Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga organizacije i provedbe verificiranih programa obrazovanja za sudionike u projektu Export-Expert

Datum objave: 24.01.2020. 09:51 / Izvor: Official Journal of the European Union, 24.01.2020.

Hrvatska-Požega: Usluge obrazovanja odraslih i druge usluge obrazovanja

2020/S 017-037820

Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Požega
Nacionalni registracijski broj: 95699596710
Poštanska adresa: Trg Sv. Trojstva
Mjesto: Požega
NUTS kod: HR049
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Tatjana Perutka
E-pošta: tatjana.perutka@pozega.hr
Telefon: +385 34311310
Telefaks: +385 34311344

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.pozega.hr

Adresa profila kupca: www.pozega.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+F21-0002807

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluga organizacije i provedbe verificiranih programa obrazovanja za sudionike u projektu „Export-Expert“

Referentni broj: NMV-09-19

II.1.2)Glavna CPV oznaka

80400000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Usluga organizacije i provedbe verificiranih programa obrazovanja za sudionike u projektu „Export-Expert“.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 417 750.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Program obrazovanja digitalni marketing programa obrazovanja za sudionike u projektu „Export-Expert“

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

80400000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR049

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Požega, Požeško slavonska županija.

II.2.4)Opis nabave:

Program obrazovanja digitalni marketing.

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 158 250.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Projekt „EXPORT-EXPERT“

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Program obrazovanja za voditelja seoskog (ruralnog, agro) turizma

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

80400000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR049

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Požega, Požeško slavonska županija.

II.2.4)Opis nabave:

Program obrazovanja za voditelja seoskog (ruralnog, agro) turizma.

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 87 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Projekt "Export - Expert"

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Program obrazovanja za knjigovođu za OPG

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

80400000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR049

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Požega, Požeško slavonska županija.

II.2.4)Opis nabave:

Program obrazovanja za knjigovođu za OPG.

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 66 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Projekt Export - Expert"

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Program obrazovanja za turističkog animatora

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

80400000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR049

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Požega, Požeško slavonska županija.

II.2.4)Opis nabave:

Program obrazovanja za turističkog animatora.

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 106 500.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Projekt "Export - Expert"

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1)Podaci o određenoj struci

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Oblik postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu

IV.1.10)Utvrđivanje nacionalnih pravila primjenjivih na postupak:

IV.1.11)Glavne značajke postupka dodjele ugovora:

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje / Rok za primitak iskaza interesa

Datum: 13/02/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

21/01/2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: