Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga provjere zdravstvene sposobnosti službenika sigurnosti Centralne banke Bosne i Hercegovine - Filijala Brčko

Datum objave: 18.10.2019. 15:55 / Izvor: Akta.ba, 18.10.2019.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 150-15-4-2570-4/19

Sarajevo, 18. listopada 2019. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA PROVJERE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SLUŽBENIKA SIGURNOSTI CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE - FILIJALA BRČKO

(USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA)

 

U skladu s odredbama članka 8. stav 1. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), te na osnovi odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj: 66/16), Centralna banka Bosne i Hercegovine, objavljuje na web stranici www.cbbh.ba  ovaj Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu usluga provjere zdravstvene sposobnosti službenika sigurnosti Centralne banke Bosne i Hercegovine - Filijala Brčko.

 

A- OPĆI PODACI

1.  Podaci o ugovornom tijelu

Ugovorno tijelo: Centralna banka Bosne i Hercegovine

Adresa: Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo, BiH

IDB/JIB: 4200693920055

Telefon: +387 (0)33 278 355

Faks: +387 (0)33 278 299

Web adresa: www.cbbh.ba

e-mail: sanela.mahmutovic@cbbh.ba

 

2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Željko Brekalo Telefon: +387 (0)33 278 192 Faks: +387 (0)33 278 299 e-mail: zeljko.brekalo@cbbh.ba

 

3. Popis gospodarskih subjekata sa kojima je ugovorno tijelo u sukobu interesa

Ne postoje gospodarski subjekti sa kojima ugovorno tijelo ne može zaključivati ugovore u skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavama.

 

4. Redni broj nabave

Broj i datum Odluke o pokretanju postupka javne nabave: 150-15-4-2570-2/19 SAK od 11.

listopada 2019. godine.

Redni broj iz Plana nabave: B – 128

 

5. Podaci o postupku javne nabave

Vrsta ugovora o javnoj nabavi: Ugovor o javnoj nabavi usluga. Vrsta postupka javne nabave: Aneks II dio B Zakona o javnim nabavama Procijenjena vrijednost javne nabave: 1 159,00 KM Razdoblje na koje se zaključuje Ugovor: jednokratno.

 

B- PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Opis predmeta nabave

Predmet ovog postupka je nabava usluga provjere zdravstvene sposobnosti službenika sigurnosti Centralne banke Bosne i Hercegovine - Filijala Brčko.

Oznaka i naziv iz JRJN: 85120000-6 - usluge liječničkih ordinacija i srodne usluge

2. Podjela na lotove

Ne.

3. Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave je iskazana u u obrascu za cijenu ponude - Prilog II, koji je sastavni dio ovog poziva.

4. Tehnička specifikacija

Pregled za 7 službenika sigurnosti Centralne banke Bosne i Hercegovine - Filijala Brčko, kako slijedi:

1. Kompletan internistički pregled, EKG - snimanje, analiza i interpretacija

2. Laboratorijske pretrage (SE, KKS, urin, Fe, ŠUK, urea, kreatinin, kolesterol, trigliceridi, bilirubin, transaminaze)

3. Pregled fizijatra uključujući ispitivanje snage grupe mišića ang. u statičkom radu

4. Pregled oftalmologa (visus, fundus)

5. Pregled ORL (uključujući audiometriju i ispitivanje čula ravnoteže-Rombergov test)

6. Pregled neuropsihijatra

7. Pregled psihologa (ispitivanje psihofizičkih sposobnosti, kognitivnih funkcija i karakteristika ličnosti)

8. Završni pregled specijaliste medicine rada

9. Obrada i izdavanje liječničkih uvjerenja

5. Mjesto pružanja usluga Brčko Distrikt

6. Rok za pružanje usluga

Do izvršenja usluge.

 

C- UVJETI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

1. Osobna sposobnost

Ne traži se.

2. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti ( članak 46. ZJN )

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (čl 46. ZJN) dokazati da je registriran za obavljanje djelatnosti u vezi sa predmetom nabave. U tom smislu, kao dokaz će se u obzir uzeti odgovarajuće Rješenje o upisu u sudski registar, aktualni izvod iz sudskog registra ili drugi ekvivalentan dokument, kojim se potvrđuje da je ponuđač registriran za obavljanje profesionalne djelatnosti sa datumom ovjere ne starijim od 3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

3. Ekonomsko financijska sposobnost ( članak 47. ZJN )

Ne traži se.

4. Tehnička i profesionalna sposobnost

4.1. Uvjeti vezani za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača

U svrhu dokazivanja uvjeta vezanih za tehničku i profesionalnu sposobnost (članak 48. i 50. ZJN), ponuđač je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

• Uspješno iskustvo o realizaciji najmanje jednog ugovora koji za predmet nabave imaju usluga provjere zdravstvene sposobnosti/sistematski pregled, u prethodne 3 godine, računajući od dana objave ovog Poziva, sa ukupnom vrijednosti svih ugovora od minimalno 1 000,00 KM.

4.2. Dokazi vezani za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača

U svrhu dokazivanja uvjeta vezanih za tehničku i profesionalnu sposobnost, ponuđač je dužan dostaviti sljedeće

• Spisak izvršenih ugovora o pružanju usluga koje su predmet ovog postupka nabave, uz koji se obavezno dostavljaju potvrde o uspješnoj realizaciji ugovora, koje daje druga ugovorna strana (naručitelj). Potvrde trebaju obavezno sadržavati sljedeće podatke:

- Naziv i sjedište ugovornih strana ili gospodarskih subjekata;

- Predmet ugovora;

- Vrijednost ugovora;

- Vrijeme i mjesto izvršenja ugovora;

- Navode da je ugovor uredno izvršen

Ukoliko se potvrde, iz objektivnih razloga, ne mogu dobiti od druge ugovorne strane, u obzir će se uzeti izjava gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, koja se dostavlja uz spisak izvršenih ugovora koji u tom slučaju treba sadržavati sve naprijed navedene podatke. Ponuđač je u tom slučaju dužan predočiti dokaze o učinjenim pokušajima da osigura potvrde svojih naručitelja (npr. zahtjev za izdavanje potvrde, upit prema korisniku usluge koji je blagovremeno poslan i sl.). Ugovorno tijelo zadržava pravo provjere navoda i podataka iz dostavljene izjave i spiska.

 

5. Grupa ponuđača

U slučaju dostavljanja ponude od strane grupe ponuđača u obrascu za dostavljanje ponude (Prilog I) moraju se navesti podaci o svakom članu grupe ponuđača kao i jasno navođenje člana grupe koji je ovlašteni predstavnik grupe ponuđača za sudjelovanje u postupku javne nabave, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora.

Uz ponudu se mora dostaviti i ugovor o zajedničkom nastupu kao i punomoć za predstavljanje grupe ponuđača tijekom postupka nabavke (punomoć može sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Isti moraju biti potpisani i ovjereni od strane svih gospodarskih subjekata koji čine grupu ponuđača.

Svi članovi grupe zajedno moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave ili za dio predmeta nabave. Svaki član grupe ponuđača je dužan dostaviti dokaz o sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ( čl. 46. ZJN ).

Također, svaki član grupe ponuđača mora dostaviti i izjavu iz članka 52. ZJN - Prilog III Poziva. Grupa ponuđača solidarno odgovara za sve obaveze.

Svi članovi grupe ponuđača dostavljaju zajedno dokaze o ispunjavanja uvjeta vezanih za tehničku i profesionalnu sposobnost. Dakle, članovi grupe mogu zajednički (kao grupa ponuđača) dokazati ispunjavanje definiranih uvjeta za tehničku i profesionalnu sposobnost.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabave. Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku javne nabave.

 

5. Fizička osoba kao ponuđač (uvjeti i dokazi)

U slučaju da ponudu dostavlja fizička osoba u smislu odredbe članka 2. stavak (1) točka c) ZJN, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uvjeta osobne sposobnosti dužan je dostaviti potvrdu nadležnog tijela da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave.

Pored toga, dužan je dostaviti sve dokaze vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost, u skladu sa zahtjevima iz Poziva.

 

D- PODACI O PONUDI

1. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuđači su obavezni pripremati ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni ovim pozivom. Ponude koje nisu pripremljene u skladu sa ovim pozivom će biti odbačene kao neprihvatljive. Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst poziva.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obujma ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. U skladu sa stavom Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine, pod čvrstim uvezom se podrazumijeva ponuda uvezana odnosno ukoričena u knjigu ili ponuda, na neki drugi način, uvezana u cjelinu i uz to osigurana jamstvenikom čija su oba kraja na prvoj ili posljednjoj strani pričvršćena utisnutim žigom ili naljepnicom ovjerenom pečatom ponuđača a u svrhu izbjegavanja manipuliranja stranicama ponude. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži tiskanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerirane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numeriraju dodatno. Izuzetno, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerirani na način da je osiguran kontinuitet numeriranja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uvjeta i drugih zahtjeva navedenih u ovom pozivu. U slučaju da ponuđač primijeti da je načinio grešku prilikom pripreme ponude ista mora biti ispravljena na način da ispravljeni podaci moraju biti vidljivi, potvrđeni potpisom ponuđača i sa datumom izvršenja ispravke.

Ponuđač je dužan dostaviti ponudu u originalu. Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ponuda mora sadržavati:

a) Obrazac za dostavljanje ponude sa obaveznim navođenjem datuma ponude, potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuđača - Prilog I;

b) Obrazac za cijenu ponude - Prilog II;

c) Dokaz o registraciji za obavljanje profesionalne djelatnosti, original ili ovjerena kopija; iz članka 46. ZJN;

d) Pismena izjava ponuđača iz članka 52. Zakona o javnim nabavama, ovjerena od strane nadležnog tijela - Prilog III;

e) Dokumentacija kojom ponuđač dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost - original ili ovjerena kopija;

f) Izjava o primjeni/neprimjeni preferencijalnog tretmana domaćeg - (popunjena u skladu sa datim uputama) - Prilog IV;

g) Obrazac za dostavu povjerljivih informacija - Prilog V

Napomene:

Prilog IV - Izjavu o primjeni/neprimjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, dostavlja samo onaj ponuđač na kojeg se primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg. Prilog V - Obrazac za dostavu povjerljivih informacija dostavlja samo onaj ponuđač koji ima takve informacije u sadržaju ponude.

 

Način dostavljanja ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti dostavljena ugovornom tijelu, na adresi navedenoj u pozivu, do datuma i vremena navedenog u pozivu. Sve ponude dostavljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol ugovornog tijela na adresi Maršala Tita 25, 71 000 Sarajevo ili putem pošte, na adresu ugovornog tijela, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Maršala Tita 25

71 000 Sarajevo

PONUDA ZA NABAVU USLUGA PROVJERE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SLUŽBENIKA SIGURNOSTI CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE - FILIJALA BRČKO „NE OTVARAJ"

U lijevom gornjem uglu koverte ponuđač je dužan navesti naziv i adresu ponuđača /grupe ponuđača

 

2. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda

Nije dopuštena dostava alternativne ponude.

 

3. Obrazac za cijenu ponude - Prilog II

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definirani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbroj cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0.

 

4. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude obuhvaća sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabave podijeljen po stavkama.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi, a naročito:

a)osiguranje;

b) cijena popratnih (dodatnih) usluga,

c) drugi troškovi neophodni za izvršenje usluge

Ugovorno tijelo ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u obrascu za cijenu ponude.

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za ponudu, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00 ili uopće ne upisuje iznos.

Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

Ponuđači sa sjedištem izvan BiH su dužni u svojoj ponudi navesti podatke (naziv i sjedište) za poreznog punomoćnika sa sjedištem u BiH kojeg će angažirati ukoliko njihova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, a kojeg angažiraju na teret svojih troškova. Navedeni punomoćnik je u obavezi izvršiti uplatu PDV-a Upravi za indirektno oporezivanje.

Člankom 60. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost predviđeno je da obveznik koji nema sjedište u BiH, a koji vrši promet dobara i usluga u BiH, se registrira kod poreznog punomoćnika koji ima sjedište u BiH. Obveznik i punomoćnik su solidarno i pojedinačno odgovorni za porez koji se obračunava u skladu s ovim Zakonom. Prava i obaveze koje imaju obveznici u BiH, u skladu sa ovim Zakonom, odnose se i na punomoćnika.

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu ponude ili obrascu za ponudu smatrati će se da nije ponuđen.

 

5. Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (KM).

 

6. Kriterij za dodjelu ugovora

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabave. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

7. Preferencijalni tretman domaćeg

U postupku javne nabave, ugovorno tijelo će primijenti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH", broj: 83/16 i 54/19).

Ugovorno tijelo je obavezno primijeniti cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu usporedbe ponuda, odnosno prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu usporedbe ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 5 % za ugovore koji se dodjeljuju u 2019. godini.

Domaće ponude su ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koje su registrirana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavama usluga, najmanje 50% ukupne radne snage za izvršenje usluga su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Domaćom ponudom se smatra i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrirana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i najmanje jedna pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koje je registrirana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini, i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama usluga, najmanje 50% ukupne radne snage za izvršenje usluga su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Preferencijalni tretman za ponuđače iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoeuropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) primjenjivat će se u skladu sa odredbama tog sporazuma.

Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koje su registrirane u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama usluga, najmanje 50% ukupne radne snage za izvršenje usluga su rezidenti iz država potpisnica CEFTE.

Kao dokaz o stjecanju preferencijalnog tretmana domaćeg potrebno je popuniti točku 4. u Obrascu za dostavljanje ponuda - Izjava ponuđača (Prilog I) i dostaviti posebnu izjavu (Prilog IV), gdje treba navesti jesu li najmanje 50 % radne snage za izvršenje ugovora rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

 

8. Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Dokumentacija može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju se obavezno prilaže i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prijevod izvršen za dijelove dokumentacije iz kojih će se vršiti ocjena kvalificiranosti ponuđača i prihvatljivosti ponude.

 

9. Rok važenja ponude

Ponude moraju važiti 120 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Ako ponuđač u ponudi ne navede razdoblje njenog važenja smatra se da ponuda važi za razdoblje navedeno u tenderskoj dokumentaciji, odnosno 120 dana od isteka roka za dostavu ponude. U slučaju da je ponuđeno razdoblje važenja ponude kraće od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorno tijelo će odbiti takvu ponudu u skladu sa člankom 60. stav (1) ZJN.

Sve dok ne istekne razdoblje važenja ponuda, ugovorno tijelo ima pravo tražiti od ponuđača u pisanoj formi da produže razdoblje važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ako ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog tijela u pogledu produženja razdoblja važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog tijela, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem tijeku postupka.

 

10. Mjesto, datum i vrijeme za dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju na način definiran u ovom pozivu i to na sljedeću adresu:

Ugovorno tijelo: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Ulica i broj: Maršala Tita 25, 71 000, Sarajevo;

Datum: 01.11.2019. godine

Vrijeme do kada se mogu dostaviti ponude: 12:00 sati.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ako ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog ovim Pozivom.

 

11. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Ugovorno tijelo neće provoditi javno otvaranje ponuda. Komisija, nadležna za provođenje postupka nabave, će otvoriti početne ponude, nakon isteka roka za dostavu ponuda, prema redoslijedu dostavljenih ponuda.

 

12. Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja

Komisija nadležna za vođenje postupka, u skladu sa člankom 9. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN, će odrediti datum i vrijeme za pregovaranje sa ponuđačima, nakon otvaranja početnih ponuda.

Pregovori će se voditi e-mailom, na način da će ovlašteni predstavnik Komisije kontaktirati ponuđača, na e-mail adresu navedenu u ponudi.

O utvrđenom datumu i vremenu za provođenje pregovora ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni.

 

E- OSTALI PODACI 1. Podugovaranje

Nužno je da se ponuđač izjasni namjerava li dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane. U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili u postotku) će dati podugovaraču. Ugovorno tijelo će u ugovor o javnoj nabavci unijeti tu odredbu kao osnovu za zaključivanje podugovora između izabranog ponuđača i podugovarača.

Ponuđač u ponudi ne mora identificirati podugovarača, ali ne smije sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja ugovornog tijela. Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti i izjašnjenje da li će se plaćanje izvršiti izravno podugovaraču. Ugovorno tijelo se obavezno obavještava o elementima ugovora koji se podugovaraju i identitetu podugovarača blagovremeno, prije sklapanja podugovora. Prilikom dostave obavijesti o identitetu podugovarača i elementima podugovora ponuđač je dužan dostaviti dokaze da podugovarač ispunjava uvjete u skladu sa člankom 45. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ugovorno tijelo će na osnovi dostavljene dokumentacije izvršiti provjeru navedenog podugovarača i obavijestiti o svojoj odluci ponuđača najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti o podugovaraču.

Nakon što ugovorno tijelo odobri podugovaranje dobavljač kome je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora (a u slučaju da se izjasnio da će se vršiti izravno plaćanje podugovaraču) dostaviti ugovornom tijelu podugovor zaključen sa podugovaračem kao osnovu za neposredno plaćanje podugovaraču i koji kao obavezne elemente mora sadržavati sljedeće:

a) robu, usluge ili radove koje će isporučiti, pružiti ili izvesti podugovarač;

b) predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke;

c) podatke o podugovaraču: naziv podugovarača, sjedište, ID broj, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

 

2. Rok za donošenje odluke o izboru

Ugovorno tijelo je dužno donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabave u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude.

Ugovorno tijelo je dužan odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti svim ponuđačima u postupku nabave u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabave elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno.

 

3. Rok, način i uvjeti plaćanja izabranom ponuđaču

Plaćanje izabranom ponuđaču će se izvršiti u roku od 15 dana od dana prijema pojedinačne fakture, a nakon izvršene usluge, na račun ponuđača, koji se nalazi na fakturi.

U slučaju da ugovorno tijelo kasni sa plaćanjem, ali da je kašnjenje rezultat propuštanja poduzimanja radnji za koje je ugovorno tijelo odgovoran, ponuđač će moći naplatiti zakonsku zateznu kamatu.

 

F- DODATNE INFORMACIJE

1. Trošak ponude i preuzimanje ovog poziva

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

Poziv za dostavljanje ponuda će biti objavljen na web stranici Centralne banke www.cbbh.ba te upućen na najmanje tri adrese.

2. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

Do isteka roka za dostavljanje ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to u posebnoj koverti, sa dostavom na sljedeću adresu:

Ugovorno tijelo: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Ulica i broj: Maršala Tita broj 25, 71 000, Sarajevo

IZMJENA I DOPUNA PONUDE ZA NABAVU NABAVU USLUGA PROVJERE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SLUŽBENIKA SIGURNOSTI CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE - FILIJALA BRČKO

„NE OTVARAJ"

U lijevom gornjem uglu koverte ponuđač je dužan navesti naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabave i broja nabave, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

 

3. Povjerljivost dokumentacije gospodarskih subjekata

Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su navesti podatke o povjerljivim informacijama prema obrascu iz Priloga IX ovog poziva. Ako ponuđač ne dostavi navedene podatke smatra se da nema povjerljivih informacija.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su: a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b) predmet nabave, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi usporedba sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

c) dokazi o osobnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. ZJN).

Ako ponuđač kao povjerljive, označi podatke koji se u skladu sa gore navedenim ne mogu smatrati povjerljivim, oni se neće smatrati povjerljivim.

 

4. Ispravke grešaka i propusta

Ugovorno tijelo će provjeriti računsku ispravnost ponude i ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode ako se ista otkrije tijekom ocjene ponuda. Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude ne odgovaraju metodologiji za izračun definiranoj u ovoj tenderskoj dokumentacij, ugovorno tijelo ih ispravlja na način da se jedinična cijena ponude ne može mijenjati dok se sve ostale vrijednosti ispravljaju u skladu sa osnovnim aritmetičkim postupcima. Ugovorno tijelo će ispraviti i druge računske greške u obrascu za cijenu ponude i obrascu za dostavljanje ponudu.

Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude (nakon ispravljene računske greške) ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u obrascu ponude, važi cijena bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude.

Ugovorno tijelo će bez odlaganja ponuđaču uputiti zahtjev za potvrdu ispravke računske greške i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uvjetom da je ponuđač to odobrio u roku koji je predvidilo ugovorno tijelo. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraća se ponuđaču.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvaća, njegova ponuda se odbacuje.

 

5. Način komuniciranja sa ponuđačima

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija između ugovornog tijela i ponuđača se vodi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja elektronskim sredstvom ili putem pošte ili neposredno koristeći kontakt podatke iz točke 1.1 i 1.2 ovog Poziva.

 

6. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog tijela, u roku od 10 dana od dana preuzimanja Poziva. Ponuđač je dužan dostaviti žalbu ugovornom tijelu najmanje u tri primjerka

 

PRILOZI:

PRILOG I              Obrazac za dostavlj anj e ponude;

PRILOG II            Obrazac za cijenu ponude;

PRILOG III           Obrazac izjave iz članka 52. ZJN;

PRILOG IV           Pismena izj ava ponuđača o primj eni preferencij alnog tretmana domaćeg;

PRILOG V            Obrazac za dostavu povj erlj ivih informacij a.

 

POZIV I OBRASCI

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: