Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade Elaborata/Izvještaja o inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama tla i uslovima fundiranja za objekat JU O.Š. Rosulje u Vogošći

Datum objave: 30.01.2020. 15:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

285-7-2-4-3-5/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200141480000
Kontakt osoba Amra Brcic
Adresa Kaptol 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 254-941
Faks (033) 226-188
Elektronska pošta zik@zik.ks.gov.ba
Internet adresa zik.ks.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada Elaborata/Izvještaja o inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama tla i uslovima fundiranja za objekat JU
O.Š. „Rosulje“ u Vogošći

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Elaborata/Izvještaja o inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama tla i uslovima fundiranja za objekat JU
O.Š. „Rosulje“ uVogošći

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 76300000-6 Usluge bušenja
Dodatni predmet(i) 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja
  71351500-8 Usluge istraživanja tla


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovorII 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

prema Projektnom zadatku

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 (trideset) dana od dana potpisa ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

11.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.2.2020. 15:45:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.2.2020. 17:00:00
Adresa i mjesto Kaptol 3,Sarajevo , mala sala

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija objavljena je na Portalu javnih nabavki "e-nabavke": www.ejn.gov.ba i ista se može preuzeti samo
sa navedenog portala u skladu sa članom 9. stav (4) Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja
obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki i informacionom sistemu e - nabavke (Sl.glasnik BiH, br.
53/15). Da bi učestvovao u postupku javne nabavke potrebno je a ponuđač direktno preuzme predmetnu tendersku
dokumntaciju sa Portala javnih nabavki. Ugovorni organ zadržava pravo obustave postupka dodjele ugovora iz razloga
navedenih u članu 69.ZJN BiH, te ne snosi nikakve troškove u postupku javnog nadmetanja.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
285-7-2-4-3-5/20
PODIJELI: