Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje postupka) Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije sportsko-rekreacijske zone Kiseljak III

Datum objave: 09.10.2019. 11:27 / Izvor: Akta.ba, 30.09.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

OPĆINA KISELJAK

NAČELNIK OPĆINE KISELJAK

 

Broj: 01-23-2151/19

Kiseljak, 30.9.2019. godine

 

Na temelju članka 69. stavak (2) točka d) Zakona o javnim nabavama (,,S1.glasnik BiH", broj 39/14), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 01-23-2151/19 od 27.9.2019. godine u postupku javne nabave usluga- Izrada projektne dokumentacije sportsko-rekreacijske zone Kiseljak III, Načelnik općine donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabave

 

Članak 1.

PONIŠTAVA SE konkurentski postupak javne nabave usluga- Izrada projektne dokumentacije sportsko-rekreacijske zone Kiseljak III, pokrenut Odlukom o pokretanju postupka broj: 01-23-2151/19 od 14.8.2019. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.opcina-kiseljak.org, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71. Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave usluga: Izrada projektne dokumentacije sportsko-rekreacijske zone Kiseljak III, broj: 01-23-2151/19 od 14.8.2019. godine.

Javna nabava usluga je provedena konkurentskimpostupkom. Procijenjena vrijednost predmetne javne nabave bez PDV-a iznosi 20.000,00 KM. Obavijest o nabavi broj: 57-7-2-60-3-24/19 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 16.8.2019. godine.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije upućen je sljedećim potencijalnim ponuditeljima:

 

 1. "INTERIJER" d.o.o. Kiseljak
 2. "ECOPLAN" d.o.o. Mostar i
 3. "PERKON ENERGIJA" d.o.o. Kiseljak

 

U roku za preuzimanje tenderske dokumentacije, sa Portala javnih nabava, tendersku dokumentaciju su preuzeli sljedeći ponuditelji:

 

 1. CESTE COMPANY DOO KISELJAK
 2. BOSNA INŽINJERING D.O.O. SARAJEVO
 3. EUROENGINEER D.O.O.
 4. EKAPIJA DOO
 5. BBS EUROPE
 6. TRACEST D.O.O.
 7. ECOPLAN D.O.O. MOSTAR
 8. CONSTRUCT PROJEKT DOO
 9. STUDIO "DVA" D.O.O.
 10. IPSA INSTITUT DOO
 11. ZIB PROJEKT
 12. INPROS
 13. ROUTING D.O.O.
 14. INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA
 15. AMPLITUDO DOO
 16. JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA "ZENICA" D.O.O. ZENICA
 17. CONSILIUM
 18. ZAGREBINSPEKT D.O.O. MOSTAR
 19. URBIS CENTAR
 20. PERKON ENERGIJA D.O.O. KISELJAK
 21. MINEL-SCHREDER D.O.O. BEOGRAD
 22. DELIDESIGN STUDIO & CONSULTING
 23. ŠARAJ INŽENJERING D.O.O. SARAJEVO
 24. GEOPUT D.O.O. BANJA LUKA
 25. AKSA D.O.O. ZENICA

 

U roku za dostavu ponuda pristigle su 3 (tri) ponude ponuditelja:

 

 1. "TRACEST" d.o.o. Sarajevo,
 2. "ECOPLAN" d.o.o. Mostar i
 3. "PERKON ENERGIJA" d.o.o. Kiseljak

 

Povjerenstvo za javnu nabavu usluga- Izrada projektne dokumentacije sportsko-rekreacijske zone Kiseljak III, imenovano je Rješenjem broj: 01-05-20/19 od 3.1.2019. godineu sljedećem sastavu:

 

 1. Dragomir Lučić, predsjedatelj,
 2. Nijaz Bunjo, član,
 3. Ivana Mrnjavac, član, Gabrijela Lukić, tajnik

 

Javno otvaranje ponuda održano je dana 2.9.2019. godine u 10:00 sati. Iz Zapisnika o otvaranju ponuda vidljivo je daje Povjerenstvo za javnu nabavu dana 2.9.2019. godine u 10:00 sati izvršilo javno otvaranje blagovremeno prispjelih ponuda, na kojem nije bio nitko nazočan.

Ponuditeljima koji nisu bili nazočni na otvaranju ponuda je, u zakonom predviđenom roku, dostavljena preslika zapisnika sa otvaranja ponuda.

Povjerenstvo za javnu nabavu dostavilo je dana 27.9.2019. godine Izvješće o radu (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-23-2151/19 od 26.9.2019. godine), sa Preporukom o poništenju br: 01-23-2151/19 od 27.9.2019. godine u postupku javne nabave usluga- Izrada projektne dokumentacije sportsko-rekreacijske zone Kiseljak III.

U postupku po izvješću o radu utvrđeno je daje Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda dana 2.9.2019. godine, a pregled i ocjenu prispjelih ponuda završilo u razdoblju od 2.9.- 26.9.2019. godine, o čemu je napravilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

 

da j e ukupan broj pristiglih ponuda 3;

da su blagovremeno zaprimljene 3 ponude;

da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

 

Povjerenstvo je izvršilo evaluaciju svih ponuda, te je konstatiralo da su ponude ponuditelja:

 

 1. "TRACEST" d.o.o. Sarajevo,
 2. "ECOPLAN" d.o.o. Mostar i
 3. "PERKON ENERGIJA" d.o.o. Kiseljak neprihvatljive.

1 - Povjerenstvo je konstatiralo da ponuda ponuditelja "ECOPLAN" d.o.o. Mostar nije u skladu sa točkom 11.3 tenderske dokumentacije.

Naime, u tenderskoj dokumentaciji pod rednim brojem 14. Ekonomska i financijska sposobnost stoji:

Sto se tiče ekonomskog i financijskog stanja kandidati moraju ispuniti sljedeće minimalne uvjete:

- Ponuditelj mora biti solventan.

Ocjena ekonomskog i financijskog stanja ponuditelja će se izvršiti na temelju sljedećih dokumenata:

 

Ukoliko ponuditelj ima jedan otvoren račun, za dokazivanje solventnosti potrebno je dostaviti:

 1. Izvod iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa u BiH izdatog od strane Centralne banke (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca od dana dostave ponude) i
 2. Uvjerenje-Potvrdu izdatu od strane poslovne banke kod koje ponuditelj ima otvoren račun iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi u posljednjih 6 (šest) mjeseci.
 3. Ukoliko ponuditelj ima više otvorenih računa potrebno je, također, dostaviti
 4. Izvod iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa u BiH izdatog od strane Centralne banke (ne stariji od 3 mjeseca od dana dostave ponude). Uvjerenje se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 5. Također, ponuditelji koji imaju više otvorenih računa su (pored izvoda iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa u BiH izdatog od strane Centralne banke) dužni dostaviti i potvrde izdate od svih poslovnih banaka kod kojih ponuditelj ima otvorene transakcijske račune, za sve aktivne račune na kojima će biti navedeno da nisu bili u blokadi u zadnjih 6 mjeseci.

 

U ponudi ponuditelja "ECOPLAN" d.o.o. Mostar nisu dostavljene potvrde izdate od svih poslovnih banaka kod kojih ponuditelj ima otvorene transakcijske račune, za sve aktivne račune.

 

Ponuditelj, sukladno izvodu iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa u BiH izdatog od strane Centralne banke, ima četiri aktivna računa, a isti je dostavio potvrdu banke samo za tri računa, te se ponuda kao takva odbacuje kao neprihvatljiva.

 

2. Nadalje, Povjerenstvo je konstatiralo da ponuda ponuditelja "TRACEST" d.o.o. Sarajevo nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Naime, u PRIVITKU broj 3- OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE stoji: Tehničke specifikacije ponuditelja

Popis svih glavnih projekata u prethodne 3 (tri) godine, s tim da je najmanje 1 (jedan) projekt iz oblasti javnih objekata sa iznosom i datumom pružene usluge, te nazivom druge ugovorne stane, naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi ili privatnog subjekta.

Ponuditelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je dostaviti jednu (1) potvrdu o urednom ispunjenju ugovora, za objekt javne namjene, čiji je ugovoreni iznos projekt minimalno u visini procijenjene vrijednosti ove nabave i to najkasnije do dana potpisivanja ugovora.

Popis ovlaštenih arhitekata odnosno inženjera koji će biti angažirani na poslovima projektiranja. Popis mora sadržavati ime i prezime osobe ovlaštene za projektiranje (ovlaštenog inženjera), stručnu spremu, uslugu koju će vršiti kod izrade projektne dokumentacije koja je predmet nabave, navršeno vrijeme rada kao ovlašteni inženjer izraženo u godinama.

 

Ponuditelj "TRACEST" d.o.o. Sarajevo u Popisu ovlaštenih arhitekata odnosno inženjera, koji će biti angažirani na poslovima projektiranja, nije dostavio uslugu koju će vršiti kod izrade projektne dokumentacije koja je predmet nabave, a koja je zahtijevana tenderskom dokumentacijom, te se ponuda kao takva odbacuje kao neprihvatljiva.

 

3. Povjerenstvo je konstatiralo da ponuda ponuditelja "PERKON ENERGIJA" d.o.o. Kiseljak, također, nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Ponuditelj "PERKON ENERGIJA" d.o.o. Kiseljak nije ispravno upisao broj Obavijesti nabavi na svim mjestima predviđenim za upis tog broja.

Nadalje, u Privitku broj 6- NACRT UGOVORA u ponudi ponuditelja "PERKON ENERGIJA" d.o.o. Kiseljak nedostaje ovjera, kako je traženo točkom 15. tenderske dokumentacije, u kojoj pod točkom g) stoji da ponuda mora sadržavati najmanje sljedeće:

popunjen, ovjeren i potpisan Nacrt ugovora -Privitak broj 6.

 

Nadalje, u Privitku broj 7- POVJERLJIVE INFORMACIJE- u ponudi ponuditelja "PERKON ENERGIJA" d.o.o. Kiseljak, također nedostaje ovjera, te se ponuda kao takva odbacuje kao neprihvatljiva.

Pored navedenog, Općinsko Vijeće Kiseljak na 23. sjednici donosi Zaključak o usvajanju Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Regulacijskog plana "Kiseljak III" broj: 01/1-23-2339/19 od 4.9.2019. godine).

 

Taj lokalitet se nalazi u obuhvatu izmjena, te će doći do promjene projektnog zadatka

U postupku ocjene provedenog postupka. Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koje bi eventualno bile osnova za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te da je preporuku o poništenju postupka javne nabave donijelo sukladno članku 69. st. 2) d) Zakona o javnim nabavama („SI- glasnik BiH" 39/14).

 

Iz navedenih razloga, primjenom članka 69. stavak (1) točka b) i stavka (2) točka d) Zakona o javnim nabavama (,,S1. glasnik BiH" 39/14), odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se ulaže Općini Kiseljak u pisanom obliku u dovoljnom broju primjeraka, koji nikako ne može biti manji od 3 (tri), izravno na protokol ili putem preporučene pošte, sukladno članku 99. Zakona o javnim nabavama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: