Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga sječe i izrade, primicanja i privlačenja animalom i izvoza traktorom ŠDS u odjelima: 177 PJ K-B, 91 PJ Ž-K, 60/2 PJ R-D, 122/2 PJ R-G i sječe i izvoza-slučajni užitak u odjelima 146 PJ R-G i 90/2 PJ K-B na području ŠG Romanija, lot 6

Datum objave: 14.10.2019. 12:25 / Izvor: Akta.ba, 04.10.2019.

Broj:01-6856/19

Dana 04.10.2019. godine.

 

Na osnovu člana 70. Stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni Glasnik BiH", brOJ: 39/14) i člana 51. Statuta JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, Uprava JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, na dednici održanoj dana 30.09.2019. god. d o n o s i

 

O D L U K A

o poništenju postupka nabavke usluga u šumarstvu za lot-b na području ŠG „Romanija" Sokolac

 

ČLAN 1.

 

Donosi se Odluka o poništenju postupaka nabavke usluga sječe, izrade i izvoza ŠDS, slučajni užitak, u odjelu 90/2 PJ „K-B" lot-6, na području ŠG „Romanija" Sokolac u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN BiH, po Pozivu broj: 6182/19 od 06.09.2019. godine, objavljenom na meć stranici ugovornog organa dana 06.09.2019. godine. Postupak nabavke se poništava u skladu sa Članom 69. Stav (2) tačka a) ZJN BiH, jer do krajnjeg predviđenog roka nije dostavljena nijedna ponuda.

 

ČLAN 2

 

Za realizaciju Odluke zadužuje se Sektor za komercijalne poslove i direktor ŠG „RomaniJa" Sokolac.

 

ČLAN 3

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove Odluke nezadovoljni ponuđač može da uloži pismenu žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana od prijema iste.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: