Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(prekid postupka) Nabavka usluga izrade Karte ranjivosti podzemnih voda u razmjeri 1:25000 za grupe vodnih tijela podzemnih voda Zapadna Romanija, Romanija-Devetak i Tara-Ćehotina

Datum objave: 28.01.2020. 16:26 / Izvor: Akta.ba, 28.01.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA

„VODE SRPSKE" BIJELjINA

 

Broj: 01/2-01-3-2-2/20

Datum: 28.01.2020. godine

 

Ha osnovu člana 100. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 39/14), uložene žalbe na Odluku o usvajanju žalbe na tendersku dokumentaciju od strane ponuđača Institut za građevinarstvo „IG" Banja Luka (broj žalbe: DO-IGBL-IN-OS-215/20 od 27.01.2020. godine, naš broj: 01/2-01-3-21/20 od 28.01.2020. godine), u postupku javne nabavke za pružanje usluga „Izrada Karte ranjivosti podzemnih voda u razmjeri 1:25000 za grupe vodnih tijela podzemnih voda Zapadna Romanija, Romanija-Devetak i Tara-Ćehotina" (broj obavještenja o javnoj nabavci 1086-1-2-2-3-2/20 dana 03.01.2020. godine, broj ispravke obavještenja o nabavci 1086-1-22-8-24/20 od 22.01.2020. godine), člana 85. Pravilnika o javnim nabavkama Javne Ustanove „Vode Srpske" Bijeljina (broj: 01/4-40/19 od 25.12.2019. godine) i člana 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, direktor Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina donosi

 

ODLUKU

 

Član 1.

Prekida se postupak javne nabavke za pružanje usluga „Izrada Karte ranjivosti podzemnih voda u razmjeri 1:25000 za grupe vodnih tijela podzemnih voda Zapadna Romanija, Romanija-Devetak i Tara-Ćehotina" (broj obavještenja o javnoj nabavci 1086-12-2-3-2/20 dana 03.01.2020. godine, broj ispravke obavještenja o nabavci 1086-1-2-2-824/20 od 22.01.2020. godine).

 

Ponuđač u postupku javne nabavke Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka, uložio je žalbu na Odluku o usvajanju žalbe na tendersku dokumentaciju (broj Odluke: 01/2-01-3-2/20 od 22.01.2020. godine), u postupku javne nabavke iz prethodnog stava. Ugovorni organ će u zakonskom roku razmotriti uloženu žalbu i njene navode te će se no istoj izjasniti u pisanoj formi u roku od 5 dana od dana zaprimanja iste, nakon čega će obavjestiti sve zainteresovane ponuđače u predmetnom postupku javne nabavke.

 

Član 2.

Odlaže se prijem i otvaranje ponuda određeni za 29.01.2020. godine do 12:30 časova, odnosno do 13:00 časova, iz razloga navedenih u članu 1. ove Odluke.

Sve ponude koje pristignu na adresu ugovornog organa prije izjašnjenja no navedenoj žalbi, neće se otvarati i iste će biti odmah vraćene ponuđačima.

 

Član 3.

Ova Odluka će biti objavljena na internet sajtu ove ustanove (www.voders.org/jaBHe nabavke/Odluke) kao i na Portalu „E-nabavke" kako bi bila dostupna svim zainteresovanim ponuđačima.

 

Nalaže se Odjeljenju za javne nabavke da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama realizuje ovu Odluku.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

DIREKTOR

Miroslav Milovanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: