Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga servisiranja i opravke kopir aparata sa izmjenom dijelova

Datum objave: 21.10.2019. 20:47 / Izvor: Akta.ba, 18.10.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 07/2-14-1799/19

Vogošća, 15.10.2019. godine

 

Na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), i člana 71. i 125. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 27/14 i 14/15 - Prečišćeni tekst) Općinski načelnik dana 15.10.2019. godine donio je

 

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

I            

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke (u daljem tekstu: Odluka), pokreće se postupak nabavke usluge servisiranja i opravke kopir aparata sa izmjenom dijelova u zgradi Općine Vogošća.

II           

Vrijednost postupka nabavke usluge servisiranja i opravke kopir aparata sa izmjenom dijelova u zgradi Općine Vogošća iznosi 340,00 KM bez uračunatog PDV-a.

III         

Predmetna javna nabavka biće finansirana iz Budžeta Općine Vogošća za 2019. godinu, ekonomski kod 613722-troškovi servisiranja i opravke opreme.

IV         

Javna nabavka provešće se putem direktnog sporazuma sa objavom izvještaja prema Agenciji za javne nabavke BiH.

V          

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na web stranici Općine Vogošća.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: