Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka ugostiteljskih usluga (priprema i posluživanje toplih i hladnih jela, usluživanje pića i priprema i usluživanje napitaka, usluge smještaja) za potrebe općinske uprave općine Travnik

Datum objave: 29.01.2020. 15:30 / Izvor: Akta.ba, 29.01.2020.

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

NAČELNIK

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA DODJELU UGOVORA U SKLADU SA PRAVILNIKOM O POSTUPKU DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

 

PREDMET NABAVKE: Pružanje ugostiteljskih usluga (priprema i posluživanje toplih i hladnih jela, usluživanje pića i priprema i usluživanje napitaka, usluge smještaja) za potrebe općinske uprave općine Travnik. 

 

I PODACI O UGOVORNOM ORGANU

1. UGOVORNI ORGAN

Naziv ugovornog organa:Općina Travnik

Adresa: Konatur bb, 72270 Travnik

Identifikacijski broj: 4236179780001

Telefon: 030 511 27? fax 030 511825

Kontakt osoba: FARIS HAFIZADIĆ,

Kabinet načelnika web stranica: www.opcinatravnik.com.ba

 

2. VRSTA POSTUPKA NABAVKE

Javna nabavka usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) na koji se shodno članu 8. Zakona o javnim nabavkama primjenjuje poseban režim.

 

3. PREDMET JAVNE NABAVKE

Predmet nabavke je pružanje ugostiteljskih usluga:

priprema i posluživanje toplih i hladnih jela, usluživanje pića i priprema i usluživanje napitaka kao i usluge smještaja u objektu sa minimalno 3 zvjezdice za potrebe općinske uprave Općine Travnik.

 

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE:20.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

5. BROJ JAVNE NABAVKE: 01-49-70/20

6. JRJN  OZNAKA PREDMETA: 55000000-0

 

II OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ugostiteljske usluge u 2020.godini.

Ugovorni organ će nabavljati ugostiteljske usluge po potrebi a koja uključuju pića i jela koja se pružaju van prostorija ugovornog organa, u zemlji.

 

III DA LI SE UGOVOR ZA USLUGE ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODREĐENE USLUGE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD ČETIRI GODINE:

Usluge će se nabavljati prema potrebi u periodu od objavljivanja do 31.12.2020.godine. Svaki račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom.

Ugovorni organ može izabrati više ponuđača za predmetnu uslugu, iz iste kategorije, za period za koji provodi postupak nabavke.

Zaključivaće se više jednokratnih ugovora u 2020.godini ili prihvatiti više faktura ukupne vrijednosti do 20.000,00 KM bez PDV-a.

Zaključivat će se više jednokratnih ugovora, a zaključenim ugovorom će se smatrati račun ili faktura ukoliko vrijednost usluge nije veća od iznosa za koji nije predviđeno zaključivanje ugovora, a koji je definisan Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma Ugovornog organa. Zaključenim ugovorom će se smatrati račun (faktura) u iznosu do 1.000,00 KM bez PDV-a koja sadrži sve bitne elemente za plaćanje.

Za izvršene usluge čija cijena iznosi više od 1.000,00 KM zaključivat će se pojedinačni ugovor.

 

IV KRITERIJI ZA IZBOR PONUDE

Utvrđuje se prema pojedinačnim potrebama ugovornog organa.

 

V USLOVI I ZAHTJEVI KOJE PONUĐAČI TREBAJU ISPUNITI

Da su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti.

Ugovorni organ zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva dokaze u skladu sa članom 44.Zakona o javnim nabavkama.

 

VI NAČIN IZRADE I DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponuda se izrađuje u formi cjenovnika. Ponuda se dostavlja lično ili putem pošte.

Po objavi ovog poziva, svi zainteresovani subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva mogu se prijaviti na način da dostave svoje ponude (zvanični cjenovnik) za 2020.godinu, a Ugovorni organ će iste koristiti kada i u obimu u kojem se za to ukaže potreba.

Ponuđač je obavezan uz ponudu dostaviti:

- Ovjeren i potpisan zvanični cjenovnik za 2020.godinu;

- Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke. (Dokaz koji se dostavlja mora biti original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);

Popunjena i ovjerena kod nadležnog organa Izjava iz člana 52.stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14"), koja je sastavni dio ovog poziva - Aneks 1.

 

VII ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE

Adresa za dostavu ponuda lično ili putem pošte: Općina Travnik, Konatur bb Travnik sa naznakom:

„PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA (PRIPREMA I POSLUŽIVANJE TOPLIH I HLADNIH JELA.USLUŽIVANJE PIĆA I PRIPREMA I USLUŽIVANJE NAPITAKA, USLUGE SMJEŠTAJA) ZA POTREBE OPĆINE TRAVNIK", BROJ: 01-49-70/20 - NE OTVARAJ"

Na poleđini pošiljke mora biti naznačen naziv i adresa ponuđača.

 

VIII DATUM I VRIJEME ZA PROVOĐENJE PREGOVORA

Ugovorni organ će cijeneći podnesene ponude ocijeniti potrebu provođenja pregovora.

 

IX VRSTA I VRIJEDNOST GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE ILI ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Ne traži se.

 

X KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Krajnji rok za dostavu ponuda na adresu iz tačke VII ovog poziva je do 31.12.2020.godine, do 12,00 sati.

 

XI PERIOD VAŽENJA PONUDE

Do 31.12.2020. godine.

 

XII PREUZIMANJE POZIVA WEB ADRESA STRANICE ILI DRUGA INTERNETSKA ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE PREUZETI DODATNA DOKUMENTACIJA (AKO JE DODATNA DOKUMENTACIJA PREDVIĐENA)

Web stranica na kojoj ponuđači mogu preuzeti poziv za dostavu ponuda: www.opcinatravnik.com.ba

 

XIII NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje će se vršiti u roku do 30 dana od dana ispostavljene fakture ili drugog oblika plaćanja za izvršenu uslugu.

 

XIV MJESTO, VRIJEME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Ugovorni organ će nakon prijema ponuda, a nakon ukazivanja potrebe za korištenjem usluga izvršiti analizu istih i obavijestiti ponuđače o ishodu postupka javne nabavke, ako je primjenjivo. Ugovorni organ će cijeneći podnesene ponude ocijeniti potrebu provođenja pregovora.

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - UGOSTITELJSKE USLUGE - ANEKS II DIO B

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: