Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga oglašavanja u javnim glasilima u 2020. godini

Datum objave: 10.01.2020. 15:50 / Izvor: Akta.ba, 09.01.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

KANTONALNA JAVNA USTANOVA

„GERONTOLOŠKI CENTAR" SARAJEVO

 

Broj: 14-04-1/20.

Sarajevo, 02.01.2020. god.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU OGLAŠAVANJA U JAVNIM GLASILIMA U 2020. GODINI ZA POTREBE KJU

„GERONTOLOŠKI CENTAR" SARAJEVO

 

1. Naziv ugovornog organa:

Kantonalna javna ustanova „Gerontološki centar" Sarajevo

 

2. Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

Nabavka usluga oglašavanja javnih oglasa i poziva, obavijesti i drugih akata u javnim glasilima u 2020. godini za potrebe KJU „Gerontološki centar" Sarajevo.

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi do 4.273,50 KM bez PDV-a.

 

3. Period za koji se zaključuje ugovor:

Ugovor se zaključuje tokom 2020. godine

 

4. Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama:

Najniža cijena ponude

 

5. Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove iz člana 2. stav i. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, odnosno pravna i fizička lica, ili grupa talvih lica koji na tržištu nude predmetne usluge, te su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke.

 

6. Period važenja ponude :

Do 31.12.2020.godine

 

7. Način dostavljanja ponude:

Putem mail-a, putem faksa i putem protokola KJU „Gerontološki centar" Sarajevo

 

8. Adresa na koju se ponuda dostavalja:

Kantonalna javna ustanova „Gerontološki centar"' Sarajevo, ul. Aleja Bosne srebrene broj 7., Sarajevo,

Telefon: 033/777-260

Faks: 033/777-267

E-mail: info@gcs.com.ba

 

9. Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja i/ili diskusiju sa ponuđačima ako je to neophodno:

Nema pregovaranja.

 

10. Procjenjena vrijednost nabavke za jednokratnu nabavku, a u slučaju da se radi o sukcesivnoj nabavci, procjenjenu vrijednost za period tokom koje će nabavljati predmetnu uslugu:

Zaključivat će se više jednokratnih ugovora u 2020. godini. Račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom, od jednog ili od više dobavljača.

 

11. Da li se ugovor zaključuje na jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od 4 godine:

Zaključivat će se više jednokratnih ugovora u 2020. godini

 

12. Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

Mogu se dostavljati ponude do 31.12.2020. godine do 10:30 sati.

 

13. Pravna zaštita ponuđača:

Žalbu može podnijeti svaki privredni subjekt koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja Ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane Ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, na način i u rokovima propisanim Članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama, a najman je u tri primjerka

Sadržaj žalbe će biti utvrđen članom 105. Zakona o javnim nabavkama

Žalitelj je obavezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u skladu sa članom 108. Zakona o javnim nabavkama.

Ugovorni organ postupa po žalbi u skladu sa odredbama Zakona i podzakonskim aktima.

 

14. Web adresa stranice ili druga internetska adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ( ako je dodatna dokumentacija predviđena):

Nema dodatne dokumentacije.

15. Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

• Mustafić Amra, Krajina Mersiha i Karić Amera

Tel: 033/777-263

e-mail: pravna@gcs.com.ba, pravna.sluzba@gcs.com.ba

 

SADRŽAJ PONUDE:

Prilog 1.- Izjava o roku, načinu i uslovima plaćanja

a) Kopija Rješenja o obavljanju djelatnosti;

b) Kopija ID broja.

 

Ponude koje ne sadrže sve navedene elemente, biti će odbačene.

 

Poziv za dostavu ponuda za uslugu oglašavanja u javnim glasilima u 2020. godini

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: