Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga održavanja zasada plantaže kestena za potrebe Općine Velika Kladuša

Datum objave: 08.01.2020. 09:40 / Izvor: Akta.ba, 12.12.2019.

OPĆINA VELIKA KLADUŠA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 05-14-2979/19 Velika Kladuša, 12.12.2019. godine

 

Na osnovu člana 17. i 18. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 2. Stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), člana 2. stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 7/16) i člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11), Općinski načelnik Općine Velika Kladuša, dana 12.12.2019. godine, donio je slijedeću

 O D L U K U o pokretanju postupka javne nabavke, Direktnim sporazumom za nabavku usluge održavanja zasada plantaže kestena za potrebe Općine Velika Kladuša

Član 1.

 Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluge održavanja zasada plantaže kestena za potrebe Općine Velika Kladuša.

Član 2.

Procijenjena vrijednost nabavke iz člana 1. manja je od 6.000,00 KM, bez PDV-a, a sredstva za ove namjene obezbjeđuju se u Budžetu Općine Velika Kladuša.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ima objaviti u „Službenom glasniku Općine Velika Kladuša“.

OPĆINSKI NAČELNIK Fikret Abdić,dipl.ing.s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: