Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka usluga prevoza armirano-betonskih stubova

Datum objave: 04.10.2019. 12:33 / Izvor: Akta.ba, 03.10.2019.

Javno preduzeće            

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać

 

Bihać, 02.10.2019. godine

Broj: 03-2-63-30205/2019

 

Na osnovu članova 69. stav (2) tačka a) i 70. stav (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 99. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine i broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, članova 72. stav (2) tačka e) i 73. stav (6) Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1. od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine i člana 4. stav (6) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine i Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-22653/19-258/31. od 07.08.2019. godine, donosim

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke usluga

 

Član 1.

PONIŠTAVA se postupak javne nabavke usluga, proveden po Konkurentskom zahtjevu, broj: KZ 13-EDB/2019 - Usluga prevoza armirano-betonskih stubova, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, a sve u skladu s članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

 

Član 2.

Ova odluka će se objaviti na internet stranici Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke usluga, proveden po Konkurentskom zahtjevu, broj: KZ 13-EDB/2019 - Usluga prevoza armirano-betonskih stubova, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga i imenovanju Komisije za nabavku, broj: 03-2-63-29029/2019 od 24.09.2019. godine. Tenderska dokumentacija i Obavještenje o nabavci su objavl jeni na portalu javnih nabavki dana 24.09.2019. godine pod brojem: 1421-7-2-175-3-142/19.

Tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke "e-nabavka" je preuzelo 6 (šest) privrednih subjekata (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije na dan 01.10.2019. godine).

Rok za prijem ponuda je bio 01.10.2019. godine do 13:00 sati, a javno otvaranje ponuda je zakazano za 01.10.2019. godine u 14:00 sati. U određenom krajnjem roku nije dostavljena nijedna ponuda.

Komisija za nabavku je predložila da se postupak javne nabavke usluga, po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, broj: KZ 13-EDB/2019 - Usluga prevoza armirano-betonskih stubova, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija", okonča poništenjem postupka, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, a sve u skladu s članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

 

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać) u roku od 5 (pet) dana od dana objave Odluke na internet stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.epbih.ba).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: