Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju Paviljona za majke pratilje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

KLINIčKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-2-1-756/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Helać Hajra, dipl.ing.arh.; Sanja Ferizović,
dipl.ing.arh
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033298205
Faks: 033297814
Elektronska po{ta: hajra.helac@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inžinjerske usluge i integralne
inžinjerske usluge, usluge urbanog planiranja i uređenja pejzaža,
slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog
ispitivanja i analize
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju "Paviljona za majke
pratilje"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada projektne dokumentacije na nivou glavnih projekata svih
faza i tehničkih elaborata projekta rekonstrukcije "Paviljona za
majke pratilje".
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
100.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KCUS, Lokalitet Jezero
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
105 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Definisano tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano Tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano Tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisano Tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM na ‘r. rač.
3389002207951937 UNICREDIT
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 20.5.2014. Vrijeme: 12:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: KCUS-a, Bolnička br. 25, objekat TEB, soba br. 2
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom
od08-15huprostorimaKCUS-a-Tehničkisektor-Građevinska
služba uz predočen zahtjev za učešće i dokaz o uplati 30,00 KM na
‘iro račun 338 900 220 795 1937. Ponuđači imaju pravo uvida u TD
prije otkupa.Zahtjev za učešće u uplatnica mogu se dostaviti putem
tel.fax-a br.033297 814 i u tom slučaju originalna TD će biti
dostavljena putem pošte. Obilazak lokacije za koju se vrši
projektovanje je obavezan za potencijalne ponuđače i planiran je za
13.05.2014.godine u 10 h, na lokaciji KCUS - JEZERO- glavni ulaz
u porodilište.
ANEKS A
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Glavni protokol UKCS-a, Bolnička 25,
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033297247
Faks: 033297814
Elektronska po{ta: hajra.helac@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Hajra Helać, dipl.ing.arh.; Sanja Ferizović,
dipl.ing.arh.
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033298205
Faks: 033297814
Elektronska po{ta:hajra.helac@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
(A-6211-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: