Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka obrazovnih/edukativnih usluga organizovanja dvodnevnog seminara iz oblasti interne revizije za interne revizore javnog sektora Republike Srpske

Datum objave: 09.10.2019. 13:54 / Izvor: Akta.ba, 08.10.2019.

REPUBLIКA SRPSКA

MINISTARSTVO FINANSIJA

BROJ PROTOКOLA JAVNE NABAVКE: 06.07/404 - 486 /19

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA po Aneksu II, dio B Zakona o javnim nabavkama

 

(Predmet nabavke: Obrazovne /edukativne usluge organizovanja dvodnevnog seminaraiz oblasti interne revizije za interne revizore javnog sektora Republike Srpske )

 

Banja Luka ,oktobar 2019 . godine

U skladu sa članom 8., stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama ( "Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i članu 1., stav (1) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama ( "Službeni glasnik BiH", broj . 66/16 ) , a na osnovu zahtjeva broj :06.13/interno/19 od 02.10.2019. godine od strane Centralne jedinice za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije Ministarstvo finansija objavljuje

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Poštovani,

u ime Ministarstva finansija Republike Srpske, a za potrebe Centralne jedinice za harmonizaciju finansijskog upravljanja interne kontrole i interne revizije pozivamo vas da dostavite ponudu u postupku javne nabavke edukativnih usluga / organizovanje i izvođenje dvodnevnog seminara iz oblasti interne revizije za interne revizore javnog sektora Republike Srpske .

 

Predmetna nabavka usluga svrstava se u usluge koje će se obaviti/realizovati u skladu sa Članom 8., stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH „ broj 39/14 i prema Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH"broj : 66/16)

 

S tim u vezi, potrebno je u potpunosti da uskladite vašu ponudu sa ovim Pozivom/tenderskim dokumentom broj : 06.07/404-486/19 , u protivnom vaša ponuda biće odbačena.

 

Poziv za dostavu ponuda / tenderski dokument broj : 06.07/404-486 /19 se objavljuje na MEV stranici Ministarstva finansija .

 

Naziv ugovornog organa :

 

Ministarstvo finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, Telefon : 051/339-768 i 339-179, JIB:4401571310006 e-mail: mf@mf. vladars. net

 

Кontakt osoba zadužena za komunikaciju :

 

Bajić Milan , Dragoljub Nakić

 

Telefon : 051/339-192 ; 051/339-153 Faks : 051/331-713

 

e-mail: m. bajic@mf. vladars. net ; d.nakic@mf.vladars.netž

 

U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama BiH, u ovom postupku ne mogu učestvovati sljedeći privredni subjekti: Ugovorni organ nema podataka o privrednim subjektima koja su isključena iz postupka javne nabavke zbog postojanja sukoba interesa, u skladu sa članom 52. Zakona.

 

1. PREDMET NABAVКE

 

Opis i specifikacija predmeta nabavke

 

Predmet nabavke su edukativne usluge organizovanje i izvođenje dvodnevnog seminara iz oblasti interne revizije za interne revizore javnog sektora Republike Srpske .

 

Temarske cjeline koje je potrebno obraditi na navedenom seminaru su :

 

1.            REVIZIJA UČINAКA

 

-              Teoretski okvir ,

 

-              Кoncept 3E,

 

-              Metodologija planiranja ,

 

-              Provoljenje revizije sa praktičnim primjerima .

 

2.            КONTROLA КVALITETA INTERNE REVIZIJE

 

-              Pravni i profesionalni okvir ,

 

-              Metodološki aspekti sa praktičnim primjerima .

 

Trajanje seminara

 

Seminar je dvodnevni .

 

Mjesto organizovanja seminara

 

Seminar iz predmetnih usluga se organizuje i izvodi u Trebinju .

 

Period organizovanja seminara

 

Seminar je potrebno organizovati i realizovati u periodu od 15.11. do 30.11.2019. godine

 

Uslovi koje ponuđač treba da obezbjedi su sledeći :

 

-              Ponuđač treba da u mjestu organizovanja seminara obezbjedi uslovne prostorije i ostalu potrebnu opremu za izvođenje seminara kao i seminarski materijal za do 160 učesnika seminara , koje će dobiti svaki učesnik seminara u pisanom i u elektronskom obliku ,kao i zakusku ili ručak , kafu ili neki od napitaka za učesnike seminara .

 

-              Ponuđač treba da obezbjedi da obuku vrše sertifikovani predavači iz oblasti revizije, te da isti posjeduju znanja i vještine koji mogu doprinijeti podizanju nivoa znanja zaposlenih internih revizora u javnom sektoru Republike Srpske .

Period na koji se zaključuje ugovor

 

Ugovor se odnosi na jednokratno izvršenje usluge .

 

Ugovor za izabranim ponuđačem biće potpisan nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača i dostave rješenja i obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača .

 

Кriterijum za dodjelu ugovora :

 

Najniža cijena ,shodno članu 64. Zakona .

 

Ponuda koja je kvalifikovana i tehnički prihvatljiva i koja ima najnižu cijenu biće izabrana kao najpovoljnija ponuda.

 

Period važenja ponude:

 

60 dana, računajući od dana isteka roka za podnošenje ponuda. Vrsta postupka nabavke.

 

Na predmetnu vrstu usluge primjenjuje se poseban režim shodno članu 8. stav (1) i (2),kategorija 8 Aneksa 11,dio B Zakona o javnim nabavkama BiH ( "Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i na istu se primjenjuje Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B , Zakona o javnim nabavkama BiH ( "Službeni glasnik BiH", broj 66/16).

 

JRJN : 85312320-8

 

Procjena vrijednosti nabavke sadržana je u aktu o pokretanju postupka javne nabavke a ukupno iznosi oko 12.000,00 КM.

 

Predmetna nabavka je predviđena u okviru Budžeta i plana Ministarstva finansija na poziciji 412791 - Rashodi za obrazovne i edukativne usluge .

 

Okvirni sporazum

 

Ne predviđa se sklapanje okvirnog sporazuma. Način plaćanja

 

Plaćanje usluga će se realizovati u odloženom roku od 30 dana , nakon obavljenih usluga ,a što će biti regulisano Ugovorom.

 

Garancija za ozbiljnost ponude :

 

ne traži se.

 

Cijena ponude

 

Obrazac za cijenu ponude dat je u Aneksu 2 -Poziva za dostavu ponuda broj :06.07/404-486/19 i čini sastavni dio vaše ponude.

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa Aneksom 2. U slučaju da ponuđač ne popuni ili propusti popuniti obrazac (Aneks 2) za sve stavke iz predmeta nabavke koje su navedene, ponuda će biti odbačena.

 

Cijene iskazane u Aneksu 2 su fiksne , dakle neće biti podložne promjenama u periodu važenja ponude .

 

Zaključivanje ugovora

 

Ugovor se odnosi za jednokretno izvršenje predmetne usluge i zaključuje se najpovoljnijim ponuđačem .

 

Način određivanja cijene ponude.

 

Cijenu ponude iskazati u konvertibilnim markama (BAM) .

 

Cijena ponude treba da obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude -Aneks 2. Cijena ponude se piše brojkama i slovima.

 

U cijeni ponude obavezno se navodi cijena ponude bez PDV, ponuđeni popust (ako ga nudite) i cijena ponude sa uključenim popustom bez PDV.

 

Ponuđači koji nisu PDV obveznici, ne prikazuju PDV ( naznačeno u Izjavi ponuđača ), na mjesto gdje se upisuje pripadajući iznos PDV, upisuju 0, 00.

 

Ponuđači koji u sastavu ponude ( Aneks 2 ) ne odobre iznos popusta, na mjesto gdje se iskazuje pripadajući popust upisuju 0, 00.

 

Dodatni pregovori sa ponuđačima -učesnicima u postupku nabavke usluga nisu predviđeni,te neće biti vođeni .

 

2. КVALIFIКACIONI USLOVI I ZAHTJEVI UČEŠĆE I POTREBNI DOКAZI:

 

2.1.        Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, morate u sastavu ponude dokazati da ispunjavati sledeće uslove koji se odnose na:

 

2.2.

 

a)            Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti ( član 46,stav 1 Zakona o javnim nabavkama)

 

b)           Tehničku i profesionalna sposobnost ( Član 50. Zakona)

 

Dokazi za sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

 

Кao dokaze za sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti prema članu 46. ,stav (1) Zakona ponuđači trebaju dostaviti :

 

Aktuelni izvod iz nadležnog registra o registraciji ponuđača o djelatnosti koju obavlja.

Dokazi tehničke i profesionalne djelatnosti

 

U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti koja je obuhvaćena u članu 50. Zakona ponuđač je dužan dostaviti:

 

1.            Popis - spisak izvršenog/ih ugovora o predmetnim uslugama koji su realizovani u prethodnom periodu ,unazad do tri godine od dana dostave ponude , dostaviti u obliku spiska- pregleda o izvršenim ugovorima.

 

2.            Obrazovne i profesionalne kvalifikacije pružaoca usluga - odnosno osoba (lica) u formi spiska lica-osoba koji će biti angažovani za predmetnu nabavku usluga-održavanja seminara na temu koja je naznačena u predmetu nabavke .

 

3.            Izjava od strane ponuđača da predavači koji će održati seminarska posjeduju sertifikate iz predmetne oblasti kao i da posjeduju znanja i vještine koji mogu doprinijeti podizanju nivoa znanja zaposlenih internih revizora u javnom sektoru Republike Srpske .

 

Traženi dokazi su u skladu sa obimom i predmetom nabavke naznačenih usluga. Ocjena ponuda

 

Nakon komisijskog otvaranja ponuda, biće izvršena ocjena i evaluacija ponude/a, a u skladu sa kriterijumima naznačenim u ovom Pozivu za dostavu ponuda .

 

Uz ponudu ponuđač dostavlja i sve tražene dokaze o obavljanju profesionalne djelatnosti kao i dokaze tehničke i profesionalne sposobnosti . Ako ponuđač u sastavu ponude ne dostavi sve tražene dokaze kao i ne popuni sve obrazce koji su u sastavu ponude takva ponuda će se smatrati tehnički neprihvatljivom, te kao takva biće odbačena .

 

2.3.        U skladu sa članom 45. Stav 5 Zakona, ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine.

 

2.4.        U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposlenom radniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavjestiti dobavljača i agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

 

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti posebnu pismenu izjavu (Aneks 6) da nije nudio mito niti učestvoao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci.

КRAJNJI ROК ZA DOSTAVU PONUDA

 

Rok za ponude , mjesto i način dostave

 

Rok za dostavu vaših ponuda je do 24.10 2019. godine, do 11: 00 časova . Ponude najkasnije do roka za ponude trebaju pristići na glavni protokol ili protokol Ministarstva finansija. Ponude se mogu dostaviti lični ili putem pošte .

 

Sve ponude koje pristignu nakon naznačenog roka biće neotvorene vraćene ponuđaču, dakle neće biti predmet razmatranja.

 

Datum i mjesto otvaranja ponuda

 

Otvaranje ponuda biće obavljeno komisijski dana 24.10. 2019. godine u 11,30 časova, u prostrijama Ministarstva finansija, sprat 14-ti, sala za sastanke.

 

3.            ZAHTJEVI PO PITANJU JEZIКA:

 

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

4.            PRIPREMA PONUDA:

 

4.1.        Dobavljači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

 

4.2.        Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi punude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

 

Sve strane ponude trebaju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista.

 

4.3.        Ponuda se dostavlja samo u originalu, na kojoj će čitko pisati „ ORIGINAL PONUDA",ne otvaraj -Otvara komisija - .

 

Adresa na koju se dostavlja ponuda :

 

4.4.        Кoverta sa ponudom se dostavlja na adresu:

 

Ministarstvo finansija Republike Srpske Trg Republike Srpske 1 78 000 BANJA LUКA.

Na koverti mora biti naznačeno:

 

4.            Naziv i adresa ugovornog organa,

 

5.            Naziv i adresa ponuđača u gornjem lijevom uglu koverte,

 

6.            Evidencijski broj nabavke

 

7.            Naziv predmeta nabavke

 

8.            Naznaka „NE OTVARAJ"

 

4.5.        Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavu ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obavezno naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisanu izjavu. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju, ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

 

4.6.        Ponuđači mogu napraviti spisak ( popunjen po šemi koja se nalazi u Aneksu 5. ) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

 

Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom. Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa članom 11. Zakona ne mogu smatrati povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda dobavljača neće biti odbijena.

 

4.7.        Neprirodno niska ponuda

 

Ukoliko ugovorni organ ocijeni da je ponuđena cijena iskazana u ponudi neprirodno niska, ili ukoliko ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodnoj niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene ponude i pismeno će od ponuđača zahtjevati da obrazloži ponuđenu cijenu.

 

Ako ponuđač ugovornom organu ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može između ostalog sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu, ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučivati robu po toj cijeni u toku trajanja ugovora, ugovorni organ će odbaciti takvu ponudu.

 

Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti putem zapisnika sa otvaranja ponuda odmah, a najkasnije u roku od 3 dana, svim dobavljačima koji su u roku dostavili ponude.

 

5. КRITERIJUM DODJELE UGOVORA I CIJENA

 

5.1. Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

Ugovor će biti dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće i prihvatljive ponude.

 

Garancija za ponudu

 

Ne traži se .

Garancija za uredno izvršenje ugovora

 

- Ne zahtjeva se .

 

Poziv za ponudu sa sadržajem ponude se može preuzeti na Mev stranici Ministarstva finansija

 

6. OBAVJEŠTENJA O DODJELI

 

Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to na jedan od navedenih načina : elektronskim putem na zvaničnu e-taM adresu navedenu u ponudi ili poštom ili neposredno.

 

Uz obavještenje o rezultatima postupka, ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku-rješenje o izboru najpovoljnije ponude ili rješenje o poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

 

7. SADRŽAJ PONUDE

 

U sastavu ponude ponuđači su u obavezi dostaviti svu traženu dokumentaciju i dokaze koji su naznačeni u okviru ovog Poziva za ponude broj : 06.07/404-486/19 kao i uredno popunjene ANEКSE i to :

 

Aneks 1 - Obrazac za ponudu

 

Aneks 2 - Obrazac za cijenu ponude sa kraćim oposom vaše ponude . Aneks 3 - Obrazac povjerljivih informacija. Aneks 4 - Pismena izjava iz Člana 52. Zakona Aneks 5- Nacrt ugovora.

 

7. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA

 

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu zakonskih odredbi koje regulišu predmetnu nabavku, imate pravo uložiti žalbu, na način i u rokovima propisanim članom 99 i 101 Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

MINISTAR

Zora Vidović

POZIV.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: