Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga izrade glavnog projekta energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije

Datum objave: 16.10.2019. 09:49 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.10.2019.

Hrvatska-Vinkovci: Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

2019/S 200-486247

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Legal Basis:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Opća županijska bolnica Vinkovci
10731502631
Zvonarska 57
Vinkovci
32100
Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivica Cvrlje
Telefon: +385 32349618
E-pošta: ivica.cvrlje@obvk.hr
NUTS kod: HR04C

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.obvk.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0040301

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Izrada glavnog projekta energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije

Referentni broj: E-MV-5/19.

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71242000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Izrada projekta.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 346 784.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

71242000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR04C

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Izrada glavnog projekta.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Krajnji rok izvršenja / Ponder: max. 30 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Broj sklopljenih ugovora za projektiranje energetskih sustava / Ponder: max. 20 bodova

Cijena - Ponder: max. 50 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 346 784.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 150

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1)Podaci o određenoj struci

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 04/11/2019

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 15/12/2019

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 04/11/2019

Lokalno vrijeme: 11:00

Mjesto:

Opća županijska bolnica Vinkovci,Zvonarska 57, dvorana za sastanke na V. katu, Vinkovci, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje javnog Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev, dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak javnog otvaranja ponuda, i

5. primitka Odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/10/2019

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: