Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga stručnog usavršavanja za 2020. godinu

Datum objave: 23.01.2020. 14:45 / Izvor: Akta.ba, 16.01.2020.

02-04-139/20 Bužim, 16.01.2020. godine

  

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA STRUČNOG USAVRSAVANJA ZA POTREBE JEDINSTVENOG OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE OPĆINE

BUŽIM

 

a)         NAZIV UGOVORNOG ORGANA:

Jedinstveni općinski organ uprave Općine Bužim

 

b)         OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Predmet nabavke je pružanje usluga stručnog usavršavanja za 2020 godinu u skladu sa potrebama Ugovornog organa. Nabavka usluga stručnog usavršavanja uposlenih državnih službenika i namještenika Općine Bužim u oblasti:

 

Stručno usavršavanje iz oblasti normativnih poslova i upravnog rješavanja; Stručno usavršavanje iz javnih nabavki; Stručno usavršavanje iz radnih odnosa; Stručno usavršavanje iz oblasti kancelarijskog poslovanja; Stručno usavršavanje iz finansijsko-računovodstvenih poslova; Stručno usavršavanje iz revizorskih poslova( Interna revizija); Ostale usluge stručnog usavršavanja iz djelokruga rada Općine Bužim CPV kod broj:80530000-8 Usluge stručnog usavršavanja

 

c)         VRSTA POSTUPKA NABAVKE :

Postupak nabavke će biti proveden u skladu sa odredbama člana 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj:39/14), odnosno odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj: 66/16)

 

d)         PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE ZA PERIOD TOKOM KOJEG ĆE SE NABAVLJATI PREDMETNA USLUGA:

Procjenjena vrijednost nabavke iznosi: 3.000,00 bez PDV

 

e)         KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE U SKLADU SA ČLANOM 64. ZAKONA:

Ugovorni organ će izbor između dostavljenih ponuda, vršiti na osnovu svojih potreba, u skladu sa prirodom i svrhom konkrektne usluge, cijeneći specifičnost i kvalitet ponude.

 

f)          NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE:

Ponude se mogu dostaviti lično na adresu ugovornog organa, putem fax-a, pošte ili emaila. Ponudom se smatra svaki dokument iz kojeg se vide pojedinačne cijene i PDV.

Ponudom za pružanje usluga stručnog usavršavanja smatra se štampani letak ili poziv za seminar ili stručno usavršavanje, dostavljen na jedan od predhodno navedenih načina.

 

g)         ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJA PONUDA:

Općina Bužim, ulica 505 Viteške brigade broj 26, 77245 Bužim

 

h)         DA Ll SE UGOVOR ZA USLUGE ZAKLJUČUJE NA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODREĐENE USLUGE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD TRI GODINE:

 

Ugovor će se zaključivati jednokratno, po potrebi u periodu do 31.12.2020 godine. Račun ili faktura, izdati na temelju narudžbenice Ugovornog organa, će se smatrati zaključenim ugovorom, u slučaju da vrijednost usluge ne prelazi iznos za koji se ne treba zaključivati ugovor, a koji je definisan u Pravilniku o direktnom sporazumu (Službeni glasnik BiH, b-roj:90/14).

 

i)          KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 31.12.2020

 

j) PERIOD VAŽENJA PONUDE

do 31.12.2020

 

k)KONTAKT OSOBA, BROJ TELEFONA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE:

Elvira Muratović.Telefon: 037/419-503, Faks: 037/410-031 .email:buzim.opc@bih.net.ba

 

Dvaj poziv objavit će se na web stranici www.opciriabuzim.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: