Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga izrade stručnog mišljenja i UT uslova za izgradnju vodovoda Derventa-Lukić Polje

Datum objave: 11.10.2019. 13:19 / Izvor: Akta.ba, 07.10.2019.

Na  osnovu  člana 59.  stav  1.  tačka  21.  Zakona  o lokalnoj  samoupravi  (  „Službeni  glasnik  RS“,    broj:  97/16), člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 68. stav 1. tačka 33. Statuta opštine Milići  („Službeni  glasnik  opštine  Milići“  broj:  5/17 i 10/17) Načelnik  opštine d o n o s i

 

O D L U K U

o pokretanju postupka nabavke usluga, šifra: 71242000-6

 

I

Pokreće  se  postupak  nabavke  usluga  - izrada  stručnog mišljenja i UT uslova za izgradnju vodovoda  Derventa - Lukić Polje , pod šifrom: 71242000-6.

 

II

Predviđeni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke je 1.474,20 KM. Nabavka će se finansirati od namjenskih sredstava iz Budžeta opštine Milići. Nabavka  će  se  finansirati  iz  Budžeta  opštine  Milići  za 2019.  godinu  sa  budžetske  stavke:   Rashodi  za  usluge  izrade projektne  dokumentacije ,  ekonomski  kod:  412700,  potrošačka jedinica 00010160.

 

III

Na  osnovu  procijenjene  vrijednosti  postupak  nabavke  će  se provesti putem direktnog sporazuma.

 

IV

Odluka  stupa  na  snagu  danom donošenja,    a  objaviće  se  u „Službenom glasniku Opštine Milići“.

 

REPUBLIKA SRPSKA         

OPŠTINA  MILIĆI

NAČELNIK OPŠTINE MILIĆI Momir Lazarević, s.r.

Broj: 02-054-44/19

Milići, 07.10.2019. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: