Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga iznajmlјivanja drvenih kućica za potrebe održavanja manifestacije Zimska čarolija u Doboju

Datum objave: 14.01.2020. 09:38 / Izvor: Akta.ba, 18.12.2019.

Službeni glasnik Grada Doboj, 18.12.2019., broj 12

 

REPUBLIKA SRPSKA 

GRAD DOBOJ 

GRADONAČELNIK 

GRADA DOBOJ

 

broj: 02-404-1-885/19 

Doboj :12.12.2019.god.

 

 

Na osnovu člana 18. stav (1), člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" br. 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH" br. 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Grada Doboj" br. 2/15), a postupajući po Zahtjevu Odjelјenja za opštu upravu Gradske uprave Doboj br. 03/052- 930/19 od 10.12.2019. gradonačelnik d o n o s i

 

ODLUKU

o pokretanju postupka nabavke - „Iznajmlјivanje drvenih kućica za potrebe održavanja manifestacije „Zimska čarolija" u Doboju" putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke - „Iznajmlјivanje drvenih kućica za potrebe održavanja manifestacije „Zimska čarolija" u Doboju", putem postupka direktnog sporazuma.

 

Član 2.

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi 6.000,00 KM (slovima: šesthilјadakonvertibilnihmaraka) bez PDV-a. Sredstva za predmetnu nabavku obezbijeđena su u budžetu Grada Doboj i teretiće budžetsku poziciju 412 100.

 

Član 3.

Javna nabavka sprovesti će se putem direktnog sporazuma.

 

Član 4.

Sastavni dio ove odluke je Zahtjev Odjelјenja za opštu upravu Gradske uprave Doboj br. 03/052-930/19 od 10.12.2019.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Grada Doboj.

 

O b r a z l o ž e nj e

Pri donošenju ove odluke, ugovorni organ rukovodio se činjenicom da su za predmetnu nabavku obezbijeđena sredstva u budžetu Grada, da je realno procijenjena vrijednost nabavke na tržištu, te da je predložena odgovarajuća vrsta postupka javne nabavke.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

Boris Jerinić, s.r

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: