Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga čišćenja snijega mašinskim putem na području Kantona Sarajevo

Datum objave: 03.10.2019. 14:18 / Izvor: Akta.ba, 03.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

 

Broj nabavke :87881/19

 

Predmet nabavke: Nabavka, usluga čišćenja snijega mašinskim putem na području Kantona Sarajevo

 

 

I.                  Komunikacija

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: 

Namik Merzić,tel: +387 33 256 176, e-mail adresa: namik.merzic@bhtelecom.ba ili

Slavica Spahić, tel: +387 33 256 094, e-mail adresa slavica.spahic@bhtelecom.ba  

Fax: +387 33 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

II.            Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

 

“Ponuda za nabavku  broj: 87881/19 NM

 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 15.10.2019 godine do 12 sati

Ponude se otvaraju dana 15.10.2019.godine  u 12:30 sati, u prostorijama BH Telecoma sala III

sprat. Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

III.           Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

 

IV.          Tenderska dokumentacija 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8:00-16:00 sati u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo PROTOKOL, ul. Franca Lehara br. 7, Sarajevo uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 87881/19 NM za „Nabavka usluga čišćenja snijega mašinskim putem na području Kantona Sarajevo”, sa tačnom adresom i kontakt telefonom ponuđača , i dostavljanje istog na faks broj: + 387 33 256 171 ili e-mail kontakt osobe i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim ponuđačima. Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje.

Bez navedenog pisanog zahtjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati i putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija. 

BH Telecom d.d. Sarajevo ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

 

03.10.2019

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: