Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga ugostiteljskih usluga za obilježavanje Slave Preduzeća

Datum objave: 09.01.2020. 11:33 / Izvor: Akta.ba, 08.01.2020.

Mješoviti Holding ,,ERS" MP o.d. Trebinje

JP "Hidroelektrane na Drini" a.d Višegrad

Kompleks Andrićgrad, 73240 Višegrad

 

 

Broj protokola:04-02-01/20 Datum: 08.01.2020.

Tenderski dokument za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B ZJN BiH

Višegrad,januar, 2020. godine

 

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B

Poštovani,

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH ( „SI.glasnik BiH broj 39/14) članova 6.i 7. pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ( „SI.glasnik BiH broj 104/14) i Posebne Odluke o pokretanju postupka nabavke broj: UP-63-10/19 od 16.12.2019,godine - ugostiteljske usluge za obilježavanje Slave Preduzeća, savjesnoga pažnjom dobrog privrednika u razumnom uvjerenju da djelujemo u najboljem interesu Preduzeća

 

POZIVAMO VAS

da dostavite Vašu ponudu za pružanje usluga ugostiteljskih usluga za obilježavanje Slave Preduzeća.

 

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni list BiH" br. 39/14 od 19.maja 2014.godine), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

Opšti podaci

1.1. Podaci o Ugovornom organu

Ugovorni organ: Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad

Adresa Kompleks Andrićgrad

IDB/JIB JIB: 4400497620000, PDV: 400497620000

Telefon: 058/635-200

Faks:     058/635-202

Web adresa: www.henadrini.com

 

 

1.2. Podaci o osobama zadužnim da vode komunikaciju u ime Ugovornog organa sa ponuđačima:

Kontakt osoba: Nebojša Đurđić,dipi.ecc

Telefon: 058/635-207

Faks:     058/635-202

e-mail:  nebojsa.djurdjic@henadrini.com

 

 

1.3. Nema privrednih subjekata koji ne bi mogli učestvovati u ovom postupku javne nabavke u skladu sa članom 52. Zakona, u pogledu sukoba interesa.

1.4. Interni redni broj nabavke: T-01-AII/20.

1.5. Vrsta postupka javne nabavke: Ugovor o javnoj nabavci usluga iz Aneksa II dio B Zakona.

1.6. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Usluge.

1.7. Kriterij za dodjelu ugovora:

U skladu članom 64.stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list BiH" br. 39/14), kriterij za izbor ponude je najniža cijena.

1.8. Procjenjena vrijednost nabavke: 30.000,00 KM

1.9. Nabavka je pokrenuta Posebnom Odlukom Uprave preduzeća broj: UP-63-10/19 od 16.12.2019. godine.

1.10.Nabavka je planirana Planom nabavki za 2020.godinu pod rednim brojem 2082-06.

1.11. Podjela na LOT-ove: Ne.

1.12. Vrsta ugovora: ugovor o javnoj nabavci usluga.

1.13. Mjesto izvršenja usluga :

U prostorijama ponuđača na teritoriji opštine Višegrad - van gradskog urbanog jezgra,ne dalje od 6 kilometara.

1.14. Rok za izvršenje usluga : 1 (jedan) dan.

1.15. Datum izvršenja usluge: 27 . januar 2020.godine.

1.16. Način plaćanja usluge:

Plaćanje usluge će se izvršiti 7 (sedam) dana nakon izvršene usluge i prijema ispravne fakture.

1.17. Postupak za dodjelu ugovora : nabavka će se izvršiti u skladu sa članom 8.Aneks II Dio B ZJN Bosne i Hercegovine.

Ugovorni organ je omogućio neograničen i direktan pristup kompletnoj tenderskoj dokumentaciji, bez naknade,na internet adresi:www.henadrini.com aktuelnosti /nabavke i tenderi.

Ukoliko se tenderska dokumentacija preuzme sa Web stranice ugovornog organa,obavezno je pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta tenderska dokumentacija koje sadrži naziv i adresu ponuđača koji je preuzeo TD ,koo i datum i vrijeme preuzimanja iste. Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumentaciju,a ne obavijeste pisanim putem ugovorni organ da su istu preuzeli,smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.

 

2. Podaci o predmetu javne nabavke

2.1 .Opis i obim predmeta javne nabavke

U skladu sa članom 38.stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („SI.glasnik BiH" broj 39/14), obavještavamo Vas da je predmetna nabavka u Jedinstvenom rečniku javnih nabavki JRJN (CPV) označena sa šifrom: 55310000-6 Usluge posluživanja u restoranima.

Predmet nabavke je:

Predmet nabavke je pružanje ugostiteljskih usluga za obilježavanje Slave preduzeća, u prostorijama ponuđača.Usluga ručak za dan 27.01.2020. godine.Detaljne tehničke specifikacije/traženi meny se nalazi u Obrazcu za cijenu ponude, u Aneksu IV ove tenderske dokumentacije.

2.2. Kritična tačka izvršenja:

Ugovorno organ nije u mogućnosti da pruži informaciju o tačnom broju gostiju te iz tog razloga prikuplja jedinične cijene,a tačan broj gostiju će se zanati na dan Slave.

Minimalni uslovi za učešće i potrebni dokazi

Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ponuđači trebaju da ispunjavaju slijedeće uslove i da dostave sljedeću dokumentaciju:

U skladu sa čl. 45. - 52. Zakona, dobavljači trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

a) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbe člana 45. Zakona tačke c) i d);

b )da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima u smislu odredbe člana 46;

d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora u smislu člana 50.

e) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbi člana 52. Stav (1).

2.3. U skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama, ponuda ili zahtjev za učešće će se odbaciti ako:

c) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u BiH ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u sklaau sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.

Kao dokaz ispunjavanja gore navedenih kvalifikacionih uslova definisanih u točkama c) i d) prihvata se i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektinih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

Ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju gore navedenih kvalifikacionih uslova dužan je dostaviti izjavu ovjerenu kod nadležnog organa, u formi i na način koji propisuje AJN podzakonskim aktom (Aneks II tenderske dokumentacije).

2.4. Ponudnč koiem bude dodiielien uaovor obavezan ie dostaviti sljedeće dokumente kojima će potvrditi da se gore navedeni kvalifikacioni uslovi ne odnose na njega:

c) Uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d) Uvjerenja nadležnih institucija da je kandidati/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

nabavke Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, racunajuci od momenta predaje ponude. Izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

2.6. U skladu sa članom 46.ZJN BiH,sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači su obavezni ispuniti sledeće uslove:

a) da su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke. 2.6.1. Dokazi koji se zahtjevaju:

-Ponuđači sa sjedištem u BIH kao dokaz sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, može dostaviti kopiju Rješenja o registraciji/upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili Aktuelni izvod/Izvod iz sudskog registra kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom registru.

2.6.2Ugovorni organ zahtijeva da se dostavi i:

1) Uvjerenje o registraciji (Poreski i identifikacioni broj),

2) uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost,

3) Naziv banke i broj bankovnog računa - podaci se dostavljaju na memorandum ponuđača,potpisani od ovlašćenog lica ponuđača i ovjereni pečatom ponuđača.

Navedeni dokumenti iz tačke 2.6.2 pod 1) i 2) dostavljaju se kao obične kopije.

Ukoliko od upisa u sudski registar nije bilo izmjena, ponuđač će uz rješenje o upisu u sudski registar dostaviti izjavu da dostavljeno rješenje odražava stvarno stanje i da privredni subjekat od registracije nije vršio izmjene u sudskom registru. Izjava se daje na memorandum ponuđača i treba biti potpisana i ovjerena od strane ovlaštenog lica ponuđača.

2.6.3 Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene ovim zahtjevom za dostavljanje ponuda.

2.6.4. Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 50. Zakona o javnim nabavkama, ponuđači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove:

c) Pružalac usluga treba da ima na raspolaganju minimum 10 konobara i 8 kuvara u vrijeme izvršenja usluge, a za koje se ne zahtjeva da da su zaposleni kod ponuđača.

e) Pružalac usluga treba da ima ili osigura pristup slijedećim tehničkim objektima koji će biti na raspolaganju ugovornom organu:

1 Objekat treba da ima prostor/prostoriju koja je fizički odvojena od sale,a taj prostor bi služio za doček - prijem gostiju.Taj prostor ne smije da bude manji od 20 m .

2. Uslužni kapacitet sale za smještaj gostiju - minimalno 350 mjesta za sjedenje.

3. Parking prostor - minimalano za 60 vozila.

2 6 5 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu slijedećih izjava i dokumenata koje dostave ponuđači, u skladu sa članom 50. Zakona o javnim nabavkama:

c) Izjavu ponuđača da će u vrijeme izvršenja usluge na raspolaganju imati minimum 10 konobara i 8 kuvara.

e) Izjavu ponuđača da

1. ima prostor/prostoriju koja je fizički odvojena od sale,a faj prostor bi služio za prijem gostiju.Taj prostor ne smije da bude manji od 20 m2.

2. je uslužni kapacitet sale za smještaj gostiju - minimalno 350 mjesta za sjedenje.

3. da ima parking prostor - minimalano za 60 vozila. Sve Izjave moraju biti na memorandum ponuđača.potpisane i ovjerene pečatom,

2.6.6.     U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko je ponuđač sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito u obliku novčanih sredstava ili u bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju takvog zahtjeva ili ponude, te o razlozima odbijanja.

Svaki kandidat/ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci,a koja se nalazi u Aneksu III tenderske dokumentacije.

2.6.7.     U skladu sa čl.68 ZJN Bosne i Hercegovine ugovorni organ će odbaciti ponudu ako ponuđač nije dostavio tražene dokaze ili je dostavio nepotpune dokaze ili je lažno predstavio informacije koje su dokaz ispunjavanja uslova iz čl.45 do 52. Zakona.

2.6.8.     Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od dobavljača da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoje ponude, i to u roku koji odredi ugovorni organ.

2.6.9.     Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg,donesenoj od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

2.6.10.  U svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor:

- 5% za ugovore koji se dodjeljuju u 2019. godini, kao i za ugovore koji se dodjelju do 01.06.2020. godine, a na osnovu Odluke Vjeća Ministara BiH, broj 75/2019 od 10. juna 2019. godine.

2.6.11.  Domaćim ponudama se smatraju ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i koja su registrovana u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih, u slučaju ugovora o javnoj nabavci roba, najmanje 50% od ukupne vrijednosti ponuđenih roba za izvršenje ugovora imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima,najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

2.6.12.  Domaćom ponudom se smatra i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u BiH koje je registrovano u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini,i kod kojih u slučaju ugovora o nabavkama roba,najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH,a u slučaju ugovora o uslugama i radovima,najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

2.6.13.  Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih u slučaju ugovora o nabavci roba,najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz država potpisnica CEFTE,a u slučaju ugovora o uslugama i radovima,najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz država potpisnica CEFTE.

2.6.14.  U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđači su dužni dostaviti slijedeće:

a) Izjava ponuđača da najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

b) Potvrda privredne komore (Republike Srpske ili Federacije BiH ili VTK/STK BiH) da najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH;

Dostavljeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije originala.Ugovorni organ zadržava parvo provjere dostavljenih dokumenata.

 

3. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovinine.

 

4. Sadržaj i dostava ponuda

4.1. Ponuda mora sadržavati:

a) Obrazac za dostavljanje ponuda iz Aneksa I

b) Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45.ZJN iz Aneksa II

c) Obrazac za cijenu ponude iz Aneksa IV

d) Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 52 ZJN iz Aneksa III

e) Ovjerenu kopiju izvoda iz o registraciji -tačka 2.6.1. TD

f) Dokumenata iz tačke 2.6.1. TD pod 1,2,3.

g) Izjave iz tačke 2.6.4. pod c) i e).

h) Obrazac povjerljive informacije iz Aneksa V

i) Dokumenti kojima se dokazuje preferencijalni tretman domaćeg (ukoliko ponuđač ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana).

j) Popunjen ,potpisan i pečatom ovjeren nacrt ugovora.

Kandidatima /ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

Jedan kandidat/ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Dostavljanje jedne ^ i alternativne ponude, ili više alternativnih ponuda, od jednog dobavljača, razlog je za odbijanje te ponude.

4.2 Ponude se dostavljaju na sljedeću adresu: MH „Elektroprivreda Republike Srpske" - Zavisno preduzeće „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, kompleks Andrićgrad, 73240 Višegrad.

 

5. Ponuda

5.1. Ponuda se izrađuje na način da čini cijelinu,čvrsto se uvezuje tako da onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Original i kopija ponude trebaju biti štampani ili napisani neizbrisivom tintom.

5.2. Ponuđač dostavlja ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju zapečaćene u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojoj će stajati: „Ponuda za: (naziv nabavke)- ne otvarati".Ponuđač je dužan jasno naznačiti "original" i "kopija ponude".U slučaju razlika između originala i kopije ponude,vjerodostojan je original ponude.

Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa:

5.3. Ponude se predaju na protokol ugovornog organa, u kancelariji br. 216 ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

Naziv ugovornog organa:            ZP„Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad

Adresa ugovornog organa:         Kompleks Andrićgrad, Višegrad 73240

 

PONUDA ZA NABAVKU:,Jačan naziv predmeta nabavke" Broj nabavke: „NE OTVARAJ"

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede sljedeće:

Naziv ponuđača / grupe ponuđača        

Adresa ponuđača / grupe ponuđača     

 

5.4. Ponuđač mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda.

Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Izmjena ili povlačenje ponude mora biti izvršena u skladu sa tačkom 6.2. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: "IZMJENE PONUDE" ili "POVLAČENJE PONUDE".

 

6. Period važenja važenja ponude

Period važenja ponude je 30 dana,računajući od isteka roka za prijem ponuda.

 

7. Kriterij za dodjelu ugovora

U skladu članom 64.stav (1) tačka bi Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list BiH" br. 39/14), kriterij za izbor ponude je najniža cijena.

 

8. Valuta ponude i način plaćanja

8.1. Sve cijene trebaju biti izražene u konvertibilnim markama (BAM). Plaćanje će se izvršiti 7 (sedam) dana nakon izvršene usluge i prijema ispravne fakture.

 

9. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe 23.01.2020. u 11.30 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Period važenja ponude je 30 dana,računajući od isteka roka za prijem ponuda.

 

10. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda će se održati 23.01.2020. godine u 12:00 časova u prostorijama ugovornog organa: Višearad, kompleks Andrićarad - sala za sastanke. Dobavljači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu tokom javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljačima koji su u roku dostavili ponude.

 

11. Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja

Na osnovu člana 9. Stav (1) i (3) pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ nije predvideo pregovaranje.

 

12. Obavještenje o dodjeli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluka o poništenju postupka nabavke dostavlja se ponuđačima u roku od tri dana,a najkasnije u roku od sedam dana od donošenja odluke i to elektronskim sredstvom ili poštom ili neposredno.

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata,ponuđač ima pravo izjaviti žalbu u skladu sa Zakonom.

Žalbu može podnijeti svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je bila ili je mogla da bude u konkretnom postupku javne nabavke prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa,a koje se u žalbi navodi kao povreda ovog zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. „

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom postanskom pošiljkom.Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka,a koji ne može biti manji od tri,kako bi mogla biti uručena izabranom ponuđaču,kao i drugim strankama u postupku.

 

13. Ostale informacije

U skladu sa članom 6.stav (2) Pravilnika o postupku dodijele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH" broj 104/14), ovaj poziv za dostavu ponuda objaviće se na zvaničnoj WEB stranici Preduzeća (www.henadrini.com ).

 

14. Aneksi

Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

Aneks 1: Obrazac za ponudu

Aneks 2: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana45.

Aneks 3: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 52. Aneks 4: Obrazac za cijenu ponude - usluge Aneks 5: Obrazac povjerljive informacije Aneks 6: Nacrt ugovora

 

Dostavliti:

1. Web stranica Ugovornog organa

2. Komercijalnoj si.

3. a/a

 

U ime Ugovornog organa Direktor

Nedeljko Perišić,dipl.ek

 

 

08.01.2020.

Poziv za dostavljanje ponuda

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: