Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka advokatskih usluga u radno pravnim postupcima

Datum objave: 15.01.2020. 12:05 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla

 

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona sa sjedištem u Tuzli, Bosne Srebrene bb, 75000 Tuzla, na osnovu Pravilnika o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 66/16), objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za ADVOKATKE USLUGE U RADNO-PRAVNIM POSTUPCIMA

 

1.         OPŠTI PODACI

1.1.      Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla

Adresa: Bosne Srebrene bb, 75000 Tuzla

IDB/JIB: 4209206450003

Telefon: +387 35 306 440

Faks: +387 35 228 573

Web adresa: www.szztk.ba

e-mail: naba vke@szztk. ba

 

1.2.      Podaci o osobama zaduženim za kontakt

Kontakt osoba:

mr iur Ahmetović Berisa, stručni saradnik za javne nabavke, opće i pravne poslove

Telefon: +387 35 306 466

Faks: +387 35 228 573

e-mail: berisa.ahmetovic@szztk.ba

 

1.3.      Podaci o postupku javne nabavke

Broj i datum Odluke o pokretanju postupka javne nabavke: 02-21/20 od 13.01.2020. godine. Referentni broj iz Plana nabavki: redni broj 28 (polje usluge) Plana nabavke za 2020. godinu. Vrsta postupka javne nabavke: Postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama,

Procijenjena vrijednost javne nabavke: 3.846,15 KM bez PDV-a Oznaka i naziv iz jedinstvenog riječnika javnih nabavki: 79110000-8

 

2.         PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE 2.1. Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka advokatskih usluga u radno pravnim postupcima na koje se primjenjuje poseban režim u skladu sa članom 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH («Službeni glasnik BiH»,broj: 39/14), članom 7. i 8. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama, na osnovu stvarnih potreba ugovornog organa prema Planu nabavki za 2020. godinu, a sredstva za realizaciju su predviđena u Finansijskom planu za 2020. godinu.

2.2.      Tehničke specifikacije predmeta nabavke

Tehnička specifikacija predmeta nabavke je sastavni dio ovog poziva i data je u prilogu poziva.

2.3.      Period na koji se zaključuje ugovor

Ugovor o vršenju advokatskih usluga (Ugovor o punomoćstvu) se zaključuje za kontinuirano (višekratno) izvršenje advokatskih usluga na period do 1 (jedne) godine, ili do utroška sredstava planiranih za ove namjene.

 

3.    USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

3.1.      Uslovi za kvalifikaciju u smislu lične sposobnosti (član 45. stav (1) tačke c) i d) ZJN) i dokazi koji se traže

Ugovorni organ će odbaciti ponudu ako:

a)         Ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

b)         Ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

 

3.2.      Dokazi koje ponuđač mora dostaviti u pogledu lične sposobnosti:

Ponuđač, u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova lične sposobnosti, dužan je u ponudi dostaviti Izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe i ovjerenu kod nadležnog organa (sud/notar/općina). Izjava i njena ovjera ne smiju biti starije od 30 dana od dana predaje ponude. Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačke c) i d) ZJN je sastavni dio ovog poziva.

Ponuđač će biti isključen iz daljnjeg sudjelovanja u postupku zbog neispunjavanja uslova za kvalifikaciju, ukoliko se u ponudi ne dostavi navedena Izjava, na način na koji je traženo.

Izabrani ponuđač je obavezan da dostavi sljedeće dokaze, kojima će potvrditi vjerodostojnost izjave (Lična sposobnost - član 45. stav (1) tačke c) i d) ZJN) i to:

a)         Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

b)         Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza (ako nije PDV obveznik da dostavi uvjerenje od nadležne institucije da nije PDV obveznik).

Navedeni dokazi se obavezno dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude i izabrani ponuđač ih dostavlja na protokol Ugovornog organa u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Obavještenja o dodijeli Ugovora.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže ovim Pozivom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu.

Kao dokaz za ispunjavanje uslova iz člana 45. stav (1) tačke c) i d), prihvata se i sporazum ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu/uvjerenje poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

 

3.3. Težak profesionalni propust (član 45. stav (5) Zakona o javnim nabavkama

Napominje se da se ponuda odbija ako Ugovorni organ, na bilo koji način, dokaže da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli

do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica zbog namjere ili nemara subjekta određene težine.

3.4. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti - u smislu člana 46. Zakona o javnim nabavkama

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora ispunjavati sljedeći uslov sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti i to:

a) da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke;

Za ugovorni organ kao dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti prihvatljivi su sljedeći dokazi:

a) Rješenje nadležne Advokatske komore iz koje je vidljivo da je ponuđač registrovan za pružanje predmetnih usluga i isto se obavezno dostavlja uz ponudu kako bi se utvrdilo da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

Navedeni dokazi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti iz ove tačke javnog poziva dostavljaju se u originalu ili kao ovjerena kopija originala.

U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokazi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti iz ove tačke javnog poziva ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju.

3.5.  Tehnička i profesionalna sposobnost - u smislu člana 50. Zakona o javnim nabavkama

Ponuđač je u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova tehničke i profesionalne sposobnosti dužan je dokazati sljedeće:

a) da ima minimalno 3 godine iskustva u pružanju advokatskih usluga, a koje obuhvataju iskustvo u radno-pravnim postupcima

U svrhu dokazivanja uslova tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je dužan dostaviti sljedeće dokaze:

a) Potvrdu Advokatske komore u kojoj će biti jasno navedeno ukupno iskustvo ponuđača u oblasti advokatskih usluga

U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokazi tehničke i pofesionalne sposobnosti iz ove tačke poziva ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju.

 

4. PODACI O PONUDI

4.1. Kriteriji za izbor ponude

U skladu sa članom 64. stav 1), tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), kriterij za izbor ponude je najniža cijena ponude - advokatskih usluga, utvrđena Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, sa ponuđenim iznosom popusta.

4.1 Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovom Javnom pozivu. Ponude koje nisu pripremljene u skladu sa ovim javnim pozivom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Ponuda treba da sadrži:

a)         popunjeni obrazac za ponudu/obrazac za dostavljanje ponude

b)         popunjen obrazac za cijenu ponude

c)         dokaze i izjave zahtjevane u tački 3.1. Uslovi za kvalifikaciju u smislu lične sposobnosti

d)         izjava preferencijalni tretman domaćeg

e)         izjava da nema smetnji po pitanju člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH

f)          potpisan prijedlog ugovora

g)         datum ponude, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača.

Ako se radi o grupi ponuđača, obrazac za dostavljanje ponude sadrži podatke za svakog člana grupe ponuđača, uz obaveznu naznaku člana grupe ponuđača koji je ovlašten za komunikaciju s ugovornim organom.

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač je obavezan pridržavati se zahtjeva i uslova iz ovog poziva. Ponuđač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst poziva. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude na kojima ima neki tekst numerisane rednim brojevima 1.,2.,3.,..., n. U skladu sa stavom Agencije za javne nabavke BiH pod čvrstim uvezom se podrazumijeva ponuda uvezana odnosno ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom. Pod čvrstim uvezom se ne podrazumijeva uvez „Spiralno", ponuda dostavljena u plastičnoj fascikli ili sličan uvez koji omogućava nesmetano mijenjanje stranica ponude. U slučaju da ponuđač uveže ponudu na navedeni način uvez mora biti dodatno osiguran jamstvenikom. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ukoliko ponuda ne bude čvrsto uvezana i numerisana na gore navedeni način ista će se smatrati neprihvatljivom i bit će odbačena iz daljnjeg postupka nabavke.

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na naprijed opisani način.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Izuzetno od prethodnog stava, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i ovom pozivu.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

4.2.      Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

U slučaju da ponuđač primijeti da je načinio grešku prilikom pripreme ponude ista mora biti ispravljena na način da ispravljeni podaci moraju biti vidljivi, potvrđeni potpisom ponuđača i sa datumom izvršenja ispravke.

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

4.3.      Period važenja ponude (opcija ponude)

Ponude moraju važiti 60 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u ovom pozivu (zahtijevan od strane ugovornog organa). U periodu važenja ponude, ugovorni organ može zahtijevati od ponuđača, u pisanoj formi, da produži period važenja do određenog roka. Svaki ponuđač ima pravo odbiti takav zahtjev.

Ako ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog organa u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka.

Ponuđač koji pristane produžiti period važenja ponude, i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžava period važenja ponude. U periodu produženja važenja ponude, ponuda se ne može mijenjati.

4.4.      Obrazac za cijenu ponude iz Aneksa

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obascu ne može biti 0.

4.5.      Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude (bez PDV-a). Cijena ponude se piše brojevima i slovima.

Jedinična cijena koju dostavi ponuđač u ponudi je fiksna i neće se mijenjati u toku trajanja ugovora. Ponuđena cijena treba da sadrži kompletnu cijenu za predmetnu uslugu, bez taksi na podneske, bez obzira i na eventualni ishod postupka. Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (KM).

Ugovorni organ će zaključiti ugovor sa izabranim ponuđačem u vrijednosti iznosa sredstava koje je planirao za ovu vrstu usluga od 3.846,15 KM bez uračunatog PDV-a.

4.6.      Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH", broj: 75/19 od 10.06.2019. godine). Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda.

Prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od:

• 5% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u 2019. i do 1.6.2020. godine." Domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH, i koja su registrovana u skladu sa zakonima BiH, i kod kojih,

• u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

Domaćom ponudom smatra se i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u BiH koje je registrovano u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih u slučaju ugovora o nabavkama roba najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba ima porijeklo iz BiH, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

Ponuđač je dužan izjasniti se o svojoj ponudi u smislu preferencijalnog tretmana domaćeg u obrascu za dostavu ponude izabirući odgovarajuću opciju za njegovu ponudu. Ponuđač navedenu izjavu daje pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću. Ukoliko ponuđač ne odabere nijednu od ponuđenih opcija smatra se da ne uživa preferencijalni tretman domaćeg. Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda, u skladu sa člankom 35. Zakona. Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa pomenutom Odlukom. U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizičke ili pravne osobe sa sjedištem u BiH, osnovane u skladu sa zakonima BiH, u kojima najmanje 50 % radne snage koja će raditi na realizaciji ovog ugovora su rezidenti iz BiH.

4.7.      Način dostavljanja ponude, mjesto, datum i rok za dostavljanje ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u Ugovornom organu, na adresi navedenoj u javnom pozivu, najkasnije do 29.01.2020. godine do 11,00 sati.

Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

a)         naziv i adresa ugovornog organa,

b)         naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

c)         naziv predmeta nabavke, odnosno naznaka "Ponuda za nabavku advokatskih usluga u radno pravnim postupcima"

d)         naznaka "NE OTVARAJ".

Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu.

4.8.      Dopuštenost podnošenja alternativne ponude Nije dopušteno podnošenje alternativne ponude.

4.9.      Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja

Pregovori se neće provoditi.

4.10.    Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Ponude se otvaraju na adresi ugovornog organa dana 29.01.2020. godine u 11,30 sati.

U skladu sa članom 7. stav (3) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama Javni poziv za dostavu ponuda objavit će se na web stranici Službe za zapošljavanje TK, www.szztk.ba.

 

PRILOZI:

1.         Aneks II Obrazac za ponudu

2.         Aneks III Obrazac za cijenu ponude- usluge

3.         Aneks IV Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. ZJN BiH

4.         Aneks V Izjava preferencijalni tretman domaćeg

5.         Aneks VI Obrazac izjave iz člana 52. Zakona

6.         Aneks VII Nacrt Ugovora

 

Broj: 02-21-1/20

Datum: 13.01.2020. godine

 

Pripremila:

mr iur Ahmetović Berisa, bachelor prava

Stručni saradnik za javne nabavke, opće i pravne poslove

 

v.d. DIREKTOR-a

mr Admir Hukić, dipl.ing.el.

 

POZIV

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: