Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka ugostiteljskih usluga u zemlji i inostranstvu u 2020. godini

Datum objave: 27.01.2020. 13:53 / Izvor: Akta.ba, 22.01.2020.

javni-poziv-za-dostavljanje-ponuda-za-nabavku-ugostiteljskih-usluga-u-3

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCECOVINE

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU UGOSTITELJSKIH USLUGA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU U 2020. GODINI

 

1)         Naziv ugovornog organa:

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo

 

2)         Referentni broj Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN):

Usluge posluživanja u restoranima - 55310000-6 (usluge iz Aneksa II. dio B ZJN)

 

3)         Opis predmeta nabavke:

Ugostiteljske usluge posluživanje jela i pića izvan prostorija ugovornog organa, u restoranima, u zemlji i inostranstvu.

Komunikacija između ugovornog organa i pružaoca usluga, koja obuhvata narudžbe, ponude, rezervacije, potvrde rezervisanih usluga i dr., obavljat će se pisanim putem (telefaks, e-mail i dr.). Razmjena podataka informativnog karaktera može se odvijati usmeno ili telefonski. Kao ponuda za predmetne usluge smatrat će se i službeni cjenovnik objavljen na web stranici ponuđača.

 

4)         Period na koji se zaključuje ugovor: 2020. godina

 

5)         Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga: 58.000,00 KM, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV)

 

6)         Kriterij za izbor ponude saglasno članu 64. Zakona o javnim nabavkama: Kriterij će se utvrđivati u skladu s pojedinačnim potrebama ugovornog organa.

Ponudom se smatra svaki dokument koji sadrži cijenu s porezom na dodanu vrijednost (PDV).

 

7)         Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

Da su registrovani za obavljanje usluga koje su predmet nabavke.

 

8)         Period važenja ponude: Do 31. 12. 2020. godine

 

9)         Način dostavljanja ponude: Putem pošte, telefaksa ili elektronski

 

10)       Adresa na koju seponuda dostavlja:

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo

Zmaja od Bosne 47b

71000 Sarajevo

Fax: 033/668-811 ili 033/721-428

Elektronska adresa: javne.nabavke@fba.ba

 

11)       Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja i/ili diskusija sa ponuđačima ako je to neophodno:

Nema pregovora.

 

12)       Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi, u toku 2020. godine. Račun za izvršenu uslugu smatrat će se ugovorom.

 

13)       Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

31. 12. 2020. godine, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo, do 10:00 sati.

 

14)       Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronskepošte:

Džan Šebić

Tel.: 033/721-502

Fax. 033/668-811 dzan.sebic@fba.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: