Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje postupka) Nabavka usluga za reviziju projekta digitalnog sistema radio komunikacija za porebe civilne zaštite Lukavac

Datum objave: 24.10.2019. 14:52 / Izvor: Akta.ba, 24.10.2019.

Bosna i Hercegovina    

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA LUKAVAC

Služba civilne zaštite

 

Broj: 07-05-10948/19

Lukavac, 24.10.2019.godine

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. stav (1), (4) i (6), Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH"; broj: 39/14), na Preporuku Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj: 07-05-10948/19 od 24.10.2019.godine, u otvorenom postupku javne nabavke usluga za vršenje revizije projekta digitalnog sistema radio komunikacija za potrebe civilne zaštite općine Lukavac, a shodno članu 1. Rješenja o prenosu ovlaštenja na državnog službenika broj: 02-05-1052/19 od 29.01.2019.godine, pomoćnik Općinskog načelnika za poslove civilne zaštite donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga za vršenje revizije projekta digitalnog sistema radio komunikacija za potrebe civilne zaštite općine Lukavac, shodno članu 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama (,,SI. glasnik BiH“, broj: 39/14), iz razloga što nije dostavljena ni jedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na internet stranici ugovornog organa (www.lukavac.ba). u skladu sa članom 70. stav (6). Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Općina Lukavac je Odlukom pomoćnika Općinskog načelnika za poslove civilne zaštite broj: 07-02-1-10947/19 od 03.10.2019.godine pokrenula otvoreni postupak javne nabavke usluga za vršenje revizije projekta digitalnog sistema radio komunikacija za potrebe civilne zaštite općine Lukavac, Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosila je 990,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-69-3-104/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 03.10.2019.godine.

Komisija za provođenje postupka nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-11057/19 od 07.10.2019.godine i broj: 02-05-11057/19-1 od 14.10.2019.godine, u skladu sa tačkom I navedenog rješenja, sastala se dana 24.10.2019.godine u 11,00 sati radi javnog otvaranja ponuda, pri čemu je konstatovala da do roka predviđenog za dostavljanje ponuda koji je utvrđen tačkom IV.6. Obavještenja o nabavci broj: 719-1-2-69-3-104/19 od 03.10.2019.godine i tačkom 25. Tenderske dokumentacije broj: 07-05-10948/19 od 03.10.2019.godine do 10,30 sati nije dostavljena niti jedna ponuda.

 

Uzimajući u obzir navedeno, primjenom člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. stav (1), (4) i (6). Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH, broj: 39/14) riješeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa članom 99. i 101. ZJN od dana objave. Žalba se podnosi putem općine Lukavac, Trg Slobode 1, 75300 Lukavac.

 

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

POMOĆNIK NAČELNIKA

Edin Hamzić, dipl. ing.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: