Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke usluga pregleda i generalne popravke sata na SAHAT KULI sa pratećim radovima

Datum objave: 16.10.2019. 11:44 / Izvor: Akta.ba, 07.10.2019.

Odluka JN 636-19 Pregled i popravka sata - Sahat kula u Mostaru

 

Agencija "Stari grad"

Grad Mostar Hercegovačo-neretvanski kanton/županija Bosna i Hercegovina

 

Broj: 1-25-636/19

Mostar, 07.10. 2019.g.

 

Na osnovu člana 17. stav (1), člana 18. Stav (1) i člana 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj: 39/14) - u daljem tekstu: ZJN, člana 2. Stav (6) i člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 2/15 i 5/18), člana 4. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije „Stari grad" („Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 4/06) te na osnovu Rješenja o imenovanju direktora broj: UP 1-02-36-2462/07 od 26.3.2007.g„ donosim:

 

POSEBNU ODLUKU

o pokretanju javne nabavke putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

Ugovorni organ Agencija „Stari grad" Mostar, ul. M. Tita 170, 88000 Mostar u skladu sa ukazanim potrebama intervencije na „SAHAT KULI" u Starom gradu-Mostar, Bajatova Ulica, pokreće i postupka javne nabavke direktnim sporazumom, za dostavu ponuda za usluga, JRJN: 50432000-2 Usluge pregleda i generalna popravka sata na „SAHAT KULI" sa pratećim radovima.

 

Član 2.

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke procjenjena su potrebna finansijska sredstva u iznosu od 5.800,00 KM bez PDV-a, a predviđena su u budžetu Grada Mostara za 2019., godinu.

 

Član 3.

Realizacija ove javne nabavke provest će se na način regulisan ZJN: POGLAVLJE V. OSTALI POSTUPCI JAVNE NABAVKE , Odjeljak A. Dodjela ugovora male vrijednosti, Odjeljak F. Rokovi, POGLAVLJE II PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE i POGLAVLJE III POSTUPANJE UGOVORNOG ORGANA(„Službeni glasnik BIH", broj: 39/14) i člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 2/15 i 5/18).

 

Član 4.

Rok za provođenje postupka javne nabavke je 10 radnih dana.

 

Član 5.

Za izvršenje odluke zadužuje se i ovlašćuje Anto Šain, viši stručni suradnik u Agenciji „Stari grad" Mostar.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: