Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga zakupa prostora na internetu (web hosting) i održavanje web stranice bez ograničenja za period januar - decembar 2020. godine

Datum objave: 08.01.2020. 13:15 / Izvor: Akta.ba, 08.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJEBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

NAČELNIK

 

Broj: 01-49-1094/19

Datum: 27.12.2019.

 

Na osnovu člana 17. stav 1 i člana 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), te člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, u postupcima javnih nabavki u Općini Travnik kao ugovornom organu („Službene novine Općine Travnik", broj: 1/15), i člana 39. Statuta Općine Travnik(„Službene novine Općine Travnik", broj: 11/05) , načelnik Općine, donosi

 

R J E Š E NJ E

o pokretanju postupka javne nabavke direktnim sporazumom za nabavku usluga:

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga za „Zakup prostora na internetu (web hosting) i održavanje web stranice bez ograničenja za period januar - decembar 2020. godine."

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi (bez PDV-a) 769,20 KM (sedamstotinašezdesetdevet i 20/100 KM), odnosno 900,00 KM (devetstotina i 00/100 KM) sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Prihvata se Ponuda ponuđača "GROUND" Sarajevo, Habibe Stočević 2 iz Sarajeva za nabavku usluga iz člana 1. ovog Rješenja.

Ukupna vrijednost usluga sa PDV-om i popustom iznosi 900,00 KM.

Član 3.

Direktni sporazum će se smatrati zaključenim prilaganjem računa i druge odgovarajuće dokumetnacije (narudžbenice, otpremnice, potvrde o isporuci robe ili druge dokumentacije

Član 4.

Za realizaciju predmetne nabavke zadužuje se Služba za zajedničke i komunalne poslove.

Član 5.

Za provođenje javne nabavke osigurana su sredstva iz budžeta Općine Travnik, kod 613934, "Izdaci za hardverske i softverske usluge".

 

 

O b r a z l o ž e  nj e

U postupku po Zahtjevu utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u postupcima javnih nabavki u Općini Travnik kao ugovornom organu.

Pri donošenju Rješenja načelnik Općine se posebno rukovodio činjenicom da su predloženu nabavku planirana sredstva iz budžeta Općine Travnik, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su osigurana sredstva za isplatu, predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1 ovog Rješenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: