Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga dugoročnog kredita u JZU Banja Ilidža Gradačac za realizaciju investicionog ulaganja u izgradnju II faze objekta-Dogradnja i nadogradnja postojećeg objekta JZU Banja Ilidža Gradačac - ponovljeni postupak

Datum objave: 14.10.2019. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

412-1-2-205-3-40/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU,
REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE ''ILIDŽA'' GRADAČAC
IDB/JIB 4209265200002
Kontakt osoba Enis Kavazović
Adresa Hazna b.b.
Poštanski broj 76250 Gradačac (bhp sa)
Općina/Grad Gradačac
Telefon (035) 368-606
Faks (035) 852-301
Elektronska pošta javnenabavke@banjagradacac.com
Internet adresa www.banjagradacac.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Gradačac

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dugoročnog kredita u JZU Banja "Ilidža" Gradačac za realizaciju investicionog ulaganja u izgradnju II faze objekta-
Dogradnja i nadogradnja postojećeg objekta JZU Banja "Ilidža" Gradačac - ponovljeni postupak


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dugoročnog kredita u JZU Banja "Ilidža" Gradačac za realizaciju investicionog ulaganja u izgradnju II faze objekta-
Dogradnja i nadogradnja postojećeg objekta JZU Banja "Ilidža" Gradačac - ponovljeni postupak

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

380000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovna jedinica banke

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

84 mjeseca od datuma potpisivanja ugovora uz uključen grace period od 12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.11.2019. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.11.2019. 11:30:00
Adresa i mjesto Sala za sastanke na adresi Ugovornog organa

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: