Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga stručnog usavršavanja (seminari) u 2020. godini

Datum objave: 28.01.2020. 09:52 / Izvor: Akta.ba, 24.01.2020.

URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE i HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

 

Broj: 02/06-04-1414/20

Datum: 24.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 8. stav (!) Zakona о javnim nabavkama (,,S1. glasnik BiH" br. 39/14). Pravilnika о postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona о javnim nabavkama (..Si. glasnik BiH" br. 104/14), po ovlaštenju Vlade TK-a. pomoćnik sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa donosi:

 

POZIV

ZA DOSTAVU PONUDA USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA (SEMINARI)

 

1.         NAZIV UGOVORNOG ORGANA:

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona

 

2.         OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

Usluge stručnog usavršavanja (seminari) u 2020. godini

 

3.         PERIOD ZA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR:

Ugovori će se zaključivati tokom 2020. godine

 

4.         KRITERIJI ZA IZBOR PONUDE:

Najpovoljnija tehnički prihvatljiva ponuda

 

5.         PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE:

2.000.00 KM bez PDV-a

 

6.         USLOVI I ZAHTJEVI KOJE PONUĐAČI TREBAJU ISPUNITI:

Privredna društva i udruženja registrovana za pružanje usluga edukacije, a koja su priznata od strane nadležne institucije

 

7.         PERIOD VAŽENJA PONUDE:

Do 31.12.2020. godine

 

8.         NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE:

1.         Putem faksa

2.         Elektronskim putem

3.        Putem pošte

 

8. ADRESA NA KOJU SE PONUDA DOSTAVLJA:

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

Rudarska 57, 75 000 Tuzla

Tel/fax: +387 35 369 320

uzpvtk@tk.kim.ba

 

9.         DA LI SE UGOVOR ZA USLUGE ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODREĐENE USLUGE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD TRI GODINI!

 

Ugovori će se zaključivati u skladu sa potrebama ugovornog organa i na osnovu raspoloživih finansijskih sredstava. Za nabavke ispod 1.000.00 KM bez PDV-a ispostavljeni račun uz narudžbenicu smatraće se zaključenim ugovorom.

 

10.       KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA (DATUM. MJESTO I VRIJEME)

Do 31.12.2020. godine do 12:00 sati

 

11.       WEB ADRESU STRANICE ILI DRUGU INTERNETSKU ADRESU NA KOJOJ SE MOŽE PREUZETI DODATNA DOKUMENTACIJA (AKO JE DODATNA DOKUMENTACIJA PREDVIĐENA)

Nije predviđena dodatna dokumentacija

 

12.       KONTAKT OSOBA. BROJ TELEFONA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE

Hadžić Adnan, dipl. pravnik - stručni savjetnik za nabavku

+ 387 35 369 304

adnanh@tk.kim.ba

 

Poziv iz Anexa II dio B ZJN usluge stručnog usavršavanja (seminari)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: