Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga na sječi i izradi, privlačenju šumskih drvnih sortimenata četinara i lišćara do kamionskog puta traktorom (redovna sječa), iznosu prostornog drveta četinara i lišćara do kamionskog puta (animal), kao i radovi na izgradnji traktorskih puteva u PJ Dimitor u odjelu 27, PJ Šiša – Palež u odjelu 55/2 i 57, ŠG Ribnik - lot 1

Datum objave: 20.01.2020. 15:00 / Izvor: Akta.ba, 20.01.2020.

Broj: 06.1/0203-894-3/20 BL Lana: DZ--0/1. 2020. godine D.B.

 

Na osnovu člana 70. sgav 4. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 51. Statuta JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac i Pravilnika o usposgavljanju i radu komisije za nabavke, Uprava Javnog preduzeća putem telefonskog usaglašavanja, dana 16.01.2020. godine, kao Ugovorni organ u postupku nabavke usluga iz Aneksa II dio B, Zakona o Javnim nabavkama, d o n o s i

 

O D L U K U

o poništenju dijela postupka nabavke za ustupanje usluga u šumarstvu na području ŠG "Ribnik" Ribnik

 

Član 1.

 

Donosi se Odluka o poništenju dijela posgupka nabavke za ustupanje usluga u šumarstvu na području ŠG „Ribnik", Ribnik, u skladu sa Javnim pozivom za dostavljanje ponuda broj: 11.15/0906-791/19 od 30.12.2019. godine, objavljenog na veb portalu ugovornog organa dana 30.12.2019. godine, po kojem je dostavljena jedna (1) ponuda, a shodno Zapisniku Komisije za nabavke za analizu i ocjenu ponuda, broj: 11.15/0206-55-2/20 od 15.01.2020. godine, za:

 

LOT 1 - Usluge sječe i izrade šds četinara i lišćara, privlačenje šds četinara i lišćara do kamionskog puga (traktor), iznosa prostornog drveta čeginara i lišćara do kamionskog puta (animal), kao i usluge izgradnje traktorskih puteva u odjelu 27 PJ „Dimitor" - iz razloga jer nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku (član 69. stav 2. tačka a), ZJN BiH).

 

Član 2.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se direktor ŠG „Ribnik" Ribnik i Sektor za komercijalne poslove.

 

Obrazloženje

 

Javna nabavka usluga u šumarsgvu na području ŠG „Ribnik", Ribnik pokrenuta je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga u šumarstvu za potrebe ŠG „Ribnik" Ribnik, broj: 06.1/0203-894-1/19 od 24.12.2019. godine. U posgupku predmetne nabavke za LOT 1 nije zaprimljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, (član 69, stav 2, tačka a) ZJN BiH), kao što je i navedeno u Članu 1. ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke nezadovoljni ponućač može da uloži pismenu Žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana od prijema iste.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: