Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(pregovarački postupak) Nabavka usluga održavanja aplikacija

Datum objave: 24.10.2019. 12:38 / Izvor: Akta.ba, 16.09.2019.

 

 

A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA​

UPRAVA putem

Službe za finansijsko računovodstvene

i komercijalne poslove

Odjeljenje nabavke

                                                                                

U skladu sa članom 21.tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Sl. gl. BiH“, broj 39/14), i člana 164. Zakona o autorskim i srodnim pravima („Sl. gl. BiH“, broj 63/10),  pripremljena  je

 

INFORMACIJA o provođenju  pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku usluge održavanja aplikacija,  broj: 2205-2/19 od 16.septembra 2019. godine

 

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina

Adresa: Hajduk Stanka 20

IDB/JIB: 4(400307860000)

Telefon: 055-226-460

Faks: 055-226-462

Veb adresa: www.bnvodovod.com

 

INFORMACIJA je objavljena na veb stranici Društva www.bnvodovod.com

Uz informaciju je objavljen i tenderski dokument broj: 2205-2/19 od 16.septembra 2019. godine.

Oznaka i naziv iz JRJN: 72267000-4 usluge održavanja i popravke programske podrške

 

2. Opis predmeta nabavke – pružanje usluge prema predmetu tenderskog dokumenta.

Nabavka se provadi na osnovu: Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluge održavanja aplikacija broj: 2205-1/19 od 16.septembra 2019. godine, Plana nabavke za 2019. godinu broj: NO-3158-3/18 od 28. decembra 2018. godine finansiranje se vrši i iz sredstva tekućeg poslovanja u iznosu do 10.000,00 KM sa periodom od 14 (četrnaest) mjeseci, a najduže do 31.12.2020 godine, usluge održavanja će se plaćati na mjesečnom nivou, te po prijedlogu šefa Odjeljenja nabavke za pokretanje postupka javne nabavke usluge održavanja aplikacija broj: 2205/19 od 16.septembra 2019. godine.

 

3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: usluga

4. Procijenjena vrijednost nabavke je: 10.000,00 KM;

5. Mjesto pružanja usluge je Upravna zgrada  Društva, ulica Hajduk Stanka broj 20. Bijeljina, Republika Srpska/BiH

6. Ponuđačima nije dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda.

 

7.  Informacija o ponudi:

 Ovom informacijom se zainteresovani kandidat/ponuđač  „InfoSistem“ D.O.O. Bijeljina, na osnovu Ugovora broj 64 od 04. januara 2008. godine , Ugovora o javnoj nabavci aplikacije i izvornog koda programa za vođenje evidencije i obračuna vode broj: 933-4/14 od 21. maja 2014. godine i aneksa za isti ugovor broj: 1220/14 od 28.05.2014. godine, te Ugovora o javnoj nabavci usluge dorade aplikacije „Knjigovodstveni program“ broj:1926-5/17 od 07. avgusta 2017 godine, kao tvorca poslovnog paketa poziva da uzme svoje učešće u postupku javne nabavke.

Svi  zainteresovani kandidati upoznaju se da ponude za pregovarački postupak bez objave obavještenja mogu dostaviti na protokol ugovornog organa Upravna zgrada u ul. Hajduk Stanka 20 Bijeljina putem Pošte, faksa i elektronski (e-mail) s tim da se uredno obezbjede dokazi kvalifikacije za dan otvaranja

 

7.1. Rok za podnošenje zahtjev za učešće/podnošenje početnih ponuda ističe dana 07.10.2019. godine do 12 časova.

Pregovaranje/otvaranje će se održati 07.10.2019. godine, otvaranje u 13:00 časova; pregovori u 13:15 časova,  Svi zahtjevi za učešće/ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremeni i kao takvi, neotvoreni će biti vraćeni kandidatu.

Ugovorni organ zadržava pravo na javno otvaranje  ponuda da se provede ukoliko se pojavi više od jedan ponuđač što će se precizirati u pozivu za dostavu konačne ponude.

Učesnici u postupku će postići dogovor po pitanju konačne ponude što će se  zapisnički konstatovati kao i svaka druga radnja proizašla iz pregovora. Pregovaraće se o visini cijene usluge koja je fiksna i koja se neće mijenjati za period trajanja ugovora, kao i o drugim okolnostima koje su vezane za predmetnu nabavku.

9 Uslovi i dokazi za kvalifikaciju prema uslovima i dokazima iz tenderskog dokumenta broj: 2205-2/19 od 16. septembra 2019. godine.

10. Kriterij za ocjenu ponuda-  Kriterij za vrednovanje je najniža cjena ponude

11. Usluga će se pružati sukcesivno, prema potrebi u toku 2019. godine u trajanju od 14 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

12. Kontakt-osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte: Srđan Ljuboja, 055-226-460 lokal 84, srdjan.ljuboja@bnvodovod.com

 

Broj: 2205-2/19

Bijeljina, 16.septembar 2019.godine

 

DIREKTOR  

Predrag Perković, dipl. pravnik 

 

 

 

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVOR

 O JAVNOJ NABAVCI USLUGA

JAVNA  NABAVKA USLUGA  PUTEM PREGOVARAČKOG  POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENjA O NABAVCI

OZNAKA PP-64/19

 

 

Nabavka usluge održavanja aplikacija

Broj nabavke:2205-2/19

JRJN: 72267000-4 usluge održavanja i popravke programske podrške

Bijeljina, 16.septembar 2019.godine

 

 

1. POZIV ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/ PONUDE

Ovim pozivom  za dostavljanje zahtjeva za učešće/ ponude, pozivate se da dostavite zahtjev za učešće / ponudu u pregovaračkom postupku nabavke bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluge održavanja aplikacija za potrebe A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina.

Pregovarački postupak se provodi bez objave obavještenja na portalu E nabavke a sa objavom Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabvci. Za sve zainteresovane ponuđače  tenderski dokument broj: 2205-2/19 od 16. septembra 2019. godine je dostupan na veb stranici Društva.

Procedura javne nabavke će se provesti u skladu sa članom 21.stav (1) tačka c)   Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine  (“Sl. gl. BiH” broj 39/14, sa svim izmjenama) u daljem tekstu: ZJN), uz sledeću argumentaciju.

Pregovarački postupak bez objave obavještelja za nabavku usluge održavanja aplikacija, Zakonski osnov za provođenje postupaka javne nabavke predstavljaju odredbe člana 21.tačka c) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. gl. BiH“, broj 39/14) kad se iz suštinskih, dokazivih tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava, ugovor može dodjeliti samo određenom dobavljaču. Pregovarački postupak se sprovodi bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem „InfoSistem“ D.O.O. Bijeljina, a na  osnovu Ugovora broj 64 od 04. januara 2008. godine , Ugovora o javnoj nabavci aplikacije i izvornog koda programa za vođenje evidencije i obračuna vode broj: 933-4/14 od 21. maja 2014. godine i aneksa za isti ugovor broj: 1220/14 od 28.05.2014. godine, te Ugovora o javnoj nabavci usluge dorade aplikacije „Knjigovodstveni program“  broj: 1926-5/17 od 07. avgusta 2017 godine, kao tvorca poslovnog paketa i vlasnika lincenciranog softvera i izvornog koda. Održavanje podrazumijeva ispravke softvera vezane za Zakonske izmjene, nove zahtjeve naručiova softvera koji nisu takvi da mijenjaju osnovne postavke softverskog paketa. Izvršilac usluge se obavezuje da vrši mjesečno  održavanja aplikacija u periodu  od 14 (četrnaest) mjeseci, a najduže do 31.12.2020 godine, usluge održavanja će se plaćati na mjesečnom nivou.

Postupak će se provoditi u sljedećim fazama:

 

Faza br. 1- Pretkvalifikacija: Društvo kao ugovorni organ će istovremeno sa  objavom Odluke o pokretanju postupka nabavke usluge održavanja aplikacija objaviti na veb sajtu Društva Informaciju o provođenju pregovaračkog postupku bez objave obavještenja. Za sve zainteresovane ponuđače  tenderski dokument broj: 2205-2/19 od 16. septembra 2019. godine je dostupan na veb stranici Društva www.bnvodovod.com za sve zainteresovane ponuđače.

Ugovorni organ će pregledati  zahtjeve za učešće u skladu sa odredbama čl. 46 -50. Zakona o javnim nabavkama BiH i potvrditi da li je kandidat kompetentan, pouzdani i sposoban za izvršenje ugovora uzimajući u obzir: a) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, b) tehničku i/ili profesionalnu sposobnost. Ugovorni organ o fazi predkvalifikacije će sastaviti zapisnik u koji će unijeti sve bitne činjenice i donijeti će odluku o rezultatima predkvalifikacije, te istu skupa sa zapisnikom dostaviti kandidatima.

Kandidat koji skine dokument sa sajta dužan je obavjestiti ugovorni organ o učešću radi planiranja javnog otvaranja ponuda ako ima više od jednog zainteresovanog.

Faza br. 2- Poziv na dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje: Ugovorni organ će poslati Poziv za dostavljanje početnih ponuda ponuđačima koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove ugovornog organa. U pozivu će biti određeno vrijeme i mjesto dostavljanja početne ponude kao i vrijeme pregovoranja.

Nakon primanja početnih ponuda, Ugovorni organ pismenim putem / e-mail će pozvati sve ponuđače koji su dostavili početne ponude da započnu pregovore sa ugovornim organom ukoliko su ispunili uslove iz predkvalifikacije.

Faza br. 3 Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda: - Nakon zaključenja pregovora, ugovorni organ će poslati Poziv za dostavljanje konačnih ponuda ponuđaču/-aim koji su kvalifikovani za dostavu konačne ponude. (može i imejlom) sa kojima je pregovarao. Ponuđač dostavlja konačnu ponudu, koja se javno otvara ( ako bude više od jednog) ponuđača, ponudu će  ugovorni organ pregledati da bi se osigurao da je ponuda prihvatljiva.

Ugovorni organ će ocjeniti konačnu ponudu. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu prema kritrijumu najniže cijene.

 

1.1.Uslovi za kvalifikaciju :

Da bi bili pozvani na učešće u pregovaračkom postupku, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz člana  46 i 50. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 4.3. ove tenderske dokumentacije.

Zahtjev za učešće se treba dostaviti u pisanom obloku na sljedeću adresu:  A.D.    „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina, Hajduk Stanka 20. 76300 Bijeljina ili putem faksa na broj 055-226-462 narednog dana nakon objave tenderske dokumentacije na Web stranici: www.bnvodovod.com. Ponuđač je dužan obavjestiti ugovorni organ da je preuzeo tendersku dokumentaciju sa sajta radi daljeg učešća u postupku.

Kandidat/i će biti obavješteni o ishodu kvalifikacije i to u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Samo kvalificirani kandidati će biti pozvani da dostave ponude, početne ponude i zatim da učestvuju u pregovorima o tehničkim , ekonomskim i pravnim i drugim aspektima ugovora, ako ugovorni organ ocjeni da ima osnova za pregovaranje u cilju postizanja ekonomski, tehnički i pravno najpovoljnije ponude.

 

Kriterij za ocjenu početnih ponuda:

Kandidati moraju ispuniti kvalifikacione uslove i ocjena će se vršiti na način opisan u ovom pozivu / tenderskoj dokumentaciji pod fazom 1.- Predkvalifikacija

 

Kriterij za ocjenu konačnih ponuda

Kriterij najniža cjena ponude

 

Ugovor će se dodjeliti ponuđaču koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom.

U skladu sa članom 52. Stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH, u ovom postupku javne nabavke nema privrednih subjekata koji ne mogu učestvovati u postupku. 

 

2. OPŠTE  INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM

Podaci o ugovornom organu

Naziv i adresa: A.D. „ Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina, Hajduk Stanka 20. 76300 Bijeljina

JIB - (PIB): 4(400307860000); Matični broj: 1412558

Telefon/faks: Tel: +387(0)/55/226-460 (centrala), Faks: +387(0)/55/226-462

www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com

Kontakt osoba: Srđan Ljuboja, tel. 055-226-460 lokal 84.

Email : srdjan.ljuboja@bnvodovod.com

Web stranica: www.bnvodovod.com

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima : Srđan Ljuboja, tel. 055-226-460 lokal 84. , Email : srdjan.ljuboja@bnvodovod.com.

 

3.  PREDMET NABAVKE

3.1. Predmet nabavke je nabavka usluge održavanja aplikacija

Zahtjevi za održavanje sljedećih aplikacija:

-              Aplikacija za vođenje vode;

-              Obračun ličnih dohodaka;

-              Materijalno knjigovodstvo;

-              Finansijsko knjigovodstvo;

-              Knjiga ulaznih i knjiga izlaznih faktura;

-              Evidencija osnovnih sredstava;

-              Kadrovska evidencija;

-              Aplikacija za vođenje magacina.

Rok za otklanjanje svih problema : izvršilac  se obavezuje da uočene greške otkloniti odmah, a najkasnije u roku od 48 časova od prijavljenje greške.

Održavanje podrazumijeva ispravke softvera vezane za Zakonske izmjene, nove zahtjeve naručiova softvera koji nisu takvi da mijenjaju osnovne postavke softverskog paketa.

3.2. Nabavka se provadi na osnovu: Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluge održavanja aplikacija broj: 2205-1/19 od 16. septembra 2019. godine, tehničkoj specifikaciji rukovodioca Službe za informaciono-komunikacione tehnolohije od 13. septembra 2019. godine, a na pisani prijedlog šefa Odjeljenja javne nabavke o pokretanju postupka javne nabavke usluge održavanja aplikacija broj: 2205/19 od 16. septembra 2019. godine.

3.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: usluge

3.4. Procijenjena vrijednost nabavke je: 10.000,00 KM;

3.6. Usluga će se nabaviti u 2019- oj  godini  za funkcionisanje  i održavanje aplikacija u narednom periodu a najduže do 31.12.2020 godine, usluge održavanja će se plaćati na mjesečnom nivou

3.6. Mjesto izvršenja usluge  je Upravna zgrada  Društva, ulica Hajduk Stanka broj 20. Bijeljina, Republika Srpska/BiH.

3.7. Ponuđačima nije dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda.

3.8. Jedinstven riječnik javne nabavke JRJN: 72267000-4 usluge održavanja i popravke programske podrške

3.9. Podaci o ponudi:

Po ovom pozivu za pregovarački postupak, ponuđač treba dostaviti Ponudu za nabavku usluge.

 

4. OSNOVA ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

FAZA br.1- PREDKVALIFIKACIJA

Mjesto, datum i vrijeme podnošenja zahtjeva za učešće

4.1. Rok za podnošenje zahtjev za učešće/podnošenje početnih ponuda ističe dana 07.10.2019. godine.   Svi zahtjevi za učešće/ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremeni i kao takvi, neotvoreni će biti vraćeni kandidatu.

Zahtjevi za učešće/ponude se predaju na protokol ugovornog organa – A.D. „ Vodovod i kanakizacija“ Bijeljina, Hajduk Stanka 20. ,u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno: ZAHTJEV ZA UČEŠĆE ( ili početna ponuda ili konačna ponuda) U POSTUPKU JAVNE NABAVKE usluge održavanja aplikacija.

Javno otvaranje  ponuda će se provesti ukoliko se pojavi više od jedan ponuđač što će se precizirati u pozivu za dostavu konačne ponude.

( USLOVI ZA UČEŠĆE I   POTREBNI  DOKAZI)

4.3. U skladu sa članom 46 i 50. Zakona kandidati trebaju ispuniti sledeće uslove.

Ocjena sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđača /dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedećih dokumenata:

4.3.1. Kopija rješenja o upisu u sudski registar ili aktuelni - važeći izvod iz sudskog registra za pravna lica (obavezan upis tražene djelatnosti) sa svim prilozima.

4.3.2. Uslovi i dokazi, TEHNIČKA I /ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 50. ZJN)

U svrhu dokazivanja prava na obavljanje tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je dužan dostaviti tražene dokumente prema članu 50. Zakona o javnim nabavkama BiH kako slijedi:

4.3.2.  Kopiju Isprave o deponovanju i upravljanju autorskog djela u knjigu evidencije autorskih djela i predmeta srodnih prava.

 

SUKOB INTERESA

U svru dokazivanja da ponuđač / dobavljač nije vršio uticaj na neki postupak, odluku ili na sam tok postupka ponuđač će uz ponudu dostaviti:

7.1. Izjava u vezi člana 52.stav 2. ZJN u formi i na način koji propisuje Agencija podzakonskim aktom, ovjerena kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili javnog notara ili drugih nadležnih državnih organa. (Izjava u prilogu).

NAPOMENA: Ponuđač je dužan obezbjediti dokaze onako kako je traženo ovom tenderskom dokumentacijom. 

7.2.Ugovorni organ će u pisanoj formi tražiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mjenja suštinu svoga zahtjeva, i to u roku koji će se navesti u dopisu za mišljenje a koji neće biti duži od 5 (pet) dana.

7.3.Kandidati  će odmah biti obavješteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u roku od 7(sedam) dana od dana donošenja odluke.

7.4.Ugovorni organ će pozvati kandidate koji ispunjavaju minimalne uslove koje je odredilo Društvo kao ugovorni organ da podnesu početne/konačne ponude i da sudjeluju u pregovorima.

 

8. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

8.1. Shodno tački 4. ove tenderske dokumentacije kandidat je dužan dostaviti sledeća dokumenta:

1) Obrazac za ponudu – aneks I;

2) Obrazac za cijenu ponude-aneks II ;

3) Dokumenti u vezi člana 46.ZJN ;

4) Izjava u skladu sa članom 52. ZJN;

5) Popunjen i ovjeren nacrt ugovora Aneks 4.

Kandidat/ponuđač je u fazi predkvalifikacije dužan dostaviti tražene Izjave i kopije traženih dokumenata. Ukoliko kandidat prođe fazu predkvalifikacije o čemu će biti pismeno upoznat. U drugoj fazi Društvo kao ugovorni organ će poslati kvalifikovanom ponuđaču Poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje. Nakon pregovora ponuđač će dostaviti po pozivu početnu ponudu. 

 

9. SADRŽAJ POČETNE PONUDE

9.1. Ponuđači trebaju za početnu ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove pregovaračkog poziva za dostavljanje ponuda i to:

a) Popunjen i ovjeren Obrazac za dostavljanje početne ponude –Aneks 1;

b) Popunjen i ovjeren Obrazac za cijenu početne ponude – Aneks 2;

c) Popunjen i ovjeren obrazac za cijenu ponude- Aneks 3;

d) Popunjen i ovjeren nacrt ugovora Aneks 4.

 

INSTRUKCIJE ZA PONUĐAČE

Način komunikacije sa ponuđačima/dobavljačima

Za sve zainteresovane ponuđače  tenderski dokument broj: 2205-2/19 od 16. septembra 2019. godine je dostupan dostupan na veb stranici Društva www.bnvodovod.com za sve zainteresovane ponuđače.

Uslov za učešće u postupku javne nabavke je da ponuđač preuzme tendersku dokumentaciju na naprijed propisan način.

Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje.

Kontakt osoba: Srđan Ljuboja, dipl. ekonomista, šef Odjeljenja nabavke, telefon 055/226-460 lokal 84, e-mail srdjan.ljuboja@bnvodovod.com

Priprema ponude 

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom, te potpisana od  lica koja su ovlaštena da zastupaju dobavljača.

 

Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda  treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “ Nabavka usluge održavanja aplikacija“ .ne otvarati“. Početna ponuda/ konačna ponuda

 

Računanje cijene

Dobavljač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, njihov kraći opis, količinu  i cijenu.

Sve cijene trebaju biti navedene u KM. Vrijednost nabavke čini ukupan iznos  

ponude bez PDV-a  Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda  i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude.

Ponudu je dužan izraditi ponuđač prema obrascu za cijenu roba na način koji

propisuje Agencija. U ponudi iskazati vrijednost nabavke koja ne prelazi    vredonosni razred za nabavke koje se provode putem pregovaračkog postupka. Cijena ponude se ne može mijenjati u ugovorenom roku. Ponuda koja ne bude sadržala jediničnu cijenu ponude u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom, neće se uzeti u razmatranje.

Vrijednost nabavke čini ukupan iznos ponude bez PDV-a, a koji se obračunava u skladu sa Zakonom.

 

Vrijednost ponude iskazati u KM obuhvata:

 - fiksnu jediničnu cijenu ponude iskazanu u KM;

 - ukupan iznos ponude bez PDV-a iskazan u KM;

 - Popust

 - ukupna cijena ponude sa uključenim popustom u KM.

Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda 20.avgusta 2019. godine

Početne ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: A.D. „ Vodovod i     kanalizacija“  Bijeljina, Hajduk Stanka 20. 76300 Bijeljina

Nakon dostavljanja početnih ponuda i provjere kvalifikacije, kvalifikovani ponuđač će se pozvati na pregovore  koji će se održati u istom danu kad i otvaranje početnih ponuda a sve prema tački 4.1. ove tenderske dokumentacije. O postupku pregovora se sačinjavaju zapisnici i vrše drugi vidovi komunikacija.

 

10.FAZA BR.3. – KONAČNE PONUDE

10.1. Ponuđač koji je učestvovao u pregovorima sa ugovornim organom će biti pozvan da podnese Konačnu ponudu.

10.2. Rok za dostavljanje konačnih ponuda i otvaranje odrediće se u Pozivu za dostavljanje konačne ponude nakon obavljenih pregovora usmenim ili pismenim putem. Ponuđač ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti ponuđaču koji su u roku dostavi ponude putem Zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah a najkasnije u roku od 3 dana.

Na otvaranju ponuda prisutnom prestavniku ponuđača će se saopštiti slijedeće informacije: naziv ponuđača, ukupna cjena navedena u ponudi, popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan.

10.3. Javno otvaranje se održava samo u slučaju da je više ponuđača dostavilo konačnu ponudu.

10.4. Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primjenjivati preferencijalni tretman domaćeg po odluci o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg. 

 

11.OCJENA PONUDE

11.1. Kriterijumi dodjele ugovora  je najniža cijena ponude.             

Ugovor   se   dodjeljuje   dobavljaču   koji   je   ponudio   najnižu   ukupnu  cijenu  s tim da ponuda odgovara ugovornom organu obzirom na predmet nabavke i specifičnost nabavke i da je cjena osnovana na bazi uporedivih tržšnih cjena za robu.

11.2. Podugovaranje

U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. U ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču.

Ukoliko u ponudi nije identifikovan podugovarač, izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača.

Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost (napr. Po prijemu zahtjeva ugovorni organ je uradio određene provjere i  utvrdio da je   podugovarač dužnik po osnovu PDV-a) ili bilo koji razlog zbog koga bi ugovorni organ zbog podugovorača pretrpio štetu ili izvršenje ugovora dovedeno  u pitanje.

U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

 

13. OBAVJEŠTENjE O DODJELI

13.1. Ponuđači će biti obaviješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača i to dostavom odluke poštom ili neposredno. Odluku o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti svim učesnicima postupka i istom će  obavjestiti i ponuđače koji nisu izabrani.

 

14. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, ponuđač ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. ZJN.

 

15. ANEKSI

Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

 

Aneks 1: Obrazac za  ponudu,

Aneks 2: Izjave ponuđača,

Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude.

Aneks 4: Popunjen i ovjeren nacrt ugovora Aneks 4.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: