Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga hotelskog smještaja

Datum objave: 27.01.2020. 11:57 / Izvor: Akta.ba, 23.01.2020.

23.01.2020.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

SARAJEVO

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA ZA POTREBE FEDERALNOG

ZAVODA ZA STATISTIKU

 

Sarajevo, januar 2020. godinu

 

 

I

Naručilac: Federalni zavoda za statistiku

Adresa: Zeienih beretki 26, 71000 Sarajevo

ID: 4200120480000

Telefon: 033/206-452

Fax: 033/226-151

Web adresa: www.fzs.ba

E-mail: fedstat@fzs.ba

 

II

Vrste postupka nabavke:

Postupak nabavke na koju se primjenjuje poseban režim shodno članu 8. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjelu ugovora o uslgama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 104/14).

 

III

Predmet nabavke:

Javna nabavka „Nabavka usluge hotelskog smještaja za potrebe Federalnog zavoda za statistiku"

 

IV

Kontkat podaci:

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima, Nermin Kurtović, tel: 033/407-206, email: nermin.kurtovic@fzs.ba

 

V

Opis predmeta nabavke i tehnička specifikacija:

1. Vršenje usluga hotelskog smještaja za potrebe Federalnog zavoda za statistiku, sukcesivno-po potrebi,

2. Usluga hotelskog smještaja obuhvataju usiuge noćenja, služenja jela i pića u ugostiteljskim objektima ponuđača,

3. Nije predviđeno korištenje termina „ekvivalent",

4. Mjesto izvršenja:hotelsko-ugostiteljski objekat ponuđača,

5. Rok trajanja ugovora: ugovori se zaključuju tokom 2020. godine,

6. Rok izvršenja:po dolasku u hotelsko-ugostiteljski objekat,

7. Plaćanje usluga će se vršiti nakon ispostavljanje narudžbenice, a u roku od 30 dana, po prijemu uredno ispostavljene fakture.

8. Procijenja vrijednost usluge hotelskog smještaja: 35.000,00 KM bez PDV-a

 

VI

Period za koji se zaključuje ugovor:

Usluge iz stava III vršit će se po potrebi Ugovornog organa u toku 2020. godine.

 

VII

Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama BIH:

Shodno članu 10. stav (2) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama BiH, Federalni zavod za statistiku će u periodu iskazane potrebe za ovom vrstom neprioritetne usluge izbor između prijavljenih ponuđača za konkretnu uslugu vršiti na osnovu svojih potreba, cijeneći specifičnost, kvalitetu i detaljnost prispjelih ponuda.

 

VIII

Uslovi i zahtjevi lične sposobnosti koje ponuđači trebaju ispuniti:

Da bi učestvovao u predmetnoj javnoj nabavci ponuđač mora ispunjavati sljedeće uslove:

a) Da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) Da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili da nije predmet likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) Da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

d) Da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

e) Da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci;

U cilju dokazivanja ispunjavanja lične sposobnosti, ponuđač je dužan dostaviti:

a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

 

IX

Uslovi i zahtjevi tehničke i profesionalne sposobnosti koje ponuđači trebaju

ispuniti

Da bi učestvovao u predmetnoj javnoj nabavci mora ispunjavati sljedeće uslove:

a) Da ima najmanje tri izvršena ugovora za pružanje predmetne usluge u posljednje tri godine;

b) Da je u stanju dostaviti minimalno dvije ponude za usluge hotelskog smještaja unutar Bosne i Hercegovine;

c) Da je u stanju dostaviti minimalno dvije ponude za usluge hotelskog smještaja u inozemstvu;

d) Da ozbijedi sljedeće uslovi profesionalnosti:

-pružilac usluga sa kojim bude zaključen predmetni ugovor je dužan da osigura fleksibilno radno vrijeme i mogućnost kontakta u toku 24 sata; -pružilac usluga se obavezuje da Ugovorni organ svrsta u „prioritete" prilikom pružanja usluga koje su predmet ove nabavke;

-pružilac usluga je obavezan dostaviti podatke o hotelskom smještaju, najmanje 2 radna dana prije putovanja.U slučaju potrebe promjene ugovorenih rezervacija, Pružilac usluga je obavezan odmah obavijestiti Ugovorni organ u roku u kojem je rezervaciju moguće otkazati bez piaćanja naknade za otkaz;

Ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačke: c), d), e) i g) (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), koja je sastavni dio teksta javnog poziva.

Priprema ponuda, način dostavljanja ponude i rok:

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Ponuda mora sadržavati:

a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana iii je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini iii zemlji u kojoj je registrovan;

c) potvrde nadležne poreske uprave iii ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

e) Pismena izjava ponuđača iz člana 52 Zakona o javnim nabavkama-Prilog I;

f) Izjava o ispunjenosti uslova kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača-Prilog II;

g) Potpisan i opečen Obrazac za cijenu ponude-Prilog III;

h) Ovjerena Izjava o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg u slučaju da ispunjava uslove iz tačke X. tenderske dokumentacije.

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču. Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU ZELENIH BERETKI 26, 71000 SARAJEVO

PONUDA ZA NABAVKU USLUGE HOTELSKO-UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA POTREBE FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

Broj nabavke:

„NE OTVARAJ"

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede sljedeće: Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača XI Preferencijalni tretman domaćeg

U skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, ugovorni organ će primijeniti preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda, te poređenja cijena ponuda umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 5%.

Ponuđač koji se poziva na preferencijalni tretman domaćeg dužan je dostaviti ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana propisanih članom l.tačka d) Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH", broj 103/14).

 

XII

Datum i vrijeme za provođenje pregovaranje i/ili diskusija sa ponuđačima ako je to neophodno:

Po potrebi

 

XIII

Vrsta i vrijednost garancije za ozbiljnost ponude ili za uredno izvršenje ugovora, ukoliko se one predviđene:

Nema zahtjeva za garanciju

 

XIV    

Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

Za pojedinačne usluge plaćanje će se vršiti na osnovu narudžbenice-računa, u toku 2020. godine.

 

XV     

Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

03.02.2020. godine, do 15:00 sati, Federalni zavod za statistiku, Zelenih beretki broj 26, Sarajevo

 

XVI    

Web adresa stranica na kojoj se može preuezti Poziv za dostavljanje ponuda

Ovaj poziv je objavljen na zvaničnoj internet stranici Federalnog zavoda za statistiku

 

XVII   

Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Ugovorni organ: Federalni zavod za statistiku Ulica: Zelenih beretki broj 26, 71000 Sarajevo Soba broj: Sala za sastanke na I spratu Datum: 03.02.2020. godine

Vrijeme otvaranja blagovremeno pristiglih ponuda: 16,05 sati

 

XVIII 

Izmjena, dopuna ili povlačenje ponude

Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 15. tenderske dokumentacije, i to:

NAZIV UGOVORNOG ORGANA

ADRESA UGOVORNOG ORGANA (ulica i broj)

PONUDA ZA NABAVKU

Lot/broj lota ( ukoliko ima podjela na lotove) Broj nabavke:

IZMJENA/DOPUNA PONUDE „NE OTVARAJ"

Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede sljedeće: Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda. Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

 

XIX

Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, a podnosi se Federalnom zavodu za statistiku, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije.

 

PRILOZI

I Izjave o ličnoj sposobnosti i tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti

II        Izjava ponuđača iz člana 52. Zakona

III       Obrazac za cijenu ponude

 

JavneNabavke20200123.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: