Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka ugostiteljskih usluga

Datum objave: 27.01.2020. 12:02 / Izvor: Akta.ba, 24.01.2020.

24.01.2020.

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLjANјE PONUDE ZA PRUŽANјE UGOSTITELjSKIH

 

USLUGA

 

Ovim pozivom za dostavlјanje ponuda , pozivate se da dostavite ponudu neprioritetnih usluga- ugostitelјskih usluga (SRU- 55000000-0) kako slijedi:

 

A) Naziv ugovornog organa: Javna ustanova Službeni glasnik Republike Srpske, Velјka Mlađenovića bb, Banja JTuka;

 

B) Opis predmeta nabavke: ugostitelјske usluge uklјučujujela i pića i pružaju se izvan JU Službeni glasnik RS, u Bosni i Hercegovini i van granica Bosne i Hercegovine;

 

V) Period na koji se zaklјučuje ugovor: Ugovor se zaklјučuje tokom 2020. godine - po potrebi;

 

G) Kriterij za izbor ponude: utvrđuje se po svakoj prispjeloj ponudi;

 

D) Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti: da su pravni subjekti registrovani za predmetnu djelatnost;

 

E)Period važenja ponude: do 31.12.2020.godine;

 

Ž) Način dostavlјanja ponude: putem faksa, pošte i/ili elektronski;

 

Z) Adresa na koju se ponuda dostavlјa:

Javna ustanova Službeni glasnik Republike Srpske

Velјka Mlađenovića bb 78 000 Banja Luka

Faks: 051 456-331

 

I) Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja i/ili diskusija sa ponuđačima ako je to neophodno: nema pregovora;

 

J) Vrsta i vrijednost garancije za ozbilјnost ponude ili za uredno izvršenje ugovora, ukoliko su one predviđene: nema zahtjeva za garanciju;

 

K) Da li se ugovor za usluge zaklјučuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od tri godine: usluge će se pružati jednokratno, prema potrebi u toku 2020. godine. Račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom.

 

J) Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

31.12.2020. u 12.00 sati;

                                                                                                           

M) Web adresa stranice ili druga internet adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija (ako je dodatna dokumentacija predviđena): nema dodatne dokumentacije;

 

N) Javna ustanova Službeni glasnnk Republike Srpske formira Komisiju (članovi koji su u skladu sa internim procedurama zaduženi da obave te poslove) koja će po prijemu svake prispjele ponude istu evaluirati i predložiti dodjelu ugovora ili odbijanje ponude, zavisno od kvaliteta prispjele ponude ponude i raspoloživosti sredstava u periodu predviđenim pod tačkom V);

 

P) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

gorana.garaca@slglasnik.org

Tel/faks 051-456-351 i 051-456-364

Broj 01-346-1/20

24.01.2020.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: