Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje postupka) Nabavka usluga održavanja nPIS 1, 2, 3, dodatni zahtjevi i razmjena podataka informacionog sistema u Poreznoj upravi Federacije BiH

Datum objave: 13.01.2020. 13:41 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo financija - finansija

Porezna uprava Federacije BiH

Sarajevo

 

Broj: 13/06/3-14-30-1628/2019 E.F.

Sarajevo, 09.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), člana 114. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05) i članova 69. stav 3. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), v.d. direktor donosi

 

ODLUKU

o otkazivanju postupka javne nabavke

 

I

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke „Održavanje nPIS 1, 2, 3, dodatni zahtjevi i razmjena podataka informacionog sistema u Poreznoj upravi Federacije BiH“, u skladu sa članom 69. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

II

Obavještenje o poništenju postupka nabavke objaviti u „Službenom glasniku BiH“.

 

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se objavljuje na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka v.d. direktora, broj: 13/06/3-14-30-1628/2019 od 29.11.2019. godine.

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi do 190.000,00 KM bez PDV-a, za koju je Obavještenje o nabavci, broj: 1415-1-2-120-3-164/19 objavljeno na portalu javnih nabavki dana, 20.12.2019. godine. Tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka kao i tačkom IV 7. Obavještenja o nabavci, broj: 1415-1-2-120-3-164/19, predviđeno je javno otvaranje ponuda za dan, 10.01.2020. godine u 09:00 sati.

Kako je bilo neophodno izvršiti ispravku i dopunu tenderske dokumentacije te produžiti rok za dostavu ponuda, to je Ugovorni organ u više navrata pokušao da uradi. Nakon logiranja na portal javnih nabavki, po uobičajenoj proceduri, nakon otvaranja predmetnog postupka u dijelu „Tenderska dokumentacija" nije bilo moguće dodati novi dokument kao ispravku i dopunu tenderske dokumentacije. U dijelu „Obavještenje o nabavci" nije bilo moguće kreirati novo obavještenje budući da sistem portala javnih nabavki nije dozvoljavao kreiranje novog obavještenja prikazujući grešku „Prema Pravilniku o e-Aukciji od 01.01.2020. godine ista je obavezna kada je kriterij dodjele Najniža cijena a u postupku je moguća e-Aukcija“. Također, sistem nije dozvoljavao ni izmjene obavještenja o nabavci u dijelu ,,e-Aukcija“ sa greškom da navedena izmjena nije moguća u navedenoj fazi postupka.

Kako je obavještenje o nabavci objavljeno dana, 20.12.2019. godine te kako sukladno Pravilniku o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16) članom 2. stav 3. je propisano da „Е-aukcija nije moguća ukoliko su predmet nabavke ugovori o uslugama i ugovori o radovima čiji je predmet intelektualni rad, kao što je projektovanje radova, jer se takve ponude ne mogu rangirati primjenom metoda automatskog elektronskog ocjenjivanja", a kako se u konkretnom postupku javne nabavke radi o intelektualnim uslugama, to nije ni bilo predviđeno provođenje e-Aukcije u sistemu javnih nabavki, naročito i iz razloga što je primjena e-Aukcije u 2019. godini bila obavezujuća za 80% postupaka koje Ugovorni organ objavljuje a ne za sve postupke gdje je kriterij „najniža cijena".

Dana, 09.01.2020. godine Ugovorni organ je kontaktirao Agenciju za javne nabavke BiH iznoseći problem sa kojim je suočen budući da sistem ne dozvoljava izmjenu obavještenja o nabavci odnosno kreiranje novog obavještenja o nabavci radi produženja roka za preuzimanje tenderske dokumentacije i roka za dostavu ponuda, te je tom prilikom rečeno da postoje tehnički problemi sa sistemom/portalom javnih nabavki u navedenom dijelu te da se rješenje problema očekuje tek u ponedjeljak, a da je do tog datuma nemoguće izvršiti ispravku i izmjenu obavještenja o nabavci, odnosno kreiranje novog obavještenja o nabavci i kreiranje novog dokumenta u dijelu „Tenderska dokumenatcija" budući da je portal javnih nabavki suočen sa tehničkim kvarom i greškom.

Kako je Ugovornom organu onemogućeno da izvrši ispravke i dopune tenderske dokumentacije te sukladno tome produži rok za preuzimanje tenderske dokumentacije i rok za prijem ponuda zbog tehničkog kvara i problema sa sistemom javnih nabavki, radi se o okolnostima koje su izvan kontrole Ugovornog organa.

U skladu sa odredbama člana 69. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, definisano je da se postupak javne nabavke može otkazati zbog dokazanih razloga koji su izvan kontrole Ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

Dokazivo je da Ugovorni organ za predmetni postupak nije imao mogućnost objaviti izmjenu obavještenja o nabavci. U konkretnom slučaju, ispunjeni su uslovi za otkazivanje postupka nabavke koji su van kontrole Ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 3. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je

kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Na ovaj izbor imate pravo izjaviti žalbu ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

Dostavljeno:

1. Učesnicima postupka

2. Računovodstvu

3. a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: