Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga turističke agencije za izvođenje ekskurzije

Datum objave: 18.01.2020. 08:43 / Izvor: Glas Srpske, 18.01.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

"NIKOLA TESLA" BROD  

Ul. Kralja Petra I Oslobodioca 66,74450 Brod, tel: 053/610-094, faks: 053/610-093, e-mail: ss47@skolers.org

 

Broj: 001-01-270/19

Datum: 03.12.2019. godine

 

Na osnovu Godišnjeg programa rada za školsku 2019/20. godinu i odredaba Pravilnika o izvođenju ekskurzija i izleta («Službeni glasnik Republike Srpske»,broj 19/10 i 82/11), i Odluke o raspisivanju konkursa , broj: 001-01-269/19 od 03.12.2019. godine, JU Srednjoškolski centar «Nikola Tesla» Brod raspisuje

 

KONKURS

za izbor najpovoljnije turističke agencije kao ponuđača za izvođenje ekskurzije

 

PREDMET

1. Organizacija i izvođenje ekskurzije učenika drugih i trećih razreda JU Srednjoškolski centar «Nikola Tesla» u Brodu krajem maja 2020. godine - destinacija ITALIJA-FRANCUSKA-ŠPANIJA , u skladu sa Planom i programom organizovanja ekskurzije, koji je predmet ovog konkursa i Pravilnikom o izvođenju ekskurzija i izleta («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 19/10 i 82/11).

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba da sadrži

1. Naziv i tačnu adresu ponuđača,

2. Rješenje o upisu u sudski registar,

3. Rješenje nadležnog organa o ispunjavanju uslova za vršenje djelatnosti,

4. Uvjerenje o registraciji - JIB broj,

5. Popis računa u poslovnim bankama iz jedinstvenog registra računa koji potvrđuje da nema blokiranog računa, pribavljen od Agencije za posredničke , informatičke i finansijske usluge RS (APIF),

6. Licencu za organizaciju putovanja izdatu od strane Ministarstva trgovine i turizma, sa rokom važenja dužim od dana završetka ekskurzije,

7. Licencu za obavljanje republičkog,međuentitetskog,međunarodnog linijskog ili vanlinijskog prevoza lica, izdatu od strane Ministarstva saobraćaja i veza,

8. Dokaz o vlastitim prevoznim kapacitetima ili ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa prevozničkim organizacijama o prevoznim sredstvima( za minimum 2 autobusa) koja đe biti korištena za izvođenje ekskurzkje, uz ovjerene kopije saobraćajnih dozvola važećih u trenutku podnošenja ponude, kao i ovjerene kopije važećih licenci za pomenuta prevozna sredstva,

9. Potpisanu i ovjerenu izjavu prevozničke firme (bez obzira da li se radi o vlastitim prevoznim sredstvima ili ugovoru o poslovno tehničkoj saradnji) da će u vrijeme izvođenja ekskurzije biti angažovana isključivo vozila za koja su u kvalifikacionoj dokumentaciji ponuđača, priložene licence i saobraćajne dozvole.U slučaju da prilikom realizacije ekskurzije ne budu korištena prevozna sredstva iz kvalifikacione dokumentacije cijena ekskurzije će se umanjiti za 20%,

10. Uvjerenje da raspolaže osposobljenim kadrovima (turističkim vodičima),

11. Dokaz o angažovanos-ti ljekarske pratnje za vrijeme trajanja ekskurzije,

12. Ugovor sa hotelima ili turističkom agencijom iz Italije i Španije sa tačno definisanom kategorijom hotela, predviđenog za smještaj ekskurzije. U slučaju da prilikom realizacije ekskurzije učenici ne budu smješteni u hotelu kvaliteta koji je naveden u ponudi, cijena ekskurzije će se umanjiti za 20%,

13. Referentne liste za 2019. godinu sa ovjerenim ugovorima o realizovanim ekskurzijama istog ili sličnog sadržaja u prethodnoj godini u kojim je ponuđač bio glavni izvođač usluga,

14. Uvjerenje Poreske uprave RS o izmirenim porezima i doprinosima sa danom objavljivanja konkursa,

15. Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim poreskim obavezama sa danom objavljivanja konkursa,

16. Uvjerenje od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca) da ponuđač nije bio predmet likvidacionog ili stečajnog postupka,

17. Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca) da ponuđač nije proglašen krivim zbog ozbiljnog profesionalnog prekršaja u zadnjih pet godina,

18. Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca) da ponuđač nije osuđen u zadnjih pet godina zbog kršenja zakona u smislu poslovnog ponašanja,

Prilikom dostavljanja ponuda turistička agencija obavezno navodi:

- Opis usluga koje pruža

- Opšte uslove putovanja i program putovanja

- Precizne odredbe o otkazu putovanja

- Prava i obaveze putnika

- Prava i obaveze agencije

- Način obeštećenja putnika

- Garanciju za oslobađanje učenika od svih dodatnih uplata

- Druge pogodnosti koje turistička agencija nudi

2. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJE TURISTIČKE AGENCIJE

1. Visina cijene aranžmana

2. Kvalitet smještaja

3. Kvalitet prevoza i starost autobusa

4. Uslovi i način plaćanja i

5. Referentnelisteza2019. godinu

Sva dostavljena dokumentacija treba biti originalna ili ovjerene fotokopije.

Plan izvođenja ekskurzije, program putovanja, cilj i sadržaj ekskurzije, nalaze se kod sekretara škole.

 

PODNOŠENjE PONUDE

Kovertirane ponude sa nazivom „PONUDA ZA IZVOĐENjE EKSKURZIJE - NE OTVARAJ" predaju se na protokol škole lično ili putem preporučene pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla" Brod, Kralja Petra I Oslobodioca br.7,74450 Brod.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Ponude koje ne stignu u navedenom roku i ponude koje ne budu sadržavale sve tražene dokumente neće se razmatrati.

Škola ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora.

Škola zadržava pravo poništenja javnog konkursa zbog neprihvatljive cijene i otkaza putovanja zbog smanjenja broja učenika koji su se prijavili na ekskurziju. O rezultatima konkursa ponuđači će biti pismeno obaviješteni.

 

Direktor

Dragica Ivanović dipl.ing.maš.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: