Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe eksterne reprezentacije u toku 2020. godine

Datum objave: 28.01.2020. 16:01 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2020.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA NEVESINJE       

NAČELNIК OPŠTINE        

 

Broj: 02/012.4-1/20

Datum: 13.01.2020. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVКU UGOSTITELJSКIH USLUGA ZA POTREBE EКSTERNE REPREZENTACIJE U TOКU 2020. GODINE

 

U ime Opštine Nevesinje ( u daljem tekstu: Ugovorni organ) pozivamo Vas da dostavite ponudu (dokument s cijenama/cjenovnik jela i pića) za pružanje ugostiteljskih usluga za potrebe eksterne reprezentacije u toku 2020. godine.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 39/4) i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 66/16). Poziv za dostavljanje ponuda objavljen je na veb stranici Ugovornog organa: cllll/.orzjjpapeuezjpje.gz.va , dana 13.01.2020.godine.

a) Podaci o ugovornom organu

Naziv: OPŠTINA NEVESINJE

Adresa: Cara Dušana 44, 88280 Nevesinje

JIB: 4401403010005

Web adresa: www.opstinanevesinje.rs.ba

 

b) Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije

Predmet nabavke je pružanje ugostiteljskih usluga u zemlji za potrebe eksterne reprezentacije. Ugostiteljske usluge pružaju se sukcesivno, po potrebi i obuhvataju služenje pića i/ili jela u ugostiteljskim objektima ponuđača. Tehnička specifikacije podrazumjeva: -tople napitke

-alkoholna i/ili bezalkoholna pića

-topla/hladna predjela

-supa/čorba

-glavno jelo

-salata -desert

Ponuđači trebaju u roku ostavljenom za dostavu ponude dostaviti dokument s cijenama (cjenovnik jela i pića) iz kojeg su vidljive jedinične cijene s PDV-om svih vrsta pića i jela koje ugostiteljski objekat može ponuditi, a odnose se na gore taksativno pobrojane stavke tehničke specifikacije.

Dokument sa cijenama treba biti potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica za zastupanje privrednog subjekta.

Dostavljene jedinične cijene jela i pića s uračunatim PDV-om se mogu promjeniti jedino uz pismenu saglasnost Ugovornog organa za period tokom kojegće se predmetne usluge nabavljati. Ugovorni organ zavisno od prirode/specifičnosti prijema gostiju/delegacija i svojih potreba utvrđuje čije ugostiteljske usluge (od dostavljenih ponuda) će koristiti za svaku pojedinačnu nabavku.

Ponuda se smatra konačnom i Ugovorni organ neće provoditi pregovore.

v) Procjenjena vrijednost nabavke za period tokom koga će se pružati predmetne usluge

Procijenjena vrijednost nabavke za 2020. godinu iznosi bez PDV-a 7.000,00 КM.

g) Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje ili na određeni period

Ugostiteljske usluge će se nabavljati sukcesivno, po potrebi Ugovornog organa u toku 2020. godine.

Svaki račun za izvršenu uslugu posluživanja pića i jela će se smatrati ugovorom. Račun/ faktura treba biti specificiran po vrsti jela/pića i broju učesnika.

d) Način i adresa dostavljanja ponude

Ponuda (dokument sa cijenama/ cjenovnik jela i pića) se dostavlja na Protokol Opštine Nevesinje u šalter salu -šalter za prijem podnesaka, direktno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, treba biti naveden slijedeći sadržaj:

OPŠTINA NEVESINJE Cara Dušana 44 88280 Nevesinje

PONUDA ZA NABAVКU UGOSTITELJSКIH USLUGA ZA POTREBE EКSTERNE REPREZENTACJE U 2020.GOD. Nabavka br. 02/012.4-1/20 "NE OTVARAJ"

Na prednjoj strani koverte u gornjem lijevom uglu ponuđač je dužan da navede: Naziv i adresu ponuđača/privrednog subjekta

Takođe ponude se mogu dostaviti na faks 059/601-018 ili skenirane na mejl nabavke.opstinanevesnje@gmail.com, s tim da se kod ovakvog načina dostave, orginal iste ponude treba dostaviti i poštom.

đ) Кrajnji rok za dostavu ponuda

28.01.2020. godine u 12:00 časova

e) Кontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte

Кontakt osoba: Ranka Savić Telefon: 059/601-551, lokal 111 Faks: 059/601-018 E-mail:savic.ranka@gmail.com

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: