeđivanja sredstava u Budžetu
Kantona Sarajevo za 2019.godinu. Plasman može nastaviti i u narednoj budžetskoj godini, a najviše do plasmana ukupno
planiranog iznosa, odnsno u roku od najduže godinu dana od dana potpisivanja Ugovora, a na način i pod uslovima
propisanim Zakonom o javnim nabavakama BiH. Javni poziv Korisnicima će objaviti nakon obabira Poslovne banke, kada će
biti utvrđen tačan broj zahtjeva koji će biti dostavljen na obradu, kao i njihovi pojedinačni iznosi. Procjenjuje se odobravanje
do 13 kredita iznosa 10.000-60.000KM, pri čemu će pojedinačni odobreni iznosi će zavisiti i od kreditne sposobnosti i
osiguranog kolaterala korisnica pozajmice.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66110000-4 Bankarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

13 lica

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do okončanja povrata svih dodijeljenih novčanih pozajmica.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na području Kantona Sarajevo.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

15.8.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: