Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka ugostiteljskih usluga za 2020. godinu

Datum objave: 27.01.2020. 15:56 / Izvor: Akta.ba, 27.01.2020.

javni-poziv-za-dostavu-ponuda-za-pruzanje-ugostiteljskih-usluga-za-2020-godinu/

 

Datum: 27.01.2020. 

 

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI  KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-364-2/20
Datum: 25.01.2020. godine

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za 2020. godinu

 

Općina Kalesija obljavljuje javni poziv za dostavu ponuda za pružanje ugostiteljskih uslugaza 2020. godinu.

Pozivaju se zainteresovani ponuđači da učestvuju u postupku po ovom javnom pozivu, a u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B. Zakona o javnim nabavkama.

 

 1. Naziv ugovornog organa

Ugovorni organ: Općina Kalesija, Patriotske lige15, 75260 Kalesija
Identifikacioni broj: 4209305600009
Telefon: 035/367-700
Faks: 035/631-286
Web stranica: www.kalesija.ba 
e-mail: opcina@kalesija.ba

 

 • Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije

Predmet javne nabavke je pružanje ugostiteljskih uslugaza 2020. godinu.

 

 • Procijenja vrijednost nabavke

Procijenjena vrijednost za ovu nabavku iznosi 33.333,33 KM (bez PDV-a).

 

 • Način dostavljanja ponuda

Ponude se mogu dostaviti:

 • Lično
 • Putem pošte
 • Putem faksa 
 • Putem e-maila
 • Adresa na koju se dostavljaju ponude

Općina Kalesija , Patriotske lige 15, 75260 Kalesija

Broj faksa: 035/631-286

E-mail: opcina@kalesija.ba

 

 • Period na koji se zaključuje ugovor

Ugovori se zaključuju tokom 2020. godine, a zaključuje se na periode u zavisnosti od vrste i trajanja usluge, odnosno jednokratno po potrebi. Račun ili faktura će se smatrati zaključenim ugovorom.

 

 • Krajnji rok za dostavu ponude ( datum, mjesto, i vrijeme )

Krajni rok za dostavu ponuda je  31.12.2020. godine do 10 sati.

 

 • Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte

Kontakt osoba: Elvira Mehmedović

Broj telefona : 035/367-700

Broj faksa: 035/631-286

E-mail: opcina@kalesija.ba

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: