Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga organizacije neformalnih ministarskih sastanaka Okoliš travanj 2020

Datum objave: 22.01.2020. 10:13 / Izvor: Official Journal of the European Union, 22.01.2020.


Hrvatska-Zagreb: Usluge organizacije seminara

2020/S 015-032056

Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Nacionalni registracijski broj: 19370100881
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Julija Bilić
E-pošta: julija.bilic@mzoe.hr
Telefon: +385 13717257
Telefaks: +385 13717181

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.mzoe.gov.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+F21-0002079

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava usluge organizacije neformalnih ministarskih sastanaka Okoliš travanj 2020

Referentni broj: 807/02-20/03JN

II.1.2)Glavna CPV oznaka

79951000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Cjelokupni predmet nabave je nabava „Usluga organizacije neformalnih ministarskih sastanaka: Okoliš 21./22.4.2020. i Energetika 27./28.4.2020.“

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 600 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

79951000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR0

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Split

II.2.4)Opis nabave:

Cjelokupni predmet nabave je nabava „Usluga organizacije neformalnih ministarskih sastanaka: Okoliš 21./22.4.2020. i Energetika 27./28.4.2020.“.

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 600 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 2

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Relativni ponder cijene je 100 %.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1)Podaci o određenoj struci

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Oblik postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu

IV.1.10)Utvrđivanje nacionalnih pravila primjenjivih na postupak:

IV.1.11)Glavne značajke postupka dodjele ugovora:

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje / Rok za primitak iskaza interesa

Datum: 03/02/2020

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje, sukladno čl. 409. ZJN-a, u roku 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi, na postupak otvaranja ponuda, te na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Služba za nabavu
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: julija.bilic@mzoe.hr
Telefon: +385 13717257
Telefaks: +385 13717181

Internetska adresa: www.mzoe.gov.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

17/01/2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: