Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga pražnjenja i čišćenja uljnih separatora i septičkih jama i radova na pročepljenju kanalizacionih cijevi na benzinskim pumpnim stanicama u Federaciji BiH za potrebe Nestro Petrol a.d. Banja Luka

Datum objave: 25.10.2019. 11:01 / Izvor: Akta.ba, 25.10.2019.

Broj: 9801-19    

Datum: 25.10.2019.

 

„OPTIMA Grupa" d.o.o. objavljuje zahtjev za kotacijama za nabavku usluge pražnjenja i čišćenja uljnih separatora i septičkih jama i radova na pročepljenju kanalizacionih cijevi na benzinskim pumpnim stanicama u Federaciji BiH za potrebe „Nestro Petror a.d. Banja Luka

 

1

Naziv inicijatora postupka nabavke:

„Nestro Petror a.d. Banja Luka

Ul. Kralja Alfonsa XIII br. 9, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

2

Odgovorna lica za kontakt:

Tehnički dio:

Slavica Grbić; 051/490-362; e-mail: s.arbic@nestropetrol.com Komercijalni dio:

Boris Borojević; 051/228-614; e-mail: boroievicb@optimaarupa.net

3

Organizator postupka nabavke:

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka

Kralja Alfonsa XIII 37a, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

4

Predmet nabavke:

Usluga pražnjenja i čišćenja uljnih separatora i septičkih jama i radova na pročepljenju kanalizacionih cijevi na benzinskim pumpnim stanicama u Federaciji BiH za potrebe „Nestro Petror a.d. Banja Luka u skladu sa tehničkim zadatkom

5

Mjesto vršenja usluge:

U skladu sa tehničkim zadatkom

6

Maksimalna cijena Ugovora:

9.680,00 KM sa PDV-om

7

Datum početka roka za dostavu ponuda:

25.10.2019. godine

8

Datum završetka roka za dostavu ponuda:

08.11.2019. godine do 16.00h

9

Odredbe o kvalitetu, tehničkim karakteristikama, funkcionalnim karakteristikama:

Navedene u Tehničkom zadatku br. 21423-1/19

10

Sadržaj komercijalnog dijela ponude:

 1. CIJENA: Cijenu iskazati u valuti KM/JM, pojedinačno za svaku poziciju bez uračunatog PDV u skladu sa obrascem za ponudu;
 2. Vrijednost ponude izražena u valuti bez uračunatog PDV;
 3. NAČIN PLAĆANJA: ŽIRALNO;
 4. USLOVI PLAĆANJA: odloženo plaćanje 45 - 60 dana;
 5. ROK IZVOĐENJA USLUGE: najkraći mogući prema nalogu Naručioca;
 6. MJESTO IZVOĐENJA USLUGE: u skladu tehničim zadatkom; 7., VALIDNOST PONUDE: Najmanje 90 dana.

11

Sadržaj kvalifikacionog (tehničkog) dijela ponude:

 1. Tačan naziv ponuđača, adresa, kontakt telefon, e-mail i ime odgovornog lica;
 2. Pisana izjava ponuđača o vremenu trajanja garancije na izvršene usluge;
 3. Dozvole nadležnog Ministarstva za obavljanje tražene usluge;
 4. Dokaz o posjedovanju odgovarajuće opreme za vršenje predmetne usluge (kamioni/cisterne sa odgovarajućim pratećim priključcima i pomoćnom opremom);
 5. Ovjerena kopija registracije firme, ne starija od 6 (šest) mjeseci;
 6. Pisana Izjava da Ponuđač nije predmet stečaja ili likvidacije;
 7. Referenc listu za 2018 / 2019 godinu;
 8. Pisana Izjava odgovornog lica ponuđača da se protiv odgovornog lica ponuđača ne vodi krivični postupak,
 9. Pisana izjava ponuđača da je saglasan sa nacrtom ugovora (u slučaju primjedbi da iste navede);
 10. Ispunjen obrazac o opštim podacima učesnika nabavke.

12

Uputstva ponuđačima:

 1. Ponuda treba da glasi na: „Nestro Petror a.d. Banja Luka, Ul. Kralja Alfonsa XIII br. 9, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH;
 2. Sa najpovoljnijim ponuđačem „Nestro Petror a.d. Banja Luka će zaključiti kupoprodajni Ugovor na period važenja do 31.12.2020. godine;
 3. Kvalifikacioni uslovi imaju eliminatorni karakter pri ocjeni ponuda;
 4. Ponuda će se smatrati validnom samo ako je urađena prema gore navedenim tačkama;

 

 

Molimo odvojeno kovertirati komercijalnu i tehničku ponudu i onda i jednu i drugu zapakovati u treću kovertu, na poleđini navesti adresu pošiljaoca. Ponuđači mogu svoje ponude dostaviti, lično ili putem pošte, zaključno sa 08.11.2019. godine, do 16.00H, na adresu:

13

Mjesto i način dostavljanja ponude:

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka Kralja Alfonsa XIII 37A 78 000 Banja Luka

PROTOKOL - sa naznakom; 21423/19 „Ponuda za nabavku usluge pražnjenja i čišćenja uljnih separatora i septičkih jama i radova na pročepljenju kanalizacionih cijevi na benzinskim pumpnim stanicama u Federaciji BiH za DOtrebe „Nestro Petror a.d. - Zahtiev za kotaciiama br. 9801-19 - NE OTVARATI.

Neoznačene, nepravilno označene ili ponude dostavljene nakon navedenog roka smatraće se nevažećim i biće vraćene ponuđačima na adresu naznačenu na poleđini koverte.

14

Mjesto sumiranja rezultata:

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka

Kralja Alfonsa XIII 37a, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

15

Ocjena ponuda:

Ocjena ponuda i izbor najpovonjnijeg ponuđača, obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „Optima grupe" d.o.o. Banja Luka.

16

Pery/iai4Mja unjeHa:

Nakon tehničke evaluacije ponuda moguće je provesti postupak regulacije cijena (sniženje vrijednosti ponude)

17

Ostali uslovi:

Organizator nabavke zadržava pravo prihvatiti svaku ponudu ili odbiti istu, a takođe proglasiti zahtjev za kotacijama nevažećim, prije zaključivanja Ugovora / narudžbe, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima. Svi troškovi učešća u ovom postupku, padaju na teret ponuđača.

18

Dokumentacija koja se prilaže:

- Tehnički zadatak br. 21423-1/19; Nacrt Ugovora;

Obrazac za dostavu komercijalne ponude; Obrazac - opšti podaci učesnika nabavke.

 

 

 

Marijana Zimonja Ašić,

Načelnik Uprave za nabavku, tendere i rad s klijentima

 

 

Zahtjev za kotacijama za nabavku usluge pražnjenja i čišćenja uljnih separatora i septičkih jama i radova na pročepljenju kanalizacionih cijevi na benzinskim pumpnim stanicama u Federaciji BiH za potrebe „Nestro Petrol“ a.d. Banja Luka

 

Objavljeno: 25.10.2019. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 08.11.2019. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: