Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga eksterne reprezentacije za potrebe općinskog vijeća-Stručne službe općinskog vijeća

Datum objave: 30.01.2020. 14:34 / Izvor: Akta.ba, 28.01.2020.

Broj:03/01-05-12/20

Datum:28.01.2020.

 

U skladu sa članom 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/H), člana 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 66/16) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga, broj:03/01-05-ll/20 od 28.01.2020. godine Sekretar Općinskog vijeća objavljuje,

 

POZI V

za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke „Pružanje usluga eksterne reprezentacije za potrebe općinskog vijeća-Stručne službe

općinskog vijeća"

 

I OPĆI PODACI

 

1.UGOVORNI ORGAN

Naziv ugovornog organa :

Općinsko vijeće-Stručna služba Općinskog vijeća

Adresa : Alije Dostovića broj 1

Poštanski broj: 75290

Općina/Grad: Banovići

IDB/JIB: 4209365760005

Telefon: 035 743 456

Faks: 035 743 456

Elektronska pošta (e-mail): vijece.jn@banovici.gov.ba  I

nternet adresa (web): www.banovici.gov.ba

2.VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Javna nabavka usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH broj 39/14) na koji se shodno članu 8. Zakona o javnim nabavkama primjenjuje

3.poseban režim.

4.PREDMET JAVNE NABAVKE: „Pružanje usluga eksterne reprezentacije za potrebe općinskog vijeća-Stručne službe općinskog vijeća"

5.VRSTA UGOVORA: Ugovor o javnoj nabavci usluga,

6.PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE: 16.300,00 KM

7.BROJ JAVNE NABAVKE: 03/01-05-08/20

8.EVIDENCIONI BROJ JAVNE NABAVKE IZ PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.GODINU 19/20

9.JRJN OZNAKA PREDMETA: 55000000-0

10.JRJN NAZIV PREDMETA JAVNE NABAVKE: Usluge hotela, restorana i trgovine na malo

 

II OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Usluge eksterne reprezentacije u 2020.godini.

Ugovorni organ će nabavljati usluge eksterne reprezentacije po potrebi a koja ukljucuje pica i jela kao i smjestajne usluge koja se pruzaju izvan prostorija Ugovornog organa, u zemlji i van zemlje.

 

III DA LI SE UGOVOR ZA USLUGE ZAKUUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODREDENE USLUGE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD ČETIRI GODINE: Usluge će se nabavljati prema potrebi u periodu od 01.01.2020. - 31.12.2020. godine.Svaki račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom.

Kad se ukaže potreba za uslugama koje su predmet ovog poziva, Ugovorni organ će se obratiti odabranom ponudaču zahtjevom za izdavanje predračuna narudžbenicom.

Ugovorni organ može izabrati više ponuđača za predmetnu uslugu, iz iste kategorije, za period za koji provodi postupak nabavke.

Zaključivat će se više jednokratnih ugovora u 2020. godini ili prihvatiti vise faktura ukupne vrijednosti do 16.300,00 KM.

(.Zaključivat će se više jednokratnih ugovora, a zakijučenim ugovorom će se smatrati račun /7/ faktura ukoiiko vrijednost usiuge nije veća od iznosa za koji nije predviđeno zakijučivanje ugovora, a koji je definiran Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma Ugovornog organa.

Tzn. zaključenim ugovorom će se smatrati račun (faktura) u iznosu do 1.000,00 KM bez PDV-a koja sadrži sve bitne elemente za plaćanje.

Za izvršenje usluge čija cijena iznosi više od 1.000,00 KM zaključivat će se pojedinačni ugovori).

 

IV KRITERIJI ZA IZBOR PONUDE

Utvrđuje se prema pojedinačnim potrebama ugovornog organa

 

V USLOVI I ZAHTJEVI KOJE PONUĐAČI TREBAJU ISPUNITI Da su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti

Ugovorni organ zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva dokaze sukladno članu 44. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH broj 39/14)

 

VI NAČIN IZRADE I DOSTAVUANJA PONUDE Ponuda se izrađuje u formi cjenovnika.

Ponuda se dostavlja lično, putem faksa, pošte i/ili elektronski. Po objavi ovog poziva, svi zainteresirani subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva mogu se prijaviti na način da dostave svoje ponudu ( zvanični cjenovnik) za 2020. godinu, a Ugovorni organ će iste koristiti kada i u obimu u kojem se za to ukaže potreba.

 

VII ADRESA NA KOJU SE DOSTAVUAJU PONUDE

Adresa za dostavu ponuda lično i putem pošte: ulica Alije Dostovića broj 1.

75290 Banovići

Faks: +387 35 743 456,

Elektronska adresa: vijece.jn@banovici.gov.ba    

VIII DATUM I VRIJEME ZA PROVOĐENJE PREGOVORA

Ugovorni organ će cijeneći podnesene ponude ocijeniti potrebu provođenja pregovora

 

IX VRSTA I VRIJEDNOST GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE ILI ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Ne traži se.

 

X KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Krajnji rok za dostavu ponuda na adresu iz tačke VII ovog poziva je do 31.12.2020.godine, do 12,00 sati.

 

XI PERIOD VAŽENJA PONUDE Do 31.12.2020.godine

 

XII PREUZIMANJE POZIVA WEB ADRESA STRANICE ILI DRUGA INTERNETSKA ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE PREUZETI DODATNA DOKUMENTACIJA ( AKO JE DODATNA DOKUMENTACIJA PREDVIĐENA ):

Web stranica na kojoj ponudači mogu preuzeti poziv za dostavu ponuda:

http://www.banovici.gov.ba

Nema dodatne dokumentacije

 

XIII NAČIN PLAĆANJA:

Plaćanje će se vršiti u roku do 30 dana od dana ispostavljene fakure za izvršenu uslugu

 

XIV MJESTO, VRIJEME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Ugovorni organ će nakon prijema ponuda, a nakon ukazivanja potrebe za korištenjem usluga izvršiti analizu istih i obavijestiti ponuđače o ishodu postupka javne nabavke, ako je primjenjivo.

Ugovorni organ će cijeneći podnesene ponude ocijeniti potrebu provođenja pregovora.

 

XV KONTAKT OSOBA, BROJ TELEFONA I ADRESA ELEKTRONSKE POSTE:

Asim Ahnetović,

Telefon broj: +387 62 444 537,

Elektronska adresa: vijece.in@banovici.gov.ba 

 

DOSTAVITI:

lx Stručna služba OV

lx http://www.banovici.qov.ba/

lx a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: