Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga zaštite na radu

Datum objave: 22.10.2019. 15:18 / Izvor: Akta.ba, 15.10.2019.

JP PUTEVI BRČKO

Broj predmeta: 01-3376/19

Broj akta: 04-AS-002/19

Brčko,  15,10,2019.godine

 

Na osnovu Člana 90, a u vezi sa Članom 17. Stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 23. stav 2. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj: 15/06, 05/07, 19/07, 24/08 i 17/16), člana 48. Statuta Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, te člana 2. stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH broj: Ol-UO-149/17 od 26.12.2017. godine, a shodno Zahtjevu za nabavku usluga broj predmeta: 01-3376/19, broj akta: 04-MM-001/19, od 15.10.2019. godine, Direktor JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, donosi

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

(1) Ugovorni organ JP „Putevi Brčko" d.o.o Brčko distrikt BiH (u daljem tekstu: Preduzeće), u skladu sa ukazanom potrebom, donosi Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma-Nabavka usluga zaštite na radu.

Clan 2,

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke je iznos od 1.709,40 KM bez uračunatog PDV-a.

Član 3.

  1. Predmetna nabavka će biti fmansirana iz sredstava Ažuriranog Poslovnog plana za 2019.godinu.
  2. Predmetna nabavkaje predviđena u Izmjeni i dopuni Plana nabavke br.9 za 2019.g. redni broj: 1/19.

Član 4.

Opis roba koje su predmet nabavke i koja se pokreće ovom Odlukom definisan je u specifikaciji, koja čini sastavni dio zahtjeva za dostavu ponuda za predmetnu nabavku.

 

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za javne nabavke.

 

Član 6.

Ova oclluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web stranici Preduzeća.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: