Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga na sječi i izradi, privlačenju šumskih drvnih sortimenata četinara i lišćara do kamionskog puta traktorom (redovna sječa), iznosu prostornog drveta četinara i lišćara do kamionskog puta (animal), kao i radovi na izgradnji traktorskih puteva u PJ Dimitor u odjelu 27, PJ Šiša – Palež u odjelu 55/2 i 57, ŠG Ribnik

Datum objave: 03.01.2020. 15:22 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2019.

Poziv za usluge u šumarstvu broj: 11.15/0906-791/19 od 30.12.2019.godine ŠG 'Ribnik'

 

30. Dec 20

Poziv za usluge u šumarstvu broj: 11.15/0906-791/19 od 30.12.2019.godine ŠG 'Ribnik'

 

JPŠ „ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.D. SOKOLAC ŠUMSKO GAZDINSTVO „RIBNIK", RIBNIK

 

Broj: 11.15/0906-791/19

Dana, 30.12.2019. godine

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA II. DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

Ovim Pozivom za dosgavljanje ponuda za učešće, pozivate se da dostavite ponude za učešće u posgupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B, Zakona o javnim nabavkama, za izvršenje usluga na sječi i izradi šumskih drvnih sortimenata četinara i lišćara, privlačenju šumskih drvnih sortimenata četinara i lišćara do kamionskog puta traktorom Gredovna sječa, iznosu prostornog drveta četinara i lišćara do kamionskog puta (animal), kao i radova na izgradnji traktorskih puteva, na području ŠG „Ribnik", Ribnik, a prema Proizvodno-finansijskom planu za 2020. godinu.

 

1.         INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

 

Naziv ugovornog organa: JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Ribnik", Ribnik.

Adresa: Rade Jovanića broj 11,79288 Ribnik

Identifikacioni broj (JIB): 4400632340004 Telefon: 050/431-012 Faks: 050/431-016

E-mail: ribnik@sumers.org

Web stranica: www.sumers.org

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima/ponuđačima: Darko Vračar, dipl. inž. šum. tel: 050/431-012, E-mail adresa: ribnik@sumers.ora

 

Ponućači se upozooavaju da sve inFormaiŠe v vezi sa postupkom javne nabavke (Uvid i preuzimanje tehničke speciFikaiiJe. zahgjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od nadležne/ih kontakt osobe/a ili Službenika iz tačke 1. v protivnom drugi način korespodeniije ugovorni organ ne smatra validnim.,

u slučaju da je za pripremu ponude neophodno obići mjesgo ili lokaciju gdje će se pružiti usluge ili izvoditi radovi, zainteresovani ponuđači su dužni pismeno najaviti prisustvo prilikom obilazaka mjesga ili lokacije, a ugovorni organ će omogućiti obilazak mjesta ili lokacije za sve zainteresovane ponuđače istog dana v isto vrijeme.

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dosgavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. Izuzetno se komunikacija između ugovornog organa i ponuđača može obavljati i putem faksa i e-maila na broj faksa i e-mail adresu označenu u ovom pozivu.

 

2.         PREDMET NABAVKE

 

2.1.      Predmet nabavke je nabavka usluga na sječi i izradi šumskih drvnih sortimenata četinara i lišćara, privlačenju šumskih drvnih sortimenata četinara i lišćara do kamionskog puta traktorom (redovna sječa), iznosu prosgornog drveta četinara i lišćara do kamionskog puta (animal), kao i radovi na izgradnji traktorskih puteva, prema Proizvodno-finansijskom planu za 2019. godinu.

 

2.2.      Nabavka se provodi na osnovu Odluka Uprave broj: 06.1/0203-894-1/ 19/BL, od 24.12.2019. godine.

 

2.3.      Vrsta ugovora: šumarske usluge 77200000-2 (JRJN).

 

2.3.1. Procjenjena vrijednosg nabavke (bez PDV-a) za navedene usluge iznosi 171 676,40 KM i to:

 

-           LOT 1: 84 866,79 KM,

-           LOT 2: 86 809,61 KM,

 

LOT 1 - PL „Dimitor" u odjelu 27,

 

Usluga

 

Količine (m3)

Sječa ŠDS

četinari

 

lišćari

2 910,07

ukupno

2 910,07

Privlačenje ŠDS (traktorom)

četinari

lišćari

2 589,95

ukupno

2 589,95

Iznos prosgornog drveta (animalom)

četinari

 

lišćari

320,12

ukupno

320,12

Izgradnja i rekonstrukcija traktorskih puteva u dužini 965+30+760 m

2 276,96

 

- Procjenjena vrijednost usluga sječe i izrade, privlačenje, iznosa ŠDS i izgradnje traktorskih puteva bez PDV-a za LOT 1 iznosi: 84 866,79 KM.

 

LOT 2 - A - PZ „Šiša - Palež" u odjelu 55/2_

 

Usluga

 

Količine Cm3)

Sječa ŠDS

četinari

48,74

lišćari

930,68

ukupno

979,42

Privlačenje ŠDS (traktorom)

četinari

47,39

lišćari

827,31

ukupno

875,70

Iznos prostornog drveta (animalom)

četinari

1,35

lišćari

102,37

ukupno

103,72

 

- Procjenjena vrijednost usluga sječe i izrade, privlačenje, iznosa ŠDS bez PDV-a u LOT 2A iznosi: 29 528,78 KM.

 

B - PZ „Šiša - Palež" u odjelu 57

 

Usluga

 

Količine (m3)

Sječa ŠDS

četinari

620,68

lišćari

1 288,76

ukupno

1 909,44

Privlačenje ŠDS (traktorom)

četinari

602,06

lišćari

1 159,88

ukupno

1 761,94

Iznos prosgornog drveta (animalom)

četinari

18,62

lišćari

128,88

ukupno

147,50

Izgradnja traktorskih puteva u dužini 552 m

 

576,93

 

- Procjenjena vrijednost usluga sječe i izrade, privlačenje i iznosa ŠDS i izgradnje traktorskih puteva bez PDV-a u LOT 2B iznosi: 57 280,83 KM.

Ponude sa većim cijenama od procijenjene vrijednosti nabavke utvrđene od strane Javnog preduzeća smatraju se neprihvatljivim.

Poošenjena vrijednost ugovora bez PDV-a za LOT 2 GA+B): 86 809,61 KM.

2.4.      Mjesto izvršenja usluge na području ŠG „Ribnik", Ribnik.

 

2.5.      Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove. Ponuđači su dužni dosgaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu.

u slučaju da ponućač propusti popuniti obrazac v skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje cv navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

 

2.6.      Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponućača koji poeda ili učestvuje v više ponuda, samostalno ili v okviru grupe ponućača za isti postupak javne nabavke, biće odbačene sve njegove ponude za taj posgupak javne nabavke.

 

2.7.      Ponuđačima nije dozvoljeno da dosgavljaju alternativne ponude.

 

2.8.      Plaćanje predmetnih usluga će se vršiti u roku do 30 dana, od dana ispostavljanja fakture, a to znači da svaki ponuđač mora prihvatiti navedeni rok da bi njegova ponuda bila tehnički ispravna i uzeta u dalje razmatranje, tj. da bi se poredila sa ostalima prema kriterijumu najniže cijene.

 

2.9.      Ugovor se zaključuje za svaki lot posebno, a ako je jedan ponuđač najuspješniji za dva ili više lotova, ugovorni organ može zaključiti jedan ugovor za sve lotove na kojima je ponuđač pobijedio (član 16. ZJN BiH).

 

2.10.     Rok za završetak usluga određuje ugovorni organ, navedeni rok se ne može mijenjati i obaveza svakog ponućača ie da prihvati isti.

 

Za LOT1: od potpisivanja ugovora i dana uvođenja u posao 55 RD. Za LOT 2: od potpisivanja ugovora i dana uvođenja u posao 75 RD.

 

NAPOMENA:

Ugovorni organ će izvršiti plaćanje za izvršene vcnvre v roku od 30 dana no ispostavljanju Fakture, a to znači da svaki ponućač mora prihvatiti navedeni rok da bi njegova ponuda bila tehnički ispravna i uzeta v dal»e razmatranje, tj. da bi se poredila sa ostalima poema kriterijumu najniže cijene.

 

3. MJESTO, DATUM I VRIJEME PODNOŠENjA PONUDA

 

3.1.      Rok za podnošenje ponuda ističe dana 15.1.2020. godine u 8:00 sati, a otvaranje ponuda će biti istog dana u 9:00 sati. Sve ponude koje budu dostavljene nakon isgeka navedenog roka će biti vraćene kandidatu/ponuđaču neotvorene. Ugovorni organ će javno otvaranje ponuda kvalifikovanih kandidata provesti u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B (Sl. gl. BiH, br. 66/16), Zakona o javnim nabavkama.

 

3.2.      Ponude se podnose na slijedeću adresu: JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Ribnik", Rade Jovanića broj 11, 79288 Ribnik.

 

Ponuda ponućača mooa biti dostavl>ena do datuma i sata naznačenog v pozivu za dostavljanje ponuda i za ugovorni organ nije relevantno kada ie ona poslata niti na koji način. Ponude koje cv dostavljene no isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

3.3.      Ha koverti ponude mora biti naznačeno:

-           naziv i adresa ugovornog organa,

-           naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

-           evidencijjski broj nabavke (broj Javnog poziva),

-           naziv predmeta nabavke, odnosno lota na koji se ponuda odnosi,

-           naznaka „ne otvaraj".

 

3.4. Kada ponućač neposredno dostavlja ponudu, izmjenu ponude, dopunu ponude ili zahtjev za odustajanje od ponude, ugovorni organ ie obavezan o tome izdati pisanu potvrdu ponućaču. Postupanje sa zaprimljenim ponudama se vrši na način propisan članom 15. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentaiije i ponuda.

 

4. SADRŽAJ PONUDE

 

4.1.      Ponuda treba sadržavati slijedeće elemente (član 58. Zakona):

 

a)         Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u ANEKSU 2.;

b)         Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u ANEKSU 3.;

c) Rješenje o registraciji ili Opštinsko rješenje kod UD, SZR, SP, itd. - sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca;

d)         Izjava o tehničkoj opremljenosti (popisna lista osnovnih sredstava - dokaz o pristupu osnovnim sredstvima - mot. pile, traktori,... - dokaz o vlasništvu, ugovor o iznajmljivanju, ugovor o zajedničkom nasgupu i tome slično);.

e)         Potvrda o uredno izvršenim ugovorima (Referens lista za period ne duži od tri godine) mora sadržavati sljedeće podatke:

 

-           naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,

-           predmeg ugovora,

-           vrijednost ugovora,

-           vrijeme i mjesto izvršenja ugovora,

-           navode o uredno izvršenim ugovorima;

 

f) Spisak radnika ovjeren od nadležne Poreske uprave, (original ili sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca)- kao dokaz kvalifikacione strukture u svrhu dokazivanja da ponuđač ispunjava uslov preferencijalnog tretmana domaćeg.

 

g) Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) ZJN BIH, potpisana i popečaćena te uredno ovjerena od nadležne institucije (opštinski organ ili notar) popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 4; h) Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 50. tačke d),

 

e) i g) ZJN BIH, potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 5;

 

i) Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 52. stav (2) ZJN BIH, potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 6 (sa ovjerom opštinskog organa ili notara,ne starijom od tri mjeseca); j) Rješenje o ispunjenosti minimalnih uslova za izvođenje radova u šumarstvu -LICENCA, Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede ili drugog nadležnog Ministarstva (bitan ie datum važenja licenie i datum ovjere koji ne smije biti sgariji od tri Mieceua), a rok za dosgavljanje Licence Minisgarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Republike Srpske jedo potpisivanja Ugovora;

 

k) Sastavni dio ponude je Obrazac povjerljivih informacija ( ANEKS 8)

l) Sadržaj ponude - popis dokumentacije koja je priložena u ponudi (ANEKS 2. strana 4 od 4);

 

lj) Nacrt ugovora - (ANEKS 9).

 

NAPOMENA:

Ukoliko se dostavlja reFerens lista od strane DPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolai, poiznaće se samo potvrda izdata v generalnoj direkčti ugovornog organa. a ne Potvrda koja ie izdata v nekom od organizaiionih dijelova. Ponuđač može uz Izjavu odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnogdostavljanja dokaza ako bude izabran.

 

4.2.      PONUĐAČ koji ie izabran kao najpovoljniji v pokv od 5 dana nakon prijema odluke o izboru natovoljnijeg ponuđača, dužan ie da dostavi:

 

4.2.1. Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji registracije;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan ie dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika - preduzetnika;

 

4.2.2.    Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

 

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan ie dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije v postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

 

4.2.3.    Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

 

4.2.4.    Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, no osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

 

4.2.5.    Spisak radnika ovjeren od nadležne Poreske uprave, kao dokaz kvalifikacione strukture (original ili sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca) u svrhu dokazivanja da ponuđač ispunjava uslov preferencijalnog tretmana domaćeg.

 

5.         GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENjE UGOVORA

 

5.1.      Ugovorni organ će tražiti garanciju za uredno izvršenje ugovora. Iznos garancije za uredno izvršenje ugovora je 10 % od vrijednosti ugovora.

 

5.2.      Garancija za dobro izvršenje ugovora može biti u jednom od slijedećih oblika:

 

a)         bezuslovna bankovna garancija,

b)         gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

 

5.3.      Uslovi zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora:

 

- naručilac će za svaki dan zakašnjenja sa početkom izvršenja radova/usluga, kao i za svaki dan zakašnjenja sa završetkom ugovorenih radova/usluga, Izvođaču radova/usluga naplatiti 0,2% vrijednosti ugovorenih radova/usluga, maksimalno do 6% vrijednosti Ugovora, nakon čega slijedi raskid ugovora, osim ukoliko do toga ne dođe usled više sile ili uz saglasnost naručioca.

 

5.4.      Uslovi povrata garancije za dobro izvršenje ugovora: no izvršenom tehničkom prijemu radova od strane komisije za tehnički prijem.

 

6.         KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

 

6.1. U skladu sa članom 64. ZJN BiH, kriterij za odjelu ugovora je najniža cijena tehnički prihvatljive ponude. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički prihvatljive ponude.

 

NAPOMENA:

Ponude sa većim cijenama od planiranih ekonomskih cijena iz projekta Javnog preduzeća smatraju se neprihvatljivim u skladu sa članom 25. stav 3. Pravilnika o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem br. 02-3433/17, od 18.5.2017. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem br.02-4432/19 od 19.06.2019.godine , izdatog od strane JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac.

 

7.         PERIOD VAŽENjA PONUDE

 

Ponude moraju važiti do 90 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

 

Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavljač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatraće se da je dobavljač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati v daljem tokv postupka.

Period važenja ne može biti kraći od roka navedenog u ovom pozivu. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u ovom pozivu.

PONUDA MORA BITI ČVRSTO UVEZANA LEMSTVENIKOM, A SVE STRANICE PONUDE NUMERISANE, OSIM GARANUIJE ZA OZBILjNOST PONUDE.

 

8.         PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG

 

8.1. U cilju zaštite, razvoja i obnove privrede BiH, Ugovorni organ će primjenjivati preferencijalni tretman domaćeg u skadu sa članom 67 ZJN i to počev od 1.1.2015.godine do 1.1.2020. godine.

Preferencijalni tretman se primjenjuje:

 

a)         isključivo u svrhu upoređivanja ponuda;

b)         prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu upoređivanja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 5% za ugovore koji se dodjeljuju u 2019. godini.

 

U svrhu navedenog, domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i koja su registrovana u skladu sa zakonima u BiH, a kod kojih u slučaju ugovora o nabavkama usluga i radova, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti BiH.

Spisak radnika ovjeren od nadležne Poreske uprave (original ili ovjerena kopija - kao dokaz kvalifikacione sgrukture), u svrhu dokaza da ponuđač ispunjava uslove preferencijalnog tretmana domaćeg.

 

9.         NEPRIRODNO NISKE PONUDE

 

9.1.      Ako ugovorni organ ocijeni da su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene cijene usluga, ugovorni organ će pismeno zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može između ostalog sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu.

 

9.2.      Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske ponude, u sljedećim slučajevima:

 

  • ako je cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preosgalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili
  • ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprječava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. Zakona.

 

10.1.     Ugovorni opran će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno dobavljaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je dobavljač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako dobavljač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču,

 

10.2.     Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:

 

a)         kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;

b)         ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;

c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjen podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbija. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

 

11. ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

 

Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni opran u toku postupka javne nabavke izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. Zakona.

 

PRILOG:

PREUZMI

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: