Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga fizikalne i medicinske rehabilitacije

Datum objave: 29.01.2020. 13:53 / Izvor: Akta.ba, 26.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON       

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK          

 

 

Na temelju Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama („SI. glasnik BiH", broj 66/16) objavljujemo

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

za pružanje usluga fizikalne i medicinske rehabilitacije

 

1. Podaci o ugovornom tijelu

Podaci o ugovornom tijelu

Ugovorno tijelo: Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK

Adresa: Kralja Tvrtka 18. 72270 Novi Travnik IDB/JIB: 42361X0310003

Telefon/fax: 030/792-718; 030/790-816 e-mail: zzozsb-sbk@tel.net.ba

Podaci o osobi zaduženoj za kontakt Kontakt osoba: Željka Pranjković Telefon/fax: 030/792-718; 030/790-816

Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom ove nabave mogu da dobiju isključivo od nadležne kontakt osobe iz ove točke, u protivnom drugi način korespondencije ugovorno tijelo ne smatra validnom. Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija ugovornog tijela i ponuditelja treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, osobno na adresu naznačenu u ovom Pozivu ili elektronskom poštom.

 

2. Opis predmet nabave

a) Usluga fizikalne i medicinske rehabilitacije.

Spisak usluga koje su predmet nabave, navedene su u Tehničkoj specifikaciji (Aneks 1) i obrascu za cijenu ponude (Aneks 3). Usluge fizikalne i medicinske rehabilitacije obuhvataju usluge liječenja, smještaja i ishrane i plaćat će se na bazi BO dana.

b) Oznaka i naziv iz JRJN 85312500 (usluge rehabilitacije).

 

3. Način upućivanja osiguranih osoba na liječenje

Upućivanje osiguranih osoba Zavoda na medicinsku rehabilitaciju vrši isključivo ovlašteno ljekarsko povjerenstvo Zavoda na propisanom obrascu

„odluka ili rješenje", koji će biti predočen ponuditelju u dva ovjerena i potpisana primjerka.

Osigurana osoba će uz obrazac odluke/rješenja iz prethodnog stava, dostaviti ponuditelju svu potrebnu medicinsku dokumentaciju vezano za dijagnozu zbog koje se upućuje na liječenje kod ponuditelja. Odlukom/rješenjem povjerenstva Zavoda utvrđuje se vrijeme potrebno za liječenje, a eventualni produžetak liječenja se vrši na osnovu prijedloga ordinirajućeg ljekara ponuditelja i novog obrasca odluke/rješenja povjerenstva Zavoda.

Ponuditelj će osiguranu osobu ponovno uputiti povjerenstvu Zavoda ukoliko dobivena odluka/rješenje nije realizirana u roku 2 (dva) mjeseca od dana izdavanja, odnosno za djecu do 14 godina ukoliko odluka/rješenje nije realizirana u roku 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja.

 

4. Fakturiranje usluga fizikalne i medicinske rehabilitacije

Za izvršenu uslugu fizikalne i medicinske rehabilitacije prodavatelj će izdati fakturu najkasnije u roku 15 dana po završetku liječenja.

Prodavatelj će uz fakturu dostaviti jedan originalan primjerak obrasca odluke/rješenja povjerenstva Zavoda i otpusno pismo.

 

5. Period zaključivanja ugovora

Na period do 15.03.2020.godine.

 

6. Ocjena ponude

Ugorno tijelo će sklopiti ugovor sa ponuditeljem koji dostavi kvalificiranu ponudu, za one usluge koje je ponuditelj navelo u svojoj ponudi. Usluge fizikalne i medicinske rehabilitacije pružat će ugovorno lječilište prema izboru osigurnih osoba.

 

7. Plaćanje usluga

Ugovorno tijelo će platiti pruženu uslugu u roku 60 dana od dana prijema fakture. U privitku fakture obvezno mora biti realizirana odluka/rješenje za medicinsku rehabilitaciju i otpusno pismo.

Ugovorno tijelo će plaćati usluge fizikalne i medicinske rehabilitacije po cijenama BO dana kako slijedi:

- rehabilitacija u prirodnom lječilištu, do 55,20 KM po jednom BO danu,

- rehabilitacija djece i omladine do 14 godina sa pratnjom, do 73,60 KM po jednom BO danu,

- rehabilitacija bolesnika za kardiovaskularna oboljenja, do 69,60 KM po jednom BO danu

- rehabilitacija bolesnika sa paraplegijom, kvadriplegijom, hemoplegijom, cerebralnom paralizom i amputacijom na donjim ekstremitetima, do 108,00 KM po jednom BO danu

- troškovi ishrane i smještaja za pratitelja osigurane osobe iznad 14 godina, do 42,00 KM po jednom BO danu,

- troškovi ambulantnog tretmana do 22,00 KM

O potrebi da se osigurana osoba upućuju na fizikalnu i medicinsku rehabilitaciju uz pratitelja odlučuje Povjerenstvo Zavoda.

Ukoliko je ponuditelj u ponudi naveo nižu cijenu ugovorno tijelo će plaćati ponuđenu nižu cijenu.

 

8. Rok pružanja usluga

Prodavatelj se obvezuje uslugu fizikalne i medicinske rehabilitacije započeti pružati osiguranoj osobi odmah, a najkasnije u roku od tri dana od trenutka prijema odluke/rješenja.

 

9. Mjesto pružanja usluga

Lječilište ponuditelja.

 

10. Procijenjena vrijednost nabave

106.837,60 KM bez uračunanog PDV-a.

 

11. Ocjena kvalificiranosti ponuđača

Da bi dokazali svoju kvalificiranost ponuditelji trebaju dostaviti:

a) Dokaz o obavljanju profesionalne djelatnosti koja je predmet nabave,

- U svrhu dokazivanja profesionalne djelatnosti, sukladno članku 46. Zakona o javnim nabavama, ponuditelji moraju dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog tijela kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetnom nabave. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdani.

- Rješenje nadležnog ministarstva zdravstva o odobrenju rada iz oblasti fizikalno medicine i rehabilitacije.

b) Dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 45. Zakona o javnim nabavama

- Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

- Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran ponuditelj, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački b) ne smiju biti starija od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude.

Dokazi koji se zahtijevaju točkom a) i b) moraju biti originali ili ovjerene kopije. Za ponuditelje koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtjeva se posebna nadovjera dokumenata.

Sukladno članu 45. stavak 5. Zakona, ugovorno tijelo može odbiti ponudu ukoliko utvrdi da je ponuditelj bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tijekom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine.

c) Sukladno članku 52. Zakona o javnim nabavama, kao i sa dugim važećim propisima u BiH, ugovorno tijelo će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem uposleniku ugovornog tijela poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši utjecaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tijek postupka javne nabave. Ugovorno tijelo će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabave o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabave. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti sudjelovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Aneks 4)- Izjava mora biti ovjerena od strane nadležnog organa (organ uprave ili notar). Izjavu potpisuje ovlašteni zastupnik ponuđača ili osoba koju on ovlasti (u tom slučaju se punomoć mora proložiti uz ponudu), a ovjera potpisa se vrši kod nadležnog organa.

 

12. Sadržaj ponude

Ponuđači su obvezni uz ponudu dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uvjete iz ovog Poziva:

a) Popunjen Obrazac za ponudu, Aneks 2,

b) Popunjen Obrazac za cijenu ponude, Aneks 3,

c) Dokazi navedeni u točki 10 Poziva

d) Izjava po članku 52. Zakona, Aneks 4,

e) Nacrt ugovora parafiran od strane ponuditelja, Aneks 5.

 

13. Način podnošenja ponuda

Ponuditelj podnosi ponudu neposredno ili putem pošte u zatvorenoj kuverti,

na adresu iz točke 1. ovog Poziva.

Ponude se podnose do 15.03.2020.godine do 11,00 sati sa naznakom:

„Ponuda za pružanje usluga fizikalne i medicinske rehabilitacije"

Na kuverti mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog organa,

- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem kutu kuverte,

- evidencijski broj nabavke,

- naziv predmeta nabavke,

- naznaka ne otvaraj

 

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno  vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice

 

 Poziv

 Specifikacija

 Nacrt ugovora

 Obrazac ponude  Aneks 2

 Obrazac cijena Aneks 3

 Izjava Aneks 4

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: