Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga studije vjetra za VE Poklečani

Datum objave: 30.09.2019. 13:37 / Izvor: Akta.ba, 30.09.2019.

Broj:I-10056/19

Mostar,27.09.2019.godine

Na temelju Članaka 69. 70. i 71. Zakona o javnim nabavama BiH (Službeni Glasnik BiH, br. 39/14) u daljnjem tekstu: Zakon, članka 61. Statuta JP „EP HZ HB" d.d. Mostar, broj: SD-8/16 od 29. lipnja 2016. godine i SD-6/19 od 19.06.2019. godine , Pravilnika o javnim nabavama br. 1-546/18 od godine (Pročišćeni tekst) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda s preporukom za poništenjem postupka nabave br. V-3-3012/19 od 23.09.2019. godine, Uprava Ugovornog tijela donijela je:

 

ODLUKU

o poništenju postupka nabave usluga „Studija vjetra za VE Poklečani"

 

Članak 1.

Poništava se postupak nabave usluga „Studija vjetra za VE Poklečani " iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, a sve u skladu sa člankom 69. stavak (2) točka d) Zakona.

Članak 2.

Ova Odluka, u skladu sa čl. 70. stavak 6. Zakona objavit će se na web stranici Društva www.ephzhb.ba.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

JP „Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar je dana 29.04.2019. godine donijela Odluku br. 1-6030/19-28 o pokretanju postupka nabave usluga „Studija vjetra za VE Poklečani " za potrebe Organizacijske jedinice Društva-Razvoj, te Rješenjem br. 1-6030-1/19-28 od 29.04.2019. godine imenovala Povjerenstvo za provođenje predmetnog postupka (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 22.000,00 KM bez PDV-a.

Obavijest o nabavi br. 799-1-2-766-3-432/19 objavljena je na Portalu javnih nabava dana

godine, te sažetak obavijesti u Službenom Glasniku 42/19 od 21.06.2019. godine, te Ispravka obavijesti o nabavi: 799-1-2-766-8-527/19 od 19.08.2019. godine, objavljena u Službenom Glasniku BiH br. 57/19 dana 23.08.2019. godine.

Otvaranje ponuda održano je dana 27.08.2019. godine u 12:00 sati, u prostorijama Ugovornog tijela u Mostaru. Zapisnikom s otvaranja ponuda br. V-3-2730/19 od 27.08.2019. godine, Povjerenstvo je konstatiralo da su do isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda svoju ponudu dostavila 2 (dva) ponuditelja, i to:

 

 

BROJ

PROTOKOLA

NAZIV PONUDITELJA

UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-A

PONUĐENI

POPUST

1-9190/19

MEGAJOULE ADRIA d.o.o. Zagreb

11.950, 00 KM

/

1-9226/19

Grupa ponuditelja: Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar (nositelj) i Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb (član)

21.800, 00 KM

/

Zapisnik s otvaranja ponuda br. V-3-2730/19 od 27.08.2019. godine, u skladu s Zakonom, dostavljen je ponuditeljima.

U svom daljnjem radu, na zatvorenom sastanku, Povjerenstvo je pristupilo detaljnoj analizi dostavljene ponudbene dokumentacije s ciljem utvrđivanja prihvatljivosti sadržaja ponuda, te dana

godine sačinilo Zapisnik br. V-3-3012/19 o pregledu i ocjeni ponuda, koji će zajedno s ovom Odlukom, biti dostavljen svim ponuditeljima koji su pravovremeno dostavili ponudu u predmetnom postupku.

Zapisnik Povjerenstva br. V-3-3012/19 o pregledu i ocjeni ponuda, koji istovremeno predstavlja Izvješće povjerenstva o provedenom postupku nabave s preporukom za poništenjem postupka nabave, dostavljen je Upravi Ugovornog tijela.

Povjerenstvo je, u Zapisniku br. V-3012/19 o pregledu i ocjeni ponuda s preporukom za poništenjem postupka nabave, utvrdilo sljedeće:

- Ponude ponuditelja MEGAJOULE ADRIA d.o.o. Zagreb i Grupe ponudite!ja: Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar (nositelj) i Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb (član) nisu sačinjene u skladu sa zahtjevima navedenim u TD, te se iste odbacuju sukladno čl 68. st (4) tč i) ZJN i tč 8.1.1 TD.

Detaljni razlozi odbacivanja ponuda obrazloženi su u Zapisniku br. V-3-3012/19 o pregledu i ocjeni ponuda s preporukom za poništenjem postupka nabave.

Sukladno danim ovlastima, Povjerenstvo je dalo Upravi Društva preporuku da JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, kao Ugovorno tijelo poništiti postupak javne nabave usluga, koji je pokrenut Odlukom o pokretanju nabave usluga „Studija vjetra za VE Poklečani ”, br. 1-6030/19-28.

Razlozi za poništenje sadržani su u odredbi članka 69. stavak (2) točka d) Zakona, kojom je predviđeno da je Ugovorno tijelo obvezno poništiti postupak javne nabave u slučaju kada nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

Na temelju naprijed utvrđenog činjeničnog stanja, važećih zakonskih propisa i uvažavajući preporuku Povjerenstva, a na temelju članka 69. i članka 70. stavak (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni Glasnik BiH", br. 39/14), odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom tijelu JP
„Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A, Mostar, u roku 10 (deset) dana od

dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: