Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje postupka) Nabavka usluga interneta, lotovi: 3, 4, 6 i 7

Datum objave: 11.10.2019. 08:22 / Izvor: Akta.ba, 09.09.2019.

Broj :09-14-A-3386/2019

Tuzla, 09.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a), člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14) te na preporuku Komisije za nabavke u postupku javne usluga, Pomoćnik gradonačelnika za Službu za opću upravu i zejdničke poslove, donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke za LOT 3., LOT 4 ., LOT 6. i LOT 7.

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga interneta za LOT3., LOT4., LOT6. i LOT7 u skladu sa članom 69. stav 2. tačka a), odnosno iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku za dostavu ponuda.

 

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.tuzla.ba ), u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 09-14-A- 3386/2019 od 22.05.2019. godine. Postupak nabavke je proveden putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 1004-7-2-66-3-94/19 i Ispravka obavještenja broj:1004-7-2-66-8/113 na Portalu javnih nabavki dana 31.05.2019. godine i 22.07.2019. godine.

 

Postupak nabavke provela je Komisija za nabavke imenovana Rješenjem broj: 09-14-A-3386/2019 od 22.05.2019. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je utvrdila da do krajnjeg roka za dostavu ponuda za LOT3., LOT4., LOT6. i LOT7 nije dostavljena nijedna ponuda.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 

Naime, u postupku predmetne nabavke utvrđeno je da nije dostavljena nijedna ponuda do krajnjeg roka za dostavu ponuda određenog Obavještenjem o nabavci i Tenderskom dokumentacijom LOT3., LOT4., LOT6. i LOT7.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: