Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga sječe i izrade, primicanja i privlačenja, iznošenja drvnih sortimenata, čišćenja traktorskih vlaka i stovarišta u odjelima 17, 42, 44, 49, 54, 135, 136, 136/1, 137 i 213 PJ. Kozara-Vrbaška i odjelima 38 i 43 P.J. Prosara ŠU G.Podgradci, sječe i izrade, primicanja i privlačenja, iznošenja drvnih sortimenata, izgradnje, popravke i čišćenja traktorskih vlaka i stovarišta u odjelima 90, 91, 92 RP 1 i 95 P.J. Motajica u odjelima 14, 20, 86 i 87 P.J. Gumjera-Careva Gora, u odjelima 16, 19, 32, 50 i 51 P J. Ljubić, u odjelima 50, 51 i 52 P.J. Velika Ukrina ŠU Prnjavor, za ŠG Gradiška, Gradiška

Datum objave: 29.01.2020. 12:25 / Izvor: Akta.ba, 28.01.2020.

 

28. Jan 20

Poziv za usluge u šumarstvu broj: 11.05/0905-307/20 od 28.01.2020.godine ŠG 'Gradiška'

 

JPŠ „ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.D. SOKOLAC

ŠG „GRADIŠKA"

GRADIŠKA

 

Broj: 11.05/0905-307/20

Dana,28.01.2020. godine

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA UČEŠĆE

U POSTUPKU DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA II. DIO B ZAKONA O

JAVNIM NABAVKAMA

 

Ovim Pozivom za dosgavljanje ponuda za učešće, pozivate se da dostavite ponude za učešće u posgupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B, Zakona o javnim nabavkama za izvršenje usluga sječe i izrade, primicanja i privlačenja, iznošenja drvnih sortimenata, čišćenja traktorskih vlaka i stovarišta u odjelima 17, 42, 44, 49, 54, 135, 136, 136/1, 137 i 213 PJ. „Kozara-Vrbaška" i odjelima 38 i 43 PJ. „Prosara" ŠU G.Podgradci, izvršenje usluga sječe i izrade, primicanja i privlačenja, iznošenja drvnih sortimenata, izgradnje, popravke i čišćenja traktorskih vlaka i stovarišta u odjelima 90, 91, 92 RP 1 i 95 P.J. „Motajica", u odjelima 14, 20, 86 i 87 P.1 „Gumjera-Careva Gora", u odjelima 16, 19, 32, 50 i 51 PJ. „Ljubić", u odjelima 50, 51 i 52 P.J. „Velika Ukrina" ŠU Prnjavor, a prema Proizvodno-finansijskom planu za 2020. godinu u ime JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Gradiška" Gradiška.

 

1.         INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

 

Naziv ugovornog organa: JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Gradiška" Gradiška.

Adresa: Vojvode Mišića br.10, 78400 Gradiška

Identifikacioni broj (JIB): 4400632340004

: 051/813-055 Faks: 051/814-674

E-mail: qradiska@sumers.org

Web stranica: www.sumers.org.

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima/ponuđačima: Ilić Nedeljko, tel. 051/813-055, E-mail adresa: proizvodnja.gradiska@sumers.org  

 

Ponuđači ce upozoravaju da sve informaiije u vezi sa postupkrm 1avne nabavke Suvid v izvoćački projekat. zahtjev za pojašnjenje i druge inFormaiiJeL mogu da dobiju isključivo od nadležne/ih kontakt osobe/a Gili Službe) iz tačke 1. v pootivnom drugi način korespodeniije ugovorni oogan ne smatra validnim.

U slučaju da je za pripremu ponude neophodno obići mjesgo ili lokaciju gdje će ce pružiti usluge ili izvoditi radovi, zainteresovani ponuđači su dužni pismeno najaviti prisusgvo prilikoi obilazaka mjesga ili lokacije, a ugovorni organ će omogućiti obilazak mjesga ili lokacije za sve zainteresovane ponuđače istog dana u isto vrijeme.

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) ugovornog organa i ponuđača treba ce voditi u pisanoj formi, na način da ce isga dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. Izuzetno ce komunikacija između ugovornog organa i ponuđača može obavljati i putem faksa i e-maila na broj faksa i e-mail adresu označenu u ovom pozivu.

 

2.         PREDMET NABAVKE

 

2.1. Predmet nabavke je nabavka usluga sječe i izrade, primicanja i privlačenja, iznošenja drvnih sortimenata, čišćenja traktorskih vlaka i stovarišta u odjelima 17, 42, 44, 49, 54, 135, 136, 136/1, 137 i 213 PJ. „Kozara-Vrbaška" i odjelima 38 i 43 P.J. „Prosara" ŠU G.Podgradci, izvršenje usluga sječe i izrade, primicanja i privlačenja, iznošenja drvnih sortimenata, izgradnje, popravke i čišćenja traktorskih vlaka i stovarišta u odjelima 90, 91, 92 RP 1 i 95 P.J. „Motajica", u odjelima 14, 20, 86 i 87 P.J. „Gumjera-Careva Gora", u odjelima 16, 19, 32, 50 i 51 P J. „Ljubić", u odjelima 50, 51 i 52 P.J. „Velika Ukrina" ŠU Prnjavor, za ŠG „Gradiška" Gradiška.

2.2.      Nabavka se provodi na osnovu Odluke, broj: 06.1/0203-118-1/20, od 28.01.2020. god.

2.3.      vrsta ugovora: šumarske usluge 77200000-2(JRJN).

 

2.3.1. Ukupno procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) za navedene usluge u šumarstvu iznosi 1.097.625,94 KM itoza:

LOT 1.: 56.526,54 KM,

LOT 2.: 6.013,75 KM,

LOT 3.: 9.080,27 KM,

LOT 4.: 6.031,48 KM,

LOT 5.: 13.871,53 KM,

LOT 6.: 6.997,72 KM,

LOT 7.: 7.772,52 KM,

LOT 8.: 8.681,25 KM,

LOT 9.: 9.288,44 KM,

LOT 10.:           54.899,33 KM,

LOT 11.:           9.453,39 KM,

LOT 12.:           8.461,64 KM,

LOT 13.:           70.684,23 KM,

LOT 14.:           83.033,01 KM,

LOT 15.:           78.786,11 KM,

LOT 16.:           110.729,09 KM,

LOT 17.:           82.462,90 KM,

LOT 18.:           58.079,59 KM,

LOT 19.:           26.115,64 KM,

LOT 20.:           890,26 KM,

LOT 21.:           31.066,83 KM,

LOT 22.:           10.868,87 KM,

LOT 23.:           92.992,20 KM,

LOT 24.:           28.032,93 KM,

LOT 25.:           21.511,45 KM,

LOT 26.:           41.920,22 KM,

LOT 27.:           79.948,45 KM,

LOT 28.:           83.426,30 KM.

 

2.4.      Mjesgo izvršenja usluga je na području ŠG „Gradiška", Gradiška -ŠU G. Podgradci i ŠU Prnjavor.

2.5.      Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove. Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve sgavke koje su sadržane u obrascu.

U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac v skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

2.6.      Ponuđač za svaki lot može dostaviti samo jednu ponudu. Ukoliko ce ponućač odlučio da učestvuje na tenderu kao član grupe ponućača. ne može učestvovati i saiostalno sa svojom ponudom v istom tenderu tj. lotu, niti kao član druge grupe ponućača, odnosno posgupanje suprotno zahtjevu ugovornog organa će imati za posljediiu odbijanje svih ponuda u kojima ie taj ponućač učestvovao.

2.7.      Ponuđačima nije dozvoljeno da dosgavljaju alternativne ponude.

2.8.      Plaćanje predmetnih usluga će ce vršiti u roku 30 dana, od dana ispostavljanja fakture, a to znači da svaki ponuđač mora prihvatiti navedeni rok da bi njegova ponuda bila tehnički ispravna i uzeta v dalje razmatranje, ti. da bi ce poredila sa ostalima prema kriterijumu najniže iijene.

2.9.      Ugovor ce zaključuje za svaki lot posebno, a ako je jedan ponuđač najuspješniji za dva ili više lotova, ugovorni organ može zaključiti jedan ugovor za sve lotove na kojima je ponuđač pobijedio (član 16. ZJN BiH).

2.10.     Rok za završetak vcnvra određuje ugovorni organ .

za završetak usluga za LOT 1., LOT 2., LOT 3., LOT 4. , LOT 5., LOT 6., LOT 7.,LOT 8., LOT 9., LOT 10., LOT 11., LOT 12., LOT 13., LOT 14., LOT 15., LOT 16., LOT 17., LOT 18., LOT 19., LOT 20., LOT 21., LOT 22., LOT 23., LOT 24., LOT 25., LOT 26., LOT 27. i LOT 28. je 120 dana od dana uvođenja u posao.

Navedeni rok ce ne može mijenjati i obaveza svakog ponućača ie da prihvati isti. NAPOMENA:

Ugovorni organ će izvršiti plaćanje za izvršene usluge v pokv od 30 dana no ispostavljanju Fakture i to samo kada šds 6udu na kamionskom putu, odnosno kada ie završena sJeča i privlačenje, a sve v skladu sa Zaključkom Uprave DP 6poi: 01-2639/16. od 27.4.2016. godine.

 

3.         MJESTO, DATUM I VRIJEME PODNOŠENjA PONUDA

 

3.1.      Rok za podnošenje ponuda ističe dana 11.02.2020. godine u 7,30 sati, a otvaranje ponuda će biti istog dana u 8,00 sati u prostorijama ŠG „Gradiška", Gradiška u Ulici Vojvode Mišića br.10.

Sve ponude koje budu dosgavljene nakon isteka navedenog roka će biti vraćene kandidatu/ponuđaču neotvorene.

Ugovorni organ će javno otvaranje ponuda kvalifikovanih kandidata provesgi u skladu sa odredbama Pravilnika o posgupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B (Sl. gl. BiH, br. 66/16), Zakona o javnim nabavkama.

3.2.      Ponude se podnose na slijedeću adresu:

JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac ŠG „Gradiška" Vojvode Mišića br.10 78400 Gradiška

Ponuda ponućača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog v pozivu za dostavljanje ponuda i za ugovorni organ nije oelevantno kada ie ona poslata niti na koji način. Ponude koje cv dostavljene no isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

3.3.      Ha koverti ponude mora biti naznačeno:

-           naziv i adresa ugovornog organa,

-           naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

-           evidencijjski broj nabavke (broj Javnog poziva),

-           naziv predmeta nabavke, odnosno lota ia koji se ponuda odnosi,

-           naznaka „ne otvaraj".

3.4.      Kada ponućač neposredno dostavlja ponudu. izmjenu ponude. dopunu ponude ili zahtjev za odustajanje od ponude. ugovorni oogan ie obavezan o tome izdati pisanu potvrdu ponuđaču. Postupanje sa zaprimljenim ponudama se vrši na način propisan članom 15. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

 

4.         SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda treba sadržavati slijedeće elemente (član 58. Zakona):

 

a)0brazac za dostavljanje ponude,popunjen u skladu sa šemoi koja je data u ANEKSU 2.;

b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u ANEKSU 3.;

v) Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili

Opštinsko rješenje kod UD, SZR, SP, itd. - sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca;

g)         Spisak radnika ovjeren od nadležne Poreske uprave (original ili ovjerena kopija sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca) - kao dokaz kvalifikacione sgrukture u svrhu dokaza da ponuđač ispunjava uslove za pružanje usluga u šumarstvu);

d)         Izjava o tehničkoj opreml»enosti (popisna lista osnovnih sredstava - dokaz o pristupu osnovnim sredsgvima - mot. pile, traktori, animalna zaprega, animali za iznos - dokaz o vlasništvu, ugovor o iznajmljivanju, ugovor o zajedničkom nastupu i tome slično);

đ) Potvrda o uredno izvršenim ugovorima (Referens lista za period ne duži od tri godine) mora sadržavati sljedeće podatke:

-           naziv i sjedište ugovornih sgrana ili privrednih subjekata,

-           predmet ugovora,

-           vrijednost ugovora,

-           vrijeme i mjesto izvršenja ugovora,

-           navode o uredno izvršenim ugovorima.

e)         Garancija za ozbil»nost ponude - 1,5 % od procijenjene vrijednosti usluga (obavezno se dostavlja samo za vrijednosti LOT-a veće od 100.000,00 KM, uplatnica ili bankarska garancija u ANEKSU 7);

ž)         Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) ZJN BIH, potpisana i popečaćena te uredno ovjerena od nadležne institucije (opštinski organ ili notar) popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 4;

z)         Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 50. tačke d), e) i g) ZJN BIH, potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skpadu sa šemom datom u ANEKSU 5;

i)          Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 52. stav (2) ZJN BIH, potpisana i popečaćena te uredno ovjerena od nadležne institucije (opštinski organ ili notar) popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 6,

j) Rješenje o ispunjenosti minimalnih uslova za izvođenje radova u šumarstvu-LICENCA Minisgarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede ili drugog nadležnog Ministarstva (bitan ie datum važenja licence i datum ovjeoe koji ne smije biti sgariji od tri mjeseca), a rok za dosgavljanje Licence Ministarstva šumarsgva, poljoprivrede i vodoprivrede Republike Srpske ie do potpisivanja Ugovora;

k) Sastavni dio ponude je Obrazac povjerljivih informacija (ANEKS 8); l) Sadržaj ponude - popis dokumentacije koja je priložena u ponudi (ANEKS 2. strana 13 od 13); m) Nacrt ugovora (ANEKS 9)

NAPOMENA:

Ukoliko se dostavlja reFeoens lista od strane JPŠ „Šume Republike Sopske" a.d. Sokolač, gšiznaće se samo potvrda izdata v Generalnoj direkciji Ugovornog organa, a ne Potvrda koja ie izdata v nekom od organizaiionih dijelova.

Ponuđač može uz Izjavu odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran.

4.2. PONUĐAČ koji je izabran kao najpovoljniji u roku od 5 dana nakon prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dužan je da dostavi:

4.2.1.Uvjerenje  nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji registracije;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan ie dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika - preduzetnika:

4.2.2.Uvjerenje  nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik. dužan ie dostaviti uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije v postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

4.2.3.Uvjerenje  izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

4.2.4.Uvjerenje  izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, no osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne insgitucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza , neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke. 4.2.5. Spisak radnika ovjeren od nadležne Poreske uprave,kao dokaz kvalifikacione strukture (original ili saovjerom ne starijom od tri mjeseca) u svrhu dokaza da ponuđač ispunjava uslove za pružanje usluga u šumarsgvu;

 

5.         GARANCIJA ZA OZBILjNOST PONUDE

 

Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika:

a)         bezuslovna bankovna garancija (original),

b)         gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

U slučaju dostavljanja ponuda za lotove, iznos agarncije za ponudu za svaki lot je 1,5% od procjenjene vrijednosgi radova koji se daju na izvođenje. Garancija za ozbiljnost ponude se zahtjeva ukoliko je UKUPNA vrijednosg LOT-a jednaka ili veća od 100.000 KM.

 

6.         GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENjE UGOVORA

 

6.1.      Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je 10 % od vrijednosgi ugovora.

6.2.      Garancija za dobro izvršenje ugovora može biti u jednom od slijedećih oblika:

a)         bezuslovna bankovna garancija,

b)         gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

6.3.      Uslovi zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora:

- naručilac će za svaki dan zakašnjenja sa početkom izvršenja radova/usluga, kao i za svaki dan zakašnjenja sa završetkom ugovorenih radova/usluga, Izvođaču radova/usluga naplatiti 0,2% vrijednosti ugovorenih radova/usluga, maksimalno do 6% vrijednosti Ugovora, nakon čega slijedi raskid ugovora, osim ukoliko do toga ne dođe usled više sile ili uz saglasnost naručioca.

6.4.      Uslovi povrata garancije za dobro izvršenje ugovora: no izvršenom tehničkom prijemu radova od strane komisije za tehnički prijem.

 

7.         KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

 

7.1. U skladu sa članom 64. ZJN BiH, kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički prihvatljive ponude. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički prihvatljive ponude.

NAPOMENA:

Ponude sa većim cijenama od planiranih ekonomskih cijena iz projekta Javnog preduzeća smatraju se neprihvatljivim u skladu sa članom 25. stav 3. Pravilnika o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem br. 02-3433/17, od 18.5.2017. godine, izdatog od strane JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac.

 

8.         PERIOD VAŽENjA PONUDE

 

Ponude moraju važiti do 90 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji prisgane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavljač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će ce da je dobavljač odbio zahtjev ugovornog organa, te ce njegova ponuda neće oazmatrati v daljem tokv postupka.

Period važenja ne može biti kraći od roka navedenog u ovom pozivu. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra ce da ponuda važi za period naznačen u ovom pozivu.

PONUDA MORA BITI ČVRSTO UVEZANA JEMSTVENIKOM, A SVE STRANICE PONUDE NUMERISANE. OSIM GARANUIJE ZA OZBILjNOST PONUDE.

 

9.         NEPRIRODNO NISKE PONUDE

 

9.1.      Ako ugovorni organ ocijeni da su dosgavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene cijene usluga, ugovorni organ će pismeno zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može između ostalog sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu.

9.2.      Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske ponude, u sljedećim slučajevima:

® ako je cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprečava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. Zakona.

9.3.      U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dosgavi obrazloženje iz kojeg ce ne može ugvrditi da će ponuđač biti u mogućnosgi pružiti uslugu/izvsgi radove no toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi.

 

10.       ISPRAVKA RAČUNSKIH GREŠAKA

10.1.     Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko ce ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno dobavljaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je dobavljač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako dobavljač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda ce odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, ce vraća ponuđaču.

10.2.     Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:

a)         kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko ce na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;

b)         ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji ce dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;

c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada ce ispravlja ukupan iznos.

Iznosi koji ce isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda ce odbija. Jedinična cijena stavke ce ne smatra računskom greškom, odnosno ne može ce ispravljati.

 

11. ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

 

11.1. Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. Zakona.

 

PRILOG

рoziv

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: