Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga hotelskog smještaja

Datum objave: 29.01.2020. 13:58 / Izvor: Akta.ba, 26.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK          

 

Na temelju Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama („SI. glasnik BiH, broj 66/16) objavljujemo

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 za pružanje usluga hotelskog smještaja

 

1. Podaci o ugovornom tijelu

Ugovorno tijelo: Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK

Adresa: Kralja Tvrtka 18. 72270 Novi Travnik

IDB/JIB: 4236110310003

Telefon/fax: 030/792-718; 030/790-816

e-mail: zzozsb-sbk@tel.net.ba

Kontakt osoba: Željka Pranjković

Telefon/fax: 030/792-718; 030/790-816

Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom ove nabave mogu dobiti isključivo od nadležne kontakt osobe iz ove točke, u protivnom drugi način korespondencije ugovorno tijelo ne smatra validnom. Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija ugovornog tijela i ponuditelja treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, osobno na adresu naznačenu u ovom Pozivu ili elektronskom poštom.

2. Vrsta postupka nabave

Postupak nabava će se obaviti sukladno članku 8. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 37/14) i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 66/16).

3. Opis predmeta nabave

Predmet nabave: usluge hotelskog smještaja u zemlji i inozemstvu. Oznaka i naziv iz JRJN: 55110000-4 (usluge hotelskog smještaja).

4. Period zaključenja ugovora: Ugovori će se zaključivati tijekom 2020.godine, jednokratno po potrebi. Ponuda ponuditelja i prijava (narudžbenica) ugovornog tijela će se smatrati zaključenim ugovorom. 

5. Ocjena ponude

Ugovorno tijelo će izbor između prijavljenih ponuditelja za konkretnu uslugu, vršiti cijeneći svoje potrebe obzirom na vrstu, cijene i mjesto smještaja.

6. Plaćanje usluga

U ovisnosti o ponudi, a najkasnije roku 30 dana od prijema fakture.

7. Mjesto pružanje usluga: prema ponudi pružatelja usluga.

8. Procijenjena vrijednost nabave za 2020.godinu:

3.418,80 KM bez uračunanog PDV-a.

9. Period važenja ponude: najkasnije do 31.12.2020.godine

10. Uvjeti koje moraju ispunjavati ponuditelji:

Ponuditelji trebaju biti registriranji za predmetnu djelatnost i u tom smislu su obvezni dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra.

11. Sadržaj ponude

- obrazac za dostavljanje ponuda, ovjeren i potpisan od odgovorne osobe ponuditelja,

- cjenik usluga smještaja,

- aktuelni izvod iz sudskog registra

12. Način dostavljanja ponuda

Ponude se mogu dostaviti: osobno, putem pošte, putem faksa ili putem e- maila na adresu iz točke 1.Poziva.

13.  Krajnji rok za dostavu ponuda: 31.12.2020.godine do 12,00 sati.

12. Adresa na koju se dostavljaju ponude: Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK, Kralja Tvrtka 18, Novi Travnik, telefon/fax 030 790 816 ili 030 792 718, E-mail: zzozsb-sbk@tel.net.ba

 

 Poziv

 Obrazac ponude

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: