Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga posredovanja u prodaji avio karata

Datum objave: 10.10.2019. 16:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1382-7-2-47-3-22/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4201117120007
Kontakt osoba vedran damjanovic
Adresa Hamdije Čemerlića br 39a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 723-680
Faks (033) 723-688
Elektronska pošta info@fzofbih.org.ba
Internet adresa www.fzofbih.org.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge aviotransporta putnika i tereta, osim prijevoza pošte

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga posredovanja u prodaji avio karata

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka jeste nabavka usluga posredovanja u prodaji avio karata za potrebe Fonda za zaštitu okoliša
Federacije BiH, predviđena u finansijskom planu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2019. godinu („Službene novine
Federacije BiH“, broj 6/19) i planu nabavki Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2019. godinu, broj: 01-04-2-22/2019 od
18.02.2019. godine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60400000-2 Usluge zračnog prevoza 2 / 5


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Na osnovu člana 4. stav (5) do (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda, ugovorni organ nije u
mogućnosti definisati ni tačnu ni okvirnu količinu predmeta nabavke. S tim u vezi, određuje se predviđena količina predmeta
nabavke, odnosno maksimalan iznos predviđen za okvirni sporazum sa popisom usluga koje će se nabavljati, ali svi ugovori
zaključeni na temelju okvirnog sporazuma zbirno ne mogu preći utvrđeni maksimalni iznos okvirnog sporazuma.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dobavljač sa kojim bude zaključen okvirni sporazum, dužan je dostavljati avionske karte na osnovu pisanog zahtjeva
ugovornog organa elektronskim putem, a po potrebi na adresu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, ulica Hamdije
Čemerlića 39a, bez naknade za dostavu u okviru radnog vremena ugovornog organa.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.10.2019. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 25.10.2019. 12:15:00
Adresa i mjesto Sjedište ugovornog organa na adresi Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo, III
sprat, soba 307

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu www.ejn.gov.ba u skladu sa članom 9. Uputstva o o
uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u sistemu „E-nabavke“
(„Službeni glasnik BiH“, broj 90/14 i 53/15).
U slučaju da ponudu dostavi ponuđač koji nije preuzeo tendersku dokumentaciju na navedeni način nego je do iste došao na
neki drugi način, te u sistemu „E-nabavke“ ne postoji evidencija o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane
navedenog ponuđača, takva ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (4) tačka j) Zakona.
Navedeno postupanje ugovorni organ opravdava činjenicom da ukoliko bi ponuda navedenog ponuđača bila prihvaćena i
ukoliko bi ista bila ocijenjena kao prihvatljiva u postupku nabavke ugovorni organ ne bi bio u mogućnosti okončati postupak
nabavke u skladu sa Zakonom, te ne bi mogao objaviti obavještenje o dodjeli ugovora niti dostaviti izvještaj u postupku
nabavke.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: